Nariadenie vlády č. 148/1961 Zb.Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami

Čiastka 70/1961
Platnosť od 27.12.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 27.12.1961 do30.06.1964
Zrušený 103/1964 Zb.

148

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. decembra 1961

o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 65 ods. 2 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení a § 11 ods. 1 zákona č. 64/1950 Zb. o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v ozbrojených silách a ich rodinných príslušníkov:


§ 1

(1) Ak vykonávajú členovia jednotných roľníckych družstiev alebo ostatní stáli pracovníci v týchto družstvách, ktorí nie sú k družstvu v pracovnom pomere ani jeho členmi (ďalej len „družstevníci“), vojenské cvičenie alebo inú službu v ozbrojených silách s výnimkou vojenskej základnej a náhradnej služby (ďalej len „vojenské cvičenie“) a ak trvalo ich dôchodkové zabezpečenie podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení (poistení) členov jednotných roľníckych družstiev pred nastúpením vojenského cvičenia nepretržite aspoň tri mesiace, patrí im a ich rodinným príslušníkom zaopatrovací príspevok. Splnenie podmienky trvania dôchodkového zabezpečenia aspoň po čas troch mesiacov sa nevyžaduje, ak sa táto podmienka nemohla splniť z dôvodov všeobecného záujmu alebo z iných vážnych dôvodov.

(2) Zaopatrovací príspevok je za každý mesiac vojenského cvičenia:

a) 50 % priemernej pracovnej odmeny družstevníka, ak sa nestará o žiadneho rodinného príslušníka,

b) 65 % priemernej pracovnej odmeny družstevníka, ak sa stará o jedného rodinného príslušníka,

c) 90 % priemernej pracovnej odmeny družstevníka, ak sa stará o dvoch rodinných príslušníkov,

d) 95 % priemernej pracovnej odmeny družstevníka, ak sa stará o troch alebo viac rodinných príslušníkov.

Za časť kalendárneho mesiaca, po ktorú družstevník vykonával vojenské cvičenie, patrí pomerný diel zaopatrovacieho príspevku.

(3) Zaopatrovací príspevok sa znižuje o sumu zodpovedajúcu hodnote pracovných odmien, ktoré je družstvo povinné poskytovať rodine družstevníka po čas jeho vojenského cvičenia; pritom sa neprizerá na prídavky na deti, ktoré družstvo poskytuje družstevníkovi.

(4) Priemernou pracovnou odmenou sa rozumie dvanástina príjmov z pracovnej činnosti (peňažných i naturálnych) prijatých od družstva v čase posledných 12 kalendárnych mesiacov pred nastúpením vojenského cvičenia; pritom sa z tohto času vylučuje čas uznanej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz. U pracovníkov, ktorí sú vyslaní na kádrové posilnenie jednotných roľníckych družstiev, sa započítava do príjmov z pracovnej činnosti aj príplatok k pracovným odmenám poskytovaný zo štátnych prostriedkov. Ak členstvo v družstve trvalo kratší čas ako 12 mesiacov, počíta sa priemerná pracovná odmena za tento kratší čas z plánovanej pracovnej odmeny.

§ 2

(1) Umelcovi, ktorý bol povolaný na vojenské cvičenie, a jeho rodinným príslušníkom patrí po čas vojenského cvičenia zaopatrovací príspevok, ktorý je za každý mesiac vojenského cvičenia:

a) 700 Kčs, ak sa umelec nestará o žiadneho rodinného príslušníka,

b) 900 Kčs, ak sa umelec stará o jedného rodinného príslušníka,

c) 1200 Kčs, ak sa umelec stará o dvoch rodinných príslušníkov,

d) 1300 Kčs, ak sa umelec stará o troch alebo viac rodinných príslušníkov.

Za časť kalendárneho mesiaca, po ktorú umelec vykonával vojenské cvičenie, patrí pomerný diel zaopatrovacieho príspevku.

(2) Zaopatrovací príspevok umelca sa znižuje o jeho príjem z umeleckej činnosti v čase vojenského cvičenia.

(3) Za umelcov sa pre účely tohto nariadenia považujú spisovatelia, hudobní skladatelia, výtvarní umelci, architekti, vedeckí pracovníci (bádatelia), výkonní umelci a artisti, uznaní príslušnou vrcholnou organizáciou, ktorí aspoň po čas troch mesiacov vykonávajú svoju umeleckú činnosť ako povolanie tvoriace trvalý a hlavný zdroj príjmov, avšak nie v pracovnom pomere.

§ 3

(1) Za rodinných príslušníkov družstevníka (umelca) sa považujú:

a) manželka,

b) deti do skončenia povinnej školskej dochádzky,

c) deti od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 25 rokov, pokiaľ sa sústavne pripravujú predpísaným výcvikom alebo štúdiom na budúce povolanie alebo sú pre chorobu alebo telesnú či duševnú chybu trvale neschopné na prácu,

d) družka, ak žije s družstevníkom (umelcom) v spoločnej domácnosti aspoň tri mesiace.

(2) Za rodinných príslušníkov sa ďalej považujú:

a) chovanci, vnuci a súrodenci do skončenia povinnej školskej dochádzky,

b) chovanci, vnuci a súrodenci od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 25 rokov, ak sa sústavne pripravujú predpísaným výcvikom alebo štúdiom na budúce povolanie alebo sú pre chorobu alebo telesnú či duševnú chybu trvale neschopní na prácu,

c) rodičia, prarodičia, svokor a svokra,

d) sestra alebo dcéra, ktorá vedie ovdovenému alebo rozvedenému (rozlúčenému) družstevníkovi (umelcovi) jeho domácnosť, v ktorej sa stará o jeho deti vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky,

pokiaľ nemajú vlastný príjem presahujúci 200 Kčs mesačne;

e) bývalá manželka družstevníka (umelca), ak má družstevník (umelec) voči nej určenú vyživovaciu povinnosť; zaopatrovací príspevok však nesmie byť vyšší, než je úhrada na uspokojenie osobných potrieb jej patriacich.

§ 4

Ak družstevník (umelec) vykonáva po ukončení jedného druhu služby bezprostredne ten istý alebo iný druh služby v ozbrojených silách, posudzuje sa naväzujúca služba z hľadiska nárokov na zaopatrovací príspevok ako pokračovanie predchádzajúcej služby.

§ 5

(1) Zaopatrovací príspevok poskytuje okresný národný výbor; vypláca sa mesačne.

(2) Nárok na zaopatrovací príspevok sa uplatňuje prihláškou, ktorá sa podáva na miestnom národnom výbore. Súčasťou prihlášky je potvrdenie jednotného roľníckeho družstva o priemernej odmene družstevníka povolaného na vojenské cvičenie a o náhrade pracovných odmien poskytovanej rodine družstevníka po čas jeho vojenského cvičenia; ak ide o umelca, potvrdenie vrcholnej ideovej organizácie o príslušnosti k tejto organizácii, o vykonávaní umeleckej činnosti a o príjmoch umelca z tejto činnosti po čas jeho vojenského cvičenia.

(3) Miestny národný výbor overí skutočnosti uvedené v prihláške a postúpi prihlášku okresnému národnému výboru.

(4) Zaopatrovací príspevok sa uhradzuje z rozpočtových prostriedkov národných výborov určených na sociálne zabezpečenie.

§ 6

Nároky osôb povolaných na vojenské cvičenie a ich rodinných príslušníkov na zaopatrovací príspevok, ktoré upravuje toto nariadenie, sa spravujú týmto nariadením; ak by však doterajšie predpisy boli výhodnejšie, spravujú sa nároky uvedených osôb doterajšími predpismi.

§ 7

Podľa tohto nariadenia sa posudzujú i nároky družstevníkov a umelcov, ktorí vykonávali vojenské cvičenie v čase od 1. septembra 1961 do dňa vyhlásenia tohto nariadenia, a ich rodinných príslušníkov. Sumy vyplatené na zaopatrovacom príspevku za tento čas sa vyrovnajú na sumy patriace podľa tohto nariadenia; preplatky sa nevracajú.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v.r.