Vyhláška č. 22/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác

Čiastka 10/1961
Platnosť od 09.03.1961 do31.12.1967
Účinnosť od 30.06.1967 do31.12.1967
Zrušený 22/1967 Zb.

22

VYHLÁŠKA

Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií

z 15. februára 1961

o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác

Ústredný geologický úrad a Ministerstvo financií v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými orgánmi po prejednaní s krajskými národnými výbormi a vybranými podnikmi ustanovujú podľa § 2 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby, § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f) vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:


§ 16

Fakturovanie geologických prác vykonávaných podľa hospodárskej zmluvy

(1) Pre účely fakturácie sa o rozsahu prác vykonaných dodávateľským spôsobom podľa hospodárskej zmluvy vyhotoví na mieste vykonávaných prác a za účasti zástupcu odberateľa zápisnica*) do 5 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak sa skončia práce v priebehu mesiaca alebo ak ide o práce, ktoré sa budú fakturovať celkovou faktúrou [§ 17 ods. 1 písm. b)], vyhotoví sa zápisnica do 5 dní po ich ukončení.

(2) Zápisnica o vykonaných prácach, ktorú vyhotoví vykonávajúca organizácia, musí vedľa údajov uvedených v § 15 ods. 4 písm. a), b), d), e), f) ešte obsahovať:

a) názov a adresu odberateľa,

b) dátum a bližšie označenie hospodárskej zmluvy,

c) celkovú rozpočtovanú hodnotu prác,

d) ďalšie údaje vyplývajúce z hospodárskej zmluvy, prípadne predpísané osobitnými predpismi,

e) vyhlásenie, že vykonané práce zodpovedajú všetkým predpisom pre vykonávanie geologických prác, platným cenám a sú v súlade s uzavretou hospodárskou zmluvou,

f) dátum a vlastnoručné podpisy zástupcov vykonávajúcej organizácie a odberateľa.

§ 17

Druhy faktúr

(1) Geologické práce sa fakturujú:

a) mesačnými faktúrami,

b) celkovými faktúrami,

c) mesačnými súhrnnými faktúrami.

(2) Mesačnými faktúrami sa fakturujú geologické práce vykonané za kalendárny mesiac.

(3) Celkovými faktúrami sa fakturujú geologické práce, ktorých vykonanie podľa plánu alebo hospodárskej zmluvy nemá trvať dlhšie ako 45 kalendárnych dní.

(4) Mesačnými súhrnnými faktúrami je možné fakturovať geologické práce financované zo štátneho rozpočtu, vykonané za kalendárny mesiac na viacerých úlohách jedným podnikom.

§ 18

Obsah faktúr

(1) Faktúry za geologické práce smú obsahovať tieto údaje:

a) označenie faktúry s uvedením jej druhu; posledná mesačná faktúra musí byť výslovne označená ako posledná,

b) názov a adresu vykonávajúcej organizácie,

c) sídlo pobočky banky, s ktorou je vykonávajúca organizácia v spojení a číslo jej bankového účtu,

d) dátum vyhotovenia a číslo faktúry,

e) deň odoslania faktúry, ktorý sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo pri doručení poslom s dňom prevzatia faktúry odberateľom,

f) doložku „splatná inkasným príkazom č. ... dňa ...“,

g) posledný deň platobnej lehoty na uhradenie faktúry, ak nedosahuje suma faktúry 200 Kčs,

h) názov a adresu odberateľa, na ktorú sa má faktúra odoslať,

ch) sídlo pobočky banky, s ktorou je odberateľ v spojení, a číslo jeho účtu,

i) názov a číslo úlohy podľa výpisu z plánu geologických prác, ak ide o práce financované zo štátneho rozpočtu; dátum a číslo hospodárskej zmluvy, ak ide o práce vykonávané podľa hospodárskej zmluvy; v mesačných súhrnných faktúrach sa podľa jednotlivých úloh uvedú ich čísla, názvy a celkové sumy za vykonané práce podľa príslušných zápisníc o vykonaných prácach,

j) celkovú sumu za vykonané práce, ktorá musí byť zhodná so sumou uvedenou v príslušnom platobnom doklade a v zápisniciach o vykonaných prácach,

k) údaje pre daňové účely,

l) ďalšie údaje vyplývajúce z hospodárskej zmluvy, prípadne predpísané osobitnými predpismi,

m) pečiatka vykonávajúcej organizácie a podpis osoby zodpovednej za faktúru.

(2) K faktúram sa musia vždy pripojiť zápisnice o vykonaných prácach, ako ich nedeliteľná súčasť.

(3) Keď sa odberateľ nedostaví na vyhotovenie zápisnice (§ 16 ods. 1), pripojí sa k faktúre zápisnica o vykonaných prácach bez jeho podpisu a táto skutočnosť sa uvedie súčasne v zápisnici.

§ 19

Zasielanie faktúr

(1) Faktúra spolu so zápisnicou o vykonaných prácach musí sa odoslať doporučene alebo poslom na potvrdenie.

(2) Faktúra za geologické práce musí sa odoslať odberateľovi najneskôr do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, prípadne do 10 dní po skončení prác, ak ide o poslednú mesačnú faktúru alebo celkovú faktúru.

(3) Subdodávateľ je povinný odoslať mesačnú faktúru najneskôr do 6 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, prípadne do 6 dní po dokončení prác, ak ide o poslednú mesačnú alebo celkovú faktúru, ak nebola dojednaná lehota kratšia.

(4) Ak nemá faktúra alebo zápisnica o vykonaných prácach všetky náležitosti alebo ak obsahuje údaje nesprávne a ak tieto závady neboli bez meškania odstránené, môže odberateľ faktúru do 3 dní po tom, čo ju dostal vrátiť a na vrátenej faktúre vyznačiť nesprávne údaje alebo chýbajúce náležitosti. V takomto prípade je odberateľ povinný zároveň odmietnuť akcept inkasného príkazu.

(5) Dodávateľ je povinný odoslať novú faktúru najneskoršie tretieho dňa po dni, kedy vrátenú faktúru dostal; v novej faktúre musí dodávateľ vyznačiť deň, kedy dostal chybnú faktúru.

§ 20

Platenie faktúr

(1) Faktúru musí odberateľ zaplatiť do 6 dní po jej odoslaní, ak si strany neurčia dohodou lehotu kratšiu.

(2) Ak vráti odberateľ faktúru pre chyby, začína beh platobnej lehoty až po odoslaní novej faktúry.

(3) Bez zápisnice o vykonaných prácach nesmie sa faktúra vyplatiť.

(4) Ak sa fakturujú geologické práce mesačnými súhrnnými faktúrami, pripojí vykonávajúca organizácia k platobnému dokladu súpis zápisníc o vykonaných prácach; v súpise sa musí uviesť názov a číslo jednotlivých úloh a celková suma za vykonané práce podľa jednotlivých úloh. Tento súpis môže sa nahradiť rovnopisom mesačnej súhrnnej faktúry.

(5) Spôsob platenia faktúr upravujú osobitné predpisy.*)


Námestník ministra financií:

Dvořák v. r.

Predseda Ústredného geologického úradu:

Suchopa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Predpísaný vzor sa vytlačí vo Vestníku Ministerstva financií.

*) Smernice Štátnej banky československej č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.