Vyhláška č. 123/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov

Čiastka 59/1961
Platnosť od 14.11.1961 do31.03.1989
Účinnosť od 14.11.1961 do31.03.1989
Zrušený 9/1989 Zb.

123

VYHLÁŠKA

Ústredného geologického úradu

z 21. októbra 1961

o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov

Ústredný geologický úrad ustanovuje v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 2 písm. b) a f) vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby:


Časť 1

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel úpravy

Účelom tejto vyhlášky je zamedziť duplicitám vo vykonávaní geologických prác registráciou prác pred ich zaradením do plánu, umožniť plné využitie výsledkov geologických prác ich úplným podchytením, sústavnou evidenciou a kontrolou, a tým vytvárať podmienky pre zvýšenie hospodárnosti a kvality geologického výskumu a prieskumu.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré vykonávajú geologické práce. Vo svojej III. časti sa vzťahuje aj na organizácie, ktoré geologické práce nevykonávajú, ale v rámci pôsobnosti ktorých sa vypracúvajú geologické správy a dokumentácia, uvedené v § 12 vyhlášky.

§ 3

Geologické práce

Geologickými prácami v zmysle tejto vyhlášky sa rozumejú geologický výskum a geologický prieskum ložiskový (vrátane ťažobného prieskumu), hydrogeologický a inžiniersko-geologický (stavebný geologický), vykonávané všetkými metódami geologických vied vrátane geofyziky, geochémie a pod. a všetkými prostriedkami prieskumnej techniky.

§ 4

Geologický fond

Geologické práce registruje a ich výsledky zhromažďuje a eviduje Ústredný geologický úrad prostredníctvom Geologického fondu v Prahe s pobočkou v Bratislave (ďalej „Geofond“).

Časť II

Registrácia geologických prác

§ 5

Povinnosť registrácie a jej kontrola

(1) Pred zaradením geologických prác do plánu vykonávajúce organizácie sú povinné registrovať ich u Geofondu. Povinnosti registrácie nepodliehajú práce uvedené v § 6 vyhlášky.

(2) Registráciu geologických prác zaradených do plánu kontroluje nadriadený hospodársky orgán, pri prácach, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, faktúrovaní a platení geologických prác, aj Štátna banka československá v rozsahu a spôsobom určeným § 24 citovanej vyhlášky.

§ 6

Výnimky z registrácie

(1) Podľa tejto vyhlášky sa neregistrujú:

a) geologické práce ťažobného prieskumu, vykonávané v dobývacom priestore; treba však zaregistrovať povrchové geologické mapovanie a vrty hlbšie ako 100 m;

b) práce inžiniersko-geologického prieskumu, pri ktorých nie sú použité sondážne práce, alebo obmedzené na plytké vrty a iné plytké sondážne práce do hĺbky 15 m, ak celková metráž vrtov a šachtíc pri jednej úlohe (jednej akcii) neprekročí 75 m; prieskumné práce pre trasy rôznych vedení, ako vodovodov, plynovodov, naftovodov, káblových tratí, nadzemných elektrických vedení, melioračných sietí a pod., ak sa pri nich nepoužijú sondážne práce hlbšie ako 15 m;

c) hydrogeologické práce bez použitia sondážnych prác, hydrogeologické prieskumné a zachytávacie práce (studne) pre individuálnu bytovú výstavbu a plytké vrty a studne do 10 m pre požadovanú výdatnosť do 0,3 l/sek., ak celková metráž na jednej úlohe (jednej akcii) neprekročí 50 m; stavby zachytávacích studní podľa vykonávacieho projektu bez obmedzenia.

(2) Nie je potrebné osobitne registrovať čiastkové geologické práce a úlohy vykonávané pre iné organizácie, ak sú súčasťou riešenia geologickej výskumnej alebo prieskumnej úlohy, ktorá už bola riadne zaregistrovaná. Zadávajúca organizácia musí pri zadávaní (objednávke) čiastkových prác vykonávajúcej organizácii potvrdiť, že príslušnú geologickú úlohu Geofond registroval, a uviesť dátum a číslo rozhodnutia o registrácii.

§ 7

Postup registrácie

(1) Žiadosť o registráciu podáva organizácia, ktorá mieni zaradiť geologické práce do plánu, dvojmo na registračnom liste,*) a to pre práce vykonávané v českých krajoch Geofondu v Prahe, pre práce vykonávané v slovenských krajoch pobočke Geofondu v Bratislave. Územie zamýšľaných prác musí sa vyznačiť na situačnom pláne (mape) vhodnej mierky, pripojenej k registračnému listu.

(2) Ak sa registrujú geologické vrtné a banské práce v dobývacom priestore inej organizácie, treba priložiť k žiadosti o registráciu potvrdenie, že príslušná ťažobná organizácia s vykonaním prác súhlasí. Prípadný rozpor sa musí odstrániť pred podaním žiadosti o registráciu, a to podľa potreby za účasti Ústredného geologického úradu, nadriadených hospodárskych organizácií, orgánov štátnej banskej správy a pod.

(3) Geofond prešetrí žiadosť o registráciu z hľadiska geologickej preskúmanosti, t. j. či v danom území neboli už geologické práce vykonané alebo či nie sú vykonávané, prípadne registrované. Podľa výsledkov vyšetrenia uvažované geologické práce zaregistruje alebo registráciu zamietne.

(4) Registráciu práce Geofond zamietne, ak sa v danom území vykonali alebo sa vykonávajú, prípadne sú registrované práce, ktoré môžu nahradiť práce uvažované, takže ich duplicitné vykonávanie je neúčelné.

(5) Ak zistí Geofond pri svojom vyšetrovaní, že v území sa už vykonali alebo sa vykonávajú, prípadne sú registrované práce, ktoré síce nebránia navrhnutej registrácii, ale ktoré sa môžu využiť pri riešení uvedenej úlohy, upozorní na túto okolnosť žiadateľa v potvrdenom registračnom liste, ak sa domnieva, že žiadateľovi nie sú tieto práce známe.

(6) Registráciu potvrdí Geofond žiadateľovi v jednom exemplári registračného listu, ktorý mu vráti.

(7) Geofond je oprávnený vyžiadať si pre registračné preverenie doplnkové podklady, prípadne projekt.

(8) Geofond vybaví žiadosť o registráciu spravidla do 14 dní po jej predložení.

§ 8

Využitie pripomienok Geofondu

(1) Na pripomienky Geofondu upozorňujúce na geologické práce v území už vykonané musí sa prihliadnuť pri spracovaní a schvaľovaní projektu, prípadne pri zaraďovaní akcie do plánu.

(2) Ak uvedie Geofond v registračnom liste, že geologické práce v okolí zamýšľaných prác vykonávajú aj iné organizácie, sú príslušné organizácie povinné oznamovať si priebežne čiastkové výsledky svojich prác, ktoré môžu prispieť k riešeniu spracúvaných úloh.

§ 9

Zmena a zrušenie registrácie

(1) Ak dôjde po vykonanej registrácii k zmene zamýšľaných prác, treba hlásiť zložke Geofondu, ktorá práce registrovala, zmenu v týchto prípadoch:

a) ak sa mení úplne alebo v značnej časti územia plánovaných prác; pri registrácii jednotlivých vrtov, ak dochádza k ich premiestneniu o viac ako 500 m;

b) ak sa neskončia práce v roku uvedenom v registračnom liste. Netreba však hlásiť odsunutie termínu skončenia prác kratšie ako 3 mesiace;

c) ak sa mení účel alebo v podstatnej miere povaha prác.

(2) Pri zmene územia, prípadne miesta prác [odsek 1 písm. a)], registruje sa práca znova. Túto novú registráciu vybaví Geofond spôsobom uvedeným v § 7 ods. 6. V ostatných prípadoch hlásenú zmenu len zaznamenáva vo svojich podkladoch.

(3) Ak sa nerealizuje akcia registrovaná podľa § 7, je povinnosťou príslušnej organizácie bezodkladne oznámiť Geofondu rozhodnutie, že akcia sa neuskutoční.

§ 10

Využitie registrácie na kontrolu riadneho predkladania geologických správ

Ak niektorá organizácia sústavne neplní povinnosť podľa III. časti vyhlášky, má Geofond právo zamietnuť jej registráciu ďalších prác.

§ 11

Odvolanie proti zamietnutiu registrácie

O odvolaní proti zamietnutiu registrácie rozhoduje Ústredný geologický úrad v súčinnosti s príslušnými ústrednými hospodárskymi orgánmi.

Časť III

Zhromažďovanie a evidencia výsledkov geologických prác

§ 12

Povinnosť zasielať dokumentáciu Geofondu

(1) Všetky organizácie sú povinné zasielať Geofondu v Prahe, pri prácach a zprávach týkajúcich sa slovenských krajov aj pobočke Geofondu v Bratislave, výsledky geologických prác podliehajúcich i nepodliehajúcich registrácii a iné zprávy s geologickým obsahom (ďalej len „dokumentáciu“), vypracované v rámci ich činnosti, najmä:

a) tematické práce z územia ČSSR z odboru stratigrafie, tektoniky, paleontológie, geofyziky, geomorfológie, petrografie, mineralógie, geochémie a pod.;

b) geologické, hydrogeologické, inžiniersko-geologické, pedogeologické, ložiskové, prognózne, geofyzikálne a iné špeciálne geologické mapy s vysvetlivkami a s písomnou a grafickou dokumentáciou;

c) výpočty zásob ložísk nerastných surovín. Ak sa zasiela výpočet Komisii pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín, nezasiela sa ďalší exemplár Geofondu v Prahe;

d) iné správy o výsledku riešenia úloh (záverečné správy) z odboru geologického výskumu a geologického prieskumu ložiskového, hydrogeologického (vrátane vŕtania a kopania sond pre zachytávanie podzemných vôd), inžiniersko-geologického a pod.;

e) geologické (petrografické, listostratigrafické) profily vrtov, prieskumných rýh, šachtíc, štôlní, zárezov a pod., ak nie sú súčasťou dokumentácie podľa písmena a)-d). Geologické profily z prác vykonávaných na území Slovenska zasielajú sa len pobočke Geofondu v Bratislave. Situácia technických prác musí byť presne a jednoznačne vyjadrená v plánku vhodnej mierky;

f) výsledky mineralogických, petrografických, fyzikálnych, chemických a technologických rozborov a skúšok nerastných surovín, hornín a zemín a chemických a fyzikálnych skúšok podzemných vôd a zemných plynov, ak nie sú súčasťou dokumentácie podľa písmen a)-e) a obsahujú význačné poznatky pre riešenie geologických otázok alebo pre využitie nerastného bohatstva;

g) diplomové, kandidátske, doktorské a podobné práce geologického alebo bansko-geologického zamerania;

h) zprávy zo štúdijných a iných služobných ciest do zahraničia s geologickým obsahom.

(2) Dokumentáciu podľa odseku 1 treba zasielať Geofondu do dvoch mesiacov po skončení prác, pri záverečných zprávach do dvoch mesiacov po ich schválení. Ak o to požiada zo závažných dôvodov Geofond, zašlú mu organizácie aj čiastkové výsledky prác ešte pred ich dokončením.

(3) Všetky organizácie sú ďalej povinné zasielať Geofondu hlásenia o pripravovanej škartácii geologickej dokumentácie v závodoch a podnikoch a zápisnice o škartácii podľa predpisov o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie. Hlásenie o pripravovanej škartácii a zápisnice o škartácii sa zasielajú pri geologickej dokumentácii týkajúcej sa českých krajov Geofondu v Prahe, týkajúcej sa slovenských krajov pobočke Geofondu v Bratislave.

(4) Na žiadosť Geofondu sú organizácie povinné zaslať mu hmotný dokladový materiál, vzťahujúci sa na vykonané geologické práce.

§ 13

Náležitosti dokumentácie

(1) Dokumentácia sa musí vyhotoviť podľa platných predpisov, musí obsahovať názov organizácie, v ktorej bola vypracovaná, čitateľné meno autora a dátum jej vyhotovenia.

(2) Zaslané elaboráty musia byť dobre čitateľné, vyhotovené technikou zabezpečujúcou trvalosť reprodukcie, stránkované alebo inak spoľahlivo označované.

(3) Lokalizáciu prác treba uvádzať podľa listov Gauss-Krügerovej siete v mierke 1:25 000 alebo 1:50 000.

§ 14

Úlohy Geofondu na úseku uchovávania a evidencie dokumentácie

(1) Geofond je povinný preskúmať materiály, ktoré sa mu zaslali, z hľadiska komplexnej dokumentácie a formálnych náležitostí zpráv, úplnosti grafických príloh a opisu technických prác. K zprávam s nedostatočnými náležitosťami vyžiada si u príslušných organizácií doplnky alebo ich úpravu s určením lehoty.

(2) Došlú dokumentáciu je Geofond povinný sústreďovať, triediť, spracúvať a uchovávať tak, aby výsledky prác a získané poznatky sa mohli plne využiť pri plánovaní, projektovaní a vykonávaní ďalších geologických prác a na iné vedecké, hospodárske a technické účely. Oprávneným záujemcom umožňuje Geofond štúdium uchovávaných materiálov podľa archívneho poriadku.

(3) Pri škartácii geologickej dokumentácie prieskumných a ťažobných organizácií dbá Geofond na to, aby sa nelikvidovali materiály, ktoré môžu slúžiť potrebám štátnej geologickej služby.


Časť IV

Záverečné ustanovenia

§ 15

Povoľovanie výnimiek

Výnimky z tejto vyhlášky povoľuje alebo odchylný postup určuje zo závažných dôvodov Ústredný geologický úrad v dohode s príslušným ústredným hospodárskym orgánom.

§ 16

Zrušenie doterajších predpisov

Zrušujú sa tieto predpisy:

vyhláška Ústredia výskumu a technického rozvoja č. 166/1951 Ú. l. (č. 196/1951 Ú. v.) o povinnom hlásení dát dôležitých pre geologický výskum;

vyhláška Štátneho úradu plánovacieho č. 298/1952 Ú. l. (č. 346/1952 Ú. v.) o zasielaní dokladov Geologickému fondu;*)

§ 8 ods. 1 a 2 vyhlášky Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, faktúrovaní a platení geologických prác.

§ 17

Účinnosť vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Geologické práce zaradené do plánu na rok 1962 treba registrovať najneskôr do 1. apríla 1962.


Predseda

Ústredného geologického úradu:

inž. Suchopa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Predpísané formuláre registračných listov vydáva Geofond v Prahe 1, Malostránské nám. 19 a pobočka Geofondu v Bratislave, Mlynská dolina 1.

*) Platnosť stráca aj úradné oznámenie Vládneho výboru pre geológiu zo 6. apríla 1954 str. 339 Úradného listu, (str. 409 Úradného vestníka z r. 1954) o zabezpečení súhrnnej geologickej dokumentácie pre Slovensko.