Vyhláška č. 20/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou.

Čiastka 9/1961
Platnosť od 01.03.1961
Účinnosť od 16.03.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 22. augusta 1960.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. februára 1961

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou


Dňa 11. marca 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou republikou a Irackou republikou.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 20. júla 1960. Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené vláde Irackej republiky nótou z 10. augusta 1960 a jej schválenie vládou Irackej republiky bolo oznámené československej vláde nótou z 22. augusta 1960.

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 22. augusta 1960.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi Československou republikou a Irackou republikou

Vláda Československej republiky a vláda Irackej republiky

vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom podpory a rozvíjania vzájomnej leteckej dopravy a zriadenia leteckých služieb medzi ich územiami a cez ich územia

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany si poskytujú práva určené v tejto Dohode a v jej Prílohe za účelom zriadenia leteckých služieb na tratiach uvedených v Prílohe. Tieto služby sa môžu začať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana bude mať právo určiť letecký podnik pre prevádzku dohodnutých leteckých služieb na určených tratiach.

2. Len čo druhá zmluvná strana dostane oznámenie o určení, poskytne bez neodôvodnených prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenia s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku.

3. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, plnenie ktorých tieto úrady normálne a primerane vyžadujú pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zo zmluvných strán bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku alebo uložiť v poskytnutom oprávnení také podmienky, aké považuje za potrebné, ak nebude presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa určený letecký podnik nespravuje jej zákonmi a predpismi alebo inak neplní podmienky určené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa vykoná len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou, pokiaľ okamžité zastavenie činnosti alebo uloženie podmienok nie je potrebné na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov.

Článok 3

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území budú platiť pre lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok alebo nákladov lietadla, ako sú predpisy o vstupe, odbavení, prisťahovalectve, cestovných dokladoch, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a prevádzke na území prvej zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Pohonné látky, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadla, náhradné súčiastky a letecké zásoby, ktoré sa dajú do lietadla alebo vezmú z neho na území jednej zmluvnej strany leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo v jeho prospech a ktoré sa majú použiť pre lietadlá tejto druhej zmluvnej strany, budú, pokiaľ sa týka colných poplatkov, inšpekčných poplatkov a ostatných vnútroštátnych dávok alebo poplatkov, podriadené nie menej výhodnému postupu, než aký sa uplatňuje voči inému leteckému podniku vykonávajúcemu podobné medzinárodné letecké služby.

2. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany, pohonné látky, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a zásoby na palube týchto lietadiel sa na území druhej zmluvnej strany oslobodia od cla, inšpekčných poplatkov alebo podobných dávok a poplatkov, aj keď tieto zásoby sa použijú alebo spotrebujú v týchto lietadlách pri letoch na tomto území. Ak sa tieto materiály vyložia na území druhej zmluvnej strany, s výnimkou pohonných látok a olejov, ktoré sa nesmú vyložiť, potom tieto vyložené materiály budú podliehať príslušným colným zákonom.

3. Náhradné súčiastky, obvyklé vybavenie a lietadlové zásoby určené na použitie pri prevádzke dohodnutých služieb môžu sa uložiť na letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik, za vopred určené poplatky.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za užívanie letísk a ostatných zariadení s výhradou, že tieto dávky nebudú vyššie ako dávky platené iným leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 6

Letecké úrady zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú sa konzultovať, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich plnenie tejto Dohody.

Článok 7

Ak vznikne akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo používania tejto Dohody, vyriešia ho zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi alebo v prípade, že sa nedohodnú, diplomatickou cestou.

Článok 8

Ak považuje niektorá zo zmluvných strán za žiadúce zmeniť letecké trate alebo niektoré ustanovenia Prílohy tejto Dohody, môže sa táto zmena vykonať priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa dohodnú tieto úrady na nových podmienkach alebo zmenách, ktoré by sa týkali Prílohy, nadobudnú tieto zmeny platnosť, ak sa potvrdia výmenou diplomatických nót.

Článok 9

Pre účely tejto Dohody:

1. výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ budú mať význam určený v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve, podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944;

2. výraz „letecké úrady“ bude znamenať v prípade Československej republiky Ministerstvo dopravy, letecký odbor a v prípade Irackej republiky Ministerstvo komunikácií, Generálne riaditeľstvo civilného letectva a v oboch prípadoch akýkoľvek útvar oprávnený vykonávať funkcie, ktoré v prítomnom čase vykonávajú vyššie vymenované úrady;

3. výraz „dohodnuté letecké služby“ a „určené trate“ bude znamenať medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

4. výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, že Dohoda bola schválená príslušnými orgánmi zmluvných strán v zhode s právnym poriadkom platným na ich území.

Článok 11

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. V prípade takéhoto oznámenia Dohoda stratí platnosť dňom uvedeným v oznámení za podmienky, že Dohoda nestratí platnosť skôr než dvanásť mesiacov odo dňa, keď sa oznámenie doručilo druhej zmluvnej strane, pokiaľ by však oznámenie na základe dohody sa nevzalo späť pred uplynutím tejto doby.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli náležite splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 11. marca 1960 v dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, arabskom a anglickom; v prípade sporu bude anglické znenie rozhodujúce.

Za vládu

Československej republiky:

dr. Vlasák v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

H. Talabani v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

Československé trate

1. Vláda Irackej republiky poskytne leteckému podniku určenému vládou Československej republiky potrebné povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb:

Praha - medziležiace miesta v Európe a na Blízkom Východe - Bagdad alebo Basra a ďalej vo dvoch smeroch a späť s týmito výnimkami:

a) určenému leteckému podniku sa neposkytuje právo pristávať pri tom istom lete v Bagdade i v Basre a tento podnik musí zvoliť buď Bagdad alebo Basru;

b) určenému leteckému podniku nie je povolené nakladať alebo vykladať v Iraku cestujúcich, tovar a poštu určenú do týchto štátov alebo z nich prichádzajúcich: Libanon, Zjednotená arabská republika, Iran, Saudská Arábia, Jordánsko, Kuwait, Bahrajnské ostrovy, Turecko.

2. Vyššie uvedené povolenie bude obsahovať:

a) právo nakladať v Iraku cestujúcich, tovar a poštu určenú do Československa alebo do iných štátov;

b) právo vykladať v Iraku cestujúcich, tovar a poštu naloženú na československom území alebo na území iných štátov.

Oddiel II

Iracké trate

1. Vláda Československej republiky poskytne leteckému podniku určenému vládou Irackej republiky potrebné povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb: Bagdad - medziležiace miesta na Strednom Východe a v Európe - Praha - Londýn a späť.

2. Vyššie uvedené povolenie bude obsahovať:

a) právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určenú do Iraku alebo iných štátov;

b) právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu, naloženú na území Iraku alebo na území iných štátov.

Oddiel III

Dopravná kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikom pri vykonávaní dohodnutých leteckých služieb sa prispôsobí nárokom na prepravu; určí sa vzájomnou dohodou medzi určenými leteckými podnikmi so zreteľom na ich spoločné trate a v každom prípade bude podliehať schváleniu leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

Oddiel IV

1. Tarify ktorejkoľvek dohodnutej leteckej služby sa určia medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetkých dôležitých činiteľov včítane prevádzkových nákladov, význačných rysov služby (ako je rýchlosť a pohodlie) a taríf iných leteckých podnikov v ktorejkoľvek časti tej istej trate.

2. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda medzi určenými leteckými podnikmi alebo ak z nejakého iného dôvodu nemôže sa tarifa dohodnúť podľa ustanovenia odseku 1, letecké úrady zmluvných strán určia tarify vzájomnou dohodou, ktorá sa potvrdí výmenou listov diplomatickou cestou.

3. Ak sa nedohodnú letecké úrady zmluvných strán, rozpory sa vyriešia podľa ustanovení článku 7 tejto Dohody.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.