Vyhláška č. 114/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch pracujúcich

Čiastka 55/1961
Platnosť od 20.10.1961 do28.01.1967
Účinnosť od 01.01.1962 do28.01.1967
Zrušený 2/1967 Zb.

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov

z 22. septembra 1961

o pobádacích fondoch pracujúcich

Na základe zásad schválených vládou a Ústrednou radou odborov ustanovuje Ministerstvo financií v dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi a po prejednaní s vybranými organizáciami podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového zjazdu o závodných výboroch základných organizácií Revolučného odborového hnutia a podľa § 1 zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia:


Prvý diel

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel úpravy

Všestranný rozvoj tvorivej iniciatívy a aktivity pracujúcich pri plnení úloh hospodárskych, kultúrnych, zdravotných a sociálnych je zdrojom neustáleho rastu socialistickej výroby a tým aj zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva. To vyžaduje zvýšenú politickovýchovnú a organizátorskú činnosť všetkých spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia.

Za tým účelom i v rozpočtových organizáciách, ktoré vykonávajú obdobnú činnosť a majú obdobné spoločenské poslanie ako hospodárske organizácie, treba vytvárať podmienky pre zvýšenie hmotnej zainteresovanosti pracujúcich na dobrých výsledkoch činnosti organizácie.

Účinným prostriedkom na podnietenie záujmu pracujúcich na dosahovaní dobrých výsledkov a zároveň významným prostriedkom Revolučného odborového hnutia pre rozvoj a plné využitie iniciatívy pracujúcich ďalším zlepšením starostlivosti o pracujúcich v týchto organizáciách sú pobádacie fondy pracujúcich.

§ 2

Zriaďovanie pobádacích fondov pracujúcich

(1) Pobádacie fondy pracujúcich (ďalej len „fondy“) sa môžu zriaďovať v tých rozpočtových organizáciách,*) ktoré vykonávajú obdobnú činnosť a majú obdobné spoločenské poslanie ako hospodárske organizácie.

(2) Fondy zriaďuje kompetentný minister (vedúci ústredného úradu) v dohode s ústredným výborom príslušného odborového zväzu. V organizáciách riadených národnými výbormi zriaďuje fond rada krajského národného výboru v dohode s krajskou odborovou radou a po vyjadrení krajského výboru príslušného odborového zväzu.

(3) Kompetentný minister (vedúci ústredného úradu) a rada krajského národného výboru si vyžiadajú na zriaďovanie fondov v jednotlivých druhoch rozpočtových organizácií súhlas Ministerstva financií. Ministerstvo financií udeľuje súhlas v dohode s Ústrednou radou odborov.

(4) Ustanovenie odseku 2 platí aj pre zrušovanie fondov.

Druhý diel

Zdroje fondu

§ 3

Zdroje fondu sú:

a) podiely poskytované organizácii z rozpočtu nadriadeného orgánu,

b) mimoriadne podiely (§ 9), prípadne zvýšené podiely (§ 6),

c) úroky z peňažných prostriedkov fondu,

d) úroky z pôžičiek poskytnutých z fondu,

e) sumy získané z prevodu alebo scudzenia majetku nadobudnutého preukázateľne z prostriedkov fondu*) a úroky z týchto súm, ako aj náhrady škody a poistné náhrady za takýto majetok stratený, zničený alebo poškodený,

f) náhrady poskytované inou organizáciou za spoluužívanie predmetov nadobudnutých z prostriedkov fondu, ak osobitné predpisy neurčujú ináč,

g) sumy prevádzané do fondu na základe osobitných predpisov,**)

h) ďalšie zdroje určené ministrom financií.

Tretí diel

Podiely

§ 4

Výška podielov

Výška štvrťročného podielu je 0,5 % úhrnného mzdového fondu plánovaného organizáciou na príslušný štvrťrok. Výška celoročného podielu je 1 % úhrnného mzdového fondu plánovaného organizáciou na príslušný rok.

§ 5

Podmienky pre získanie podielov

(1) Organizácia získa v určenej lehote za príslušné obdobie (štvrťročné, celoročné) podiel, ak splní:

a) základné (menovité) výrobné úlohy,

b) plán tržieb z realizácie hlavnej činnosti a

c) plánovaný objem prác vykonávaných vlastnými pracovníkmi.

(2) Orgán kompetentný zriadiť fond môže podmienky uvedené v odseku 1 v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia a Ministerstvom financií so zreteľom na odlišné pomery organizácie upraviť, prípadne doplniť.

(3) Na ťarchu celoročného podielu sa zúčtujú získané štvrťročné podiely, a to i mimoriadne (§ 9).

(4) Ak nesplní organizácia podmienky pre poskytnutie celoročného podielu, prijaté štvrťročné podiely nevracia.

§ 6

Zvýšenie podielov

(1) Nadriadený orgán v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia môže zvýšiť organizácii celoročný podiel až o 20 %, ak organizácia pri plnení úloh úspešne rozvíjala novú techniku, zabezpečovala vysokú efektívnosť investícií, tvorivo rozvíjala účasť pracujúcich na riešení všetkých problémov organizácie, neustále zvyšovala úroveň socialistického súťaženia a uplatňovala jeho nové formy, trvale skvalitňovala služby, sústavne zlepšovala bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci alebo ináč prispela k lepšiemu plneniu svojich úloh a povinností k spoločnosti a štátu.

(2) Na úhradu tohto zvýšenia sa použijú predovšetkým úspory z prídelov fondom tých organizácií, ktorým sa prídely do fondu nepriznali, alebo ktorým sa prídely znížili podľa § 7, prípadne úhrada sa vykoná pri finančnom vyrovnaní zo zisku organizácie, prípadne z jej úspor na plánovanej strate, alebo z úspor nadriadeného orgánu.

§ 7

Zníženie podielov

Nadriadený orgán môže v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia znížiť celoročný podiel až o 20 % tej organizácii, ktorá síce určené ukazovatele splnila, avšak nezabezpečovala rovnomerné plnenie plánu za príslušné obdobie (štvrťročné, celoročné), narušovala dodávateľsko-odberateľské vzťahy, nedodržiavala plánovaný sortiment, dosahovala pritom zisk ekonomicky nesprávnym spôsobom, nezabezpečovala bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci alebo ináč dostatočne nezabezpečovala svoje úlohy a riadne plnenie svojich povinností k spoločnosti a štátu.

§ 8

Uplatnenie požiadavky na podiel

(1) Podiel poskytuje nadriadený orgán na písomnú žiadosť organizácie; žiadosť sa musí doložiť dokladmi o splnení podmienok pre poskytnutie podielu.

(2) Nadriadený orgán za najširšej účasti pracujúcich a v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia, a ak je pobočka banky povinná bežne sledovať a kontrolovať hospodárenie organizácie, aj za účasti zástupcu príslušnej pobočky banky preskúma, či podmienky pre poskytnutie podielu boli splnené; ak ide o celoročný podiel, zistí tiež, či sú tu dôvody pre zvýšenie alebo zníženie podielu podľa §§ 6 a 7.

(3) Opatrenia podľa odseku 2 musia sa vykonať v lehote určenej platnými predpismi pre rozborovú činnosť organizácie, a ak nie je pre príslušný druh organizácie určená lehota, do pätnásť dní po predložení riadne doloženej žiadosti.

(4) Nadriadený orgán poukáže organizácii podiel jej prislúchajúci, a to do pätnásť dní po skončení konania o žiadosti.

(5) Dosiahnuté výsledky sa znižujú (zvyšujú) o preukázateľné sumy vyplývajúce zo zmien cien, taríf a miezd, pokiaľ sa s nimi nepočítalo už v rozpočte; súčasne sa v prospech organizácie prihliadne ku škodám, ktoré jej vznikli neodvrátiteľnou udalosťou. Ustanovenie tohto odseku sa použije v prípadoch, keď je organizácii určené splnenie plánu hospodárskeho výsledku ako podmienka pre priznanie podielu.

(6) Orgán kompetentný na zriadenie fondu zabezpečí, aby sa konanie o podieloch vykonávalo včas a aby sa podiely organizáciám poukazovali v určených lehotách.

§ 9

Mimoriadny podiel

(1) Organizácii, ktorá zo závažných dôvodov nesplnila podmienky určené pre získanie (štvrťročného, celoročného) podielu, môže orgán, ktorý je kompetentný zriadiť fond, v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia poskytnúť mimoriadny podiel (štvrťročný, celoročný); mimoriadny podiel nesmie byť vyšší ako príslušný podiel, ktorý by organizácia získala, keby podmienky splnila.

(2) Mimoriadny štvrťročný podiel môže sa poskytnúť najmä vtedy, ak organizácia štvrťročné ukazovatele síce nesplnila, avšak splnila ich v bežnom roku skôr alebo dodatočne.

(3) O úhrade mimoriadneho podielu platí obdobne ustanovenie § 6 ods. 2.

Štvrtý diel

Hospodárenie

§ 10

Rozpočet fondu

(1) S prostriedkami fondu sa hospodári podľa rozpočtu fondu.

(2) Ročný rozpočet fondu, zostavený v rámci päťročného rozpočtu, je záväzný pre použitie prostriedkov fondu.

(3) Návrh rozpočtu fondu vypracúva príslušný orgán Revolučného odborového hnutia v spolupráci s vedením organizácie.

(4) Návrh rozpočtu fondu schvaľuje členská schôdza základnej organizácie Revolučného odborového hnutia alebo konferencia delegátov organizácie zvolaná príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia.

(5) Pri vypracovaní a schvaľovaní rozpočtu fondu sa postupuje obdobne ako pri vypracovaní a schvaľovaní kolektívnej zmluvy (dielenskej dohody); rozpočet fondu a plán sa pripravujú zároveň.

(6) Rozpočet fondu je nedeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy (dielenskej dohody).

§ 11

Zásady hospodárenia s prostriedkami fondu

(1) O použití prostriedkov fondu rozhodujú pracujúci organizácie prostredníctvom závodných alebo dielenských výborov Revolučného odborového hnutia spolu s vedením organizácie.*)

(2) Prostriedky fondu sa používajú v prospech pracujúcich organizácie (včítane učňov), a to predovšetkým celého kolektívu zamestnancov.

(3) Prostriedky fondu sa majú používať predovšetkým na účely uvedené v §§ 13 a 14.

(4) Pri odmeňovaní pracujúcich organizácie (§ 15) treba odmeňovať tých pracujúcich, ktorí sa najviac zaslúžili o splnenie úloh organizácie vynikajúcimi pracovnými výkonmi, najmä v socialistickej súťaži a pod.

(5) Z prostriedkov fondu nemožno uhradzovať náklady zájazdov do zahraničia organizovaných prostredníctvom cestovných kancelárií. Dary, príspevky a výpomoc možno z prostriedkov fondu poskytovať len v prípadoch touto vyhláškou výslovne uvedených.

(6) Výdavky na ťarchu fondu sa smú uskutočňovať len do výšky prostriedkov, ktoré sú už skutočne vo fonde. Pri tom za kalendárny rok sa smie použiť na odmeny (§ 15) najviac 40 % a na ostatné účely (§§ 13, 14) najmenej 60 % prostriedkov fondu; sumy vynaložené na peňažné odmeny nesmú presahovať 30 % prostriedkov fondu a sumy vynaložené na nepeňažné odmeny 10 % prostriedkov fondu.

(7) Prostriedky fondu musia sa uložiť na osobitnom účte v Štátnej banke československej. Prostriedky, ktoré organizácia do 31. decembra bežného roku nespotrebuje, môže použiť v rokoch budúcich a prevádzajú sa do nového rozpočtového obdobia v členení podľa odseku 6; nevyčerpané prostriedky na odmeny možno však použiť na účely uvedené v § 13.

(8) V organizácii, v ktorej je fond zriadený, môže sa v nutných prípadoch časť podielu určiť priamo pre jednotlivé zložky organizácie. Zložka organizácie dostane určenú časť podielu (§ 8), ak splní určené podmienky; výšku tejto časti podielu a podmienky určí vedúci organizácie v dohode s príslušným orgánom Revolučného odborového hnutia. O hospodárení s poskytnutou časťou podielu platia primerane ustanovenia o hospodárení s prostriedkami fondu.

(9) Organizácie toho istého odboru, najmä ak sú menšieho rozsahu, môžu združovať prostriedky fondov na účely uvedené v § 13; ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje i na rozhodnutie o takomto združení prostriedkov.

(10) Pri delimitácii sa prevedie na preberajúcu organizáciu, v ktorej je podnikový, pobádací alebo iný podobný fond, pomerná časť prostriedkov fondu, aká zodpovedá prevádzanému mzdovému fondu podľa stavu ku dňu účinnosti delimitácie; prevod sa vykoná do 15 dní od počiatku účinnosti delimitácie. Ak preberajúca organizácia nemá podnikový, pobádací alebo iný podobný fond, alebo ak ide o zrušenie organizácie, odvedú sa nevyužité prostriedky fondu zrušenej (delimitovanej) organizácie do štátneho rozpočtu,*) a to do pätnásť dní od počiatku účinnosti zrušenia organizácie (delimitácie).

§ 12

Poskytovanie preddavkov

Na rozpočtované výdavky fondu, ktoré sa pravidelne opakujú, môže nadriadený orgán poskytnúť preddavok, ak ich z mimoriadnych dôvodov nemožno uhradiť z prostriedkov fondu; preddavok sa poskytuje na ťarchu budúcich podielov.

Používanie prostriedkov fondu

§ 13

Prostriedky fondu sa používajú na výstavbu, zakúpenie, adaptáciu, rekonštrukciu a na nájom základných prostriedkov určených na zlepšenie kultúrnych, sociálnych, zdravotných, rekreačných alebo telovýchovných podmienok pre pracujúcich organizácie, na úhradu nákladov na generálne opravy týchto základných prostriedkov, na úhradu prevádzkových nákladov a aj na obstaranie zásob v súvislosti so zlepšovaním týchto podmienok; ak je podľa platných predpisov**) organizácia povinná tieto náklady uhradzovať, môže sa poskytnúť na úhradu takýchto nákladov z fondu príspevok.

§ 14

Prostriedky fondu sa ďalej používajú:

1. na zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie pracujúcich organizácie vhodnými formami (napr. poskytovaním študijných štipendií,***) umožnením štúdia nových pokrokových metód, úhradou nákladov na zájazdy na priemyslové výstavy, výstavy novej techniky, veľtrhy, nákladov na zájazdy slúžiace na získavanie skúseností), s výnimkou zájazdov do zahraničia podľa § 11 ods. 5,

2. na poskytovanie pôžičiek (bezúročných alebo zúročiteľných) pracujúcim organizácie na zloženie členských podielov stavebnému bytovému družstvu,) na výstavbu a stavebné úpravy rodinných domčekov, na stavebné úpravy iných vhodných objektov, z ktorých možno podľa posúdenia stavebných orgánov získať bytovú jednotku,††) ako aj na bezúročné pôžičky na nákup rodinných domčekov v pohraničných oblastiach od organizácií štátneho socialistického sektora; uchádzač o pôžičku musí preukázať finančnú schopnosť dokončiť stavbu (stavebnú úpravu) v určenom čase a organizácia musí požičanú sumu previesť na jeho účet u príslušného peňažného ústavu,

3. na poskytovanie príspevku stavebnému bytovému družstvu, ktorého členmi sú pracovníci organizácie, ak sa tým zníži o výšku príspevku potreba bankového úveru na výstavbu družstevného bytového domu.†††) To platí aj o stavebnom bytovom družstve, ktorého členmi sú pracovníci dvoch alebo viac organizácií, príspevok musia však poskytnúť všetky organizácie, a to v pomernej výške, a všetkým členom družstva, ktorí sú pracovníkmi týchto organizácií, musí sa pomerne znížiť nájomné,

4. na čiastočnú alebo úplnú úhradu kúpeľných poukazov (včítane poukazov na ambulatórnu kúpeľnú liečbu), poukazov na výberovú rekreáciu Revolučného odborového hnutia (domácu i zahraničnú), ako aj poukazov Revolučného odborového hnutia na kúpeľné a iné liečenie v tuzemsku aj v zahraničí pre pracujúcich organizácie, pridelených za osobitné zásluhy; pre zahraničné zájazdy platí obmedzenie podľa § 11 ods. 5,

5. na poskytovanie príspevkov na rôzne hygienické a iné zdravotné opatrenia,

6. na úhradu nevyhnutných nákladov vynaložených na podporu politickej a kultúrnej výchovy pri vykonávaní patronátnej činnosti a spolupráce so školou,

7. na poskytnutie jednorazovej výpomoci pozostalým po pracujúcom, ktorý zomrel v súvislosti s plnením pracovných úloh (manželke, deťom, prípadne iným rodinným príslušníkom, ktorí boli odkázaní výživou na zomrelého),

8. na poskytnutie príspevku na úhradu nákladov pobytu zahraničnej delegácie organizovaného Ústrednou radou odborov pri vzájomnej výmene najlepších pracovníkov organizácie so štátmi socialistického tábora, ak našej delegácii bol alebo sa v zahraničí poskytne pobyt zahraničnou organizáciou za rovnakých podmienok.

§ 15

(1) Prostriedky fondu sa používajú aj na odmeňovanie pracujúcich organizácie za vynikajúce pracovné výkony.

(2) Nepeňažne (napr. knihou, vstupenkou do divadla, čiastočnou alebo úplnou úhradou rekreačného zájazdu s výnimkou zájazdov do zahraničia podľa § 11 ods. 5) možno odmeniť aj bývalých zaslúžilých zamestnancov organizácie, ktorí sa ďalej podieľajú na práci v organizácii, alebo zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku, ako odmenu za dlhoročné služby, ktoré preukázali organizácii.

(3) Prostriedky fondu nemožno použiť na peňažné odmeňovanie tých pracujúcich organizácie, na ktorých sa vzťahujú predpisy o odmeňovaní za tvorivú prácu.

(4) Odmeny sa krátia o sumy odmien vyplácaných za ten istý výkon podľa iných predpisov.*)

(5) Z fondu nemožno poskytnúť akékoľvek odmeny vedúcemu organizácie a jeho námestníkom.

Piaty diel

Zodpovednosť a kontrola

§ 16

Zodpovednosť

(1) Vedúci organizácie zodpovedá za používanie prostriedkov fondu v súlade s touto vyhláškou a za uskutočnenie úloh vyplývajúcich pre vedenie organizácie z rozpočtu fondu obsiahnutého v kolektívnej zmluve (dielenskej dohode) a za riadnu účtovnú agendu v súvislosti s hospodárením s prostriedkami fondu.

(2) Poukaz na výplatu prostriedkov z fondu musí sa odoprieť, ak by výplata bola v rozpore s platnými predpismi.

(3) Vedúci organizácie je povinný k ročným účtovným výkazom pripojiť:

a) prehľad o poskytnutých prídeloch do fondu včítane súm, ktoré organizácia mala dostať za príslušný rok,

b) prehľad o používaní prostriedkov fondu v priebehu roka podľa skupín (§ 11 ods. 6),

c) prehľad o skutočných zostatkoch na účte (§ 11 ods. 7) podľa skupín; organizácie sú povinné viesť analytickú evidenciu prostriedkov fondu v členení uvedených skupín.

§ 17

Kontrola

(1) Hospodárenie s prostriedkami fondu a ich používanie kontroluje členská schôdza základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a príslušné orgány Revolučného odborového hnutia.

(2) O kontrole financovania a hospodárenia fondu inými orgánmi než orgánmi Revolučného odborového hnutia platia predpisy o kontrole financovania a hospodárenia organizácie.

(3) Závodný výbor základnej organizácie Revolučného odborového hnutia mesačne prerokúva čerpanie z rozpočtu fondu; čerpanie sa tiež prerokúva pravidelne štvrťročne na členských schôdzach spolu s prerokúvaním plnenia kolektívnej zmluvy (dielenskej dohody).


Šiesty diel

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

Pomer k doterajším pobádacím fondom

(1) Dňom účinnosti tejto vyhlášky premieňajú sa doterajšie pobádacie fondy v osobitných rozpočtových organizáciách na pobádacie fondy pracujúcich upravené touto vyhláškou. Pre prevod zostatku doterajších pobádacích fondov platí obdobne ustanovenie § 11 ods. 7.

(2) Podmienky pre získanie podielov (§ 5 ods. 2) musia sa určiť do 31. januára 1962.

§ 19

Povolenie výnimiek

Ministerstvo financií môže v dohode s Ústrednou radou odborov zo závažných dôvodov povoliť výnimky a odchýlky z tejto vyhlášky.

§ 20

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa smernice č. 181/1957 Ú. l. (Ú. v.) o pobádacích fondoch v štátnych ústavoch pre projektovanie, predpisy vydané na ich vykonanie a ostatné predpisy upravujúce pobádacie fondy.*)

§ 21

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister financií:

Ďuriš v. r.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Zupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 5 ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.

*) Vládne nariadenie č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku (§ 15 a nasledujúce) a vyhláška č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku (čl. 20 a nasledujúce).

**) Napr. smernice č. 180/1959 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby v znení smerníc č. 71/1961 Zb., § 16 vyhlášky č. 177/1960 Zb. o hmotnej zainteresovanosti pri vypracovaní typových podkladov, § 25 ods. 5 a § 26 ods. 1 vyhlášky č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky.

*) Prevodný príkaz čerpania z účtu fondu podpisujú dvaja členovia závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia spolu s vedúcim organizácie alebo ním povereným pracovníkom.

*) Na príjmový účet Ministerstva financií č. 70-082, vedený v Štátnej banke československej, odbor 254, Praha, ak ide o rozpočtovú organizáciu; na účet príslušného ministerstva (ústredného úradu), ak ide o osobitnú rozpočtovú organizáciu.

**) Zásady pre zriaďovanie a prevádzku závodných jaslí a závodných materských škôl a jaslí a materských škôl jednotných roľníckych družstiev, čiastka 98 str. 1114 Ú. l. (Ú. v.) z roku 1959, vládna vyhláška č. 72/1961 Zb. o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách, smernice MŠK - por. č. 7/1960 Sb. instr. o zriaďovaní a práci detských útulkov, vyhláška č. 122/1960 Zb. o poskytovaní prostriedkov a o uhradzovaní nákladov na činnosť základných organizácií Revolučného odborového hnutia v organizáciách štátneho socialistického sektora a tieto smernice uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií; smernice pre financovanie niektorých nákladov (č. 13-14/1960), smernice pre hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami (č. 17-18/1960), smernice pre financovanie závodného stravovania (č. 20-21/1960) a smernice pre financovanie nákladov štátnymi socialistickými organizáciami týkajúcich sa škôd na hmotnom národnom majetku (č. 22/1960).

***) Podľa smerníc ministra školstva a kultúry, pokiaľ sa štipendiá neuhradzujú v osobitných rozpočtových organizáciách z účtu správnej a hospodárskej réžie.

) Zákon č. 27/1959 Zb. o družstevnej a bytovej výstavbe.

††) Nemožno teda z fondu poskytovať pôžičky pracujúcim na výstavbu, nákup, úpravy rekreačných chát, garáží a iné.

†††) Vyhláška č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášky č. 47/1960 Zb. a vyhlášky č. 44/1961 Zb.

*) Napr. krátenie odmien o prémie za kvalitu, vyplácaných za akcie, za úspešné plnenie ktorých bol zamestnanec vyhlásený ako vzorný.

*) Smernice ministra financií z 24. marca 1960 č. 112/78 058/1959 o pobádacích fondoch osobitných rozpočtových organizácií.