Vyhláška č. 77/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 35/1961
Platnosť od 01.08.1961 do28.02.1962
Účinnosť od 01.08.1961 do28.02.1962
Redakčná poznámka

Predpis č. 25/1962 Zb. nahrádza tento predpis s účinnosťou od 1. marca 1962.

77

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 27. júla 1961

o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a po vypočutí Československého poľovníckeho zväzu podľa § 24 ods. 7 a 9 zákona č. 225/1947 Zb. o poľovníctve a podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v pôdohospodárskej výrobe:


Ochrana a čas lovu

§ 1

Ochrana

(1) Po celý rok sú chránené tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území medveď, kamzík, kozorožec, vydra, norok, svišť, drop veľký, drop malý, sliepka hlucháňa a holniaka, sliepka moriaka divého, prepelica, holub plúžik, hrdlička divá, čvíkota, cíbik, sliepka vodná, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 23), hvizdáky, čajka, krkavec, orešnica, sovy, sokol sťahovavý, rárohy, lastovičiar, kobec, pustovky, haje, kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa močiarna, myšiak, orly, kršiak, hadiar, supy, labute, žeriavy, pobrežníky, brodníky, breháre, bučiaky, kulíky, chriaštele, potáplice a potápky,

b) len v českých krajoch rys, mačka divá, jariabok a volavka popolavá,

c) len na Slovensku veverica obyčajná, havran čierny a v revíroch mimo uznaných bažantníc bažantia sliepka.

(2) Chránené nie sú tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území čierna zver (okrem diviačic a prasiec), zajac divý (králik), vlk, tchor, hranostaj, lasica obyčajná, jastrab, krahulec, vrana obyčajná (čierna a sivá), straka, sojka, kavka,

b) len v českých krajoch líška obyčajná,

c) len na Slovensku rys, kormorán a v revíroch s drobnou zverou líška obyčajná.

§ 2

Čas lovu

(1) Pre ďalej uvedené druhy zveri sa určuje čas lovu takto:

1. jeleň od 1. septembra do 31. decembra,

2. jelenica a jelienča od 1. septembra do 31. decembra,

3. jeleň sika od 1. októbra do 15. decembra,

4. jelenica a jelienča jeleňa siku od 1. októbra do 15. decembra,

5. daniel od 1. októbra do 30. novembra,

6. danielka a danielča od 1. októbra do 31. decembra,

7. muflón od 1. októbra do 31. decembra,

8. muflónica a muflónča od 1. októbra do 31. decembra,

9. srnec od 16. mája do 31. augusta,

10. srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,

11. diviačica od 1. augusta do 31. decembra, prasce diviaka od 1. augusta do 15. februára,

12. zajac od 1. novembra do 31. decembra,

13. jazvec od 1. augusta do 30. novembra,

14. líška obyčajná na Slovensku v horských oblastiach určených krajským národným výborom od 1. novembra do 31. januára,

15. kuny (kuna lesná a kuna skalná) od 15. decembra do konca februára,

16. mačka divá na Slovensku od 1. októbra do konca februára,

17. moriak divoký od 16. marca do 15. mája,

18. kohúty hlucháňa a holniaka od 16. marca do 15. mája,

19. jariabok na Slovensku od 16. septembra do 15. októbra,

20. bažant-kohút v českých krajoch od 1. novembra do 31. decembra, na Slovensku v uznaných bažantniciach od 16. novembra do 31. decembra a v ostatných revíroch od 16. decembra do 31. decembra,

21. sliepka bažanta v českých krajoch od 1. decembra do 31. decembra, na Slovensku v uznaných bažantniciach od 1. decembra do 31. decembra,

22. jarabica od 16. augusta do 30. septembra,

23. kačica hrdzohlavá, chrapačka menšia, chrapačka väčšia a chochlačka sivá od 16. augusta do 30. novembra,

24. divé husi od 1. októbra do 31. decembra,

25. lyska čierna od 1. augusta do 30. novembra,

26. len na Slovensku volavka popolavá od 1. augusta do 30. novembra,

27. sluka lesná od 16. marca do 15. apríla a od 1. septembra do 30. novembra,

28. močiarnice od 1. augusta do 30. novembra,

29. holub hrivnák a hrdlička záhradná od 1. augusta do 15. októbra,

30. myšiak severský od 1. novembra do 31. marca,

31. havran čierny v českých krajoch od 1. mája do 31. mája a od 1. decembra do 31. januára,

32. veverica obyčajná v českých krajoch od 1. januára do 31. januára.

(2) Ak prípadne prvý deň určeného času lovu na deň najbližšie nasledujúci po dni pracovného pokoja, predlžuje sa čas lovu o tento deň pracovného pokoja.

(3) Krajský národný výbor môže v okresoch a okresný národný výbor v jednotlivých revíroch skrátiť časy lovu určené v odseku 1, prípadne obmedziť alebo zakázať odstrel, ak to vyžaduje riadny chov a ochrana zveri, najmä keď stavy zveri v dôsledku škodlivých vplyvov značne poklesli alebo keď sú niektoré druhy zveri potrebné na hubenie škodcov poľnohospodárskych plodín. Toto ustanovenie o skrátení času lovu, prípadne obmedzení a zákaze odstrelu sa nevzťahuje na štátne vyhradené revíre.

§ 3

(1) V revíroch s veľmi dobrými stavmi zveri, v ktorých boli prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Čedok dojednané pre cudzincov poplatkové poľovačky, a v štátnych vyhradených revíroch smú sa konať poľovačky na zajace alebo bažanty už od 16. októbra.

(2) Po celý rok je dovolené poľovať v uznaných a udržiavaných bažantniciach na kunu lesnú a skalnú, jazveca, ježa, myšiaka hôrneho, myšiaka severského, pustovku, sovu dlhochvostú, čajku obyčajnú a na Slovensku mačku divú.

(3) Na plôdikových rybníkoch a na výťažníkoch sa smie poľovať po celý rok na volavku popolavú a v čase od 16. augusta do 31. októbra na potápku. Na ostatných obhospodarovaných rybníkoch v českých krajoch sa smie poľovať na volavku popolavú a kormorána od 1. augusta do 30. novembra.

(4) Krajský národný výbor môže povoliť na žiadosť užívateľa revíru vyberanie jedného alebo niekoľkých hniezd výra skalného. Užívateľ revíru si smie z výrov vybraných z hniezd ponechať len jedného, ak dosiaľ nijakého nemá; ostatné výry je povinný ponúknuť na kúpenie Československému poľovníckemu sväzu.

Spôsob a podmienky lovu a jeho obmedzenie

§ 4

Odstrel drobnej zveri

(1) Odstrel zajacov, jarabíc a bažantov sa smie uskutočňovať len na spoločných poľovačkách, hlásených aspoň 5 dní vopred okresnému národnému výboru a okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu. Počet poľovačiek musí byť úmerný poľovnej ploche, stavu zveri a plánu odstrelu; počet strelcov a honcov zúčastnených na jednotlivých poľovačkách musí byť úmerný poľovnej ploche, stavu zveri a prelimináru odstrelu (počtu kusov zveri určenému na odstrel pre jednotlivú poľovačku).

(2) Na zajace možno poľovať v poľných revíroch na tej istej ploche iba raz, v lesných revíroch najviac dvakrát do roka.

(3) Odstrel jarabíc a zajacov sa nesmie plánovať a uskutočňovať v revíroch, ktoré sú určené pre odchyt jarabíc do náhoncov a zajacov do osídiel.

(4) Odstrel jarabíc je dovolený počas určeného času lovu iba na dvoch poľovačkách ročne, konaných spravidla v nedeľu. Druhá poľovačka sa nesmie konať na ploche, na ktorej sa konala prvá poľovačka.

(5) Poľovať na bažanty je zakázané v revíroch, v ktorých odstrel bažantej zveri nebol plánovaný. Na bažantov možno poľovať na tej istej ploche najviac trikrát do roka.

(6) Na sliepky bažantov je zakázané poľovať v revíroch, v ktorých bola bažantia zver v posledných dvoch rokoch novo vysadená. Odstrel sliepok bažantov sa smie uskutočniť iba v revíroch, v ktorých je schválený plán odstrelu najmenej 100 ks bažantej zveri a kde zároveň stav sliepok prevyšuje predpísaný pomer pohlavia; pritom sa nesmie odstreliť sliepok bažantov viac než 20% z plánovaného odstrelu bažantej zveri. Úhrnný počet odstrelených sliepok a kohútov bažantov nesmie prekročiť schválený plán odstrelu.

(7) Odstrel divých kačíc sa smie uskutočňovať na spoločnej poľovačke hlásenej aspoň päť dní vopred okresnému národnému výboru a okresnému výboru Československého poľovníckeho zväzu. Na ťahoch sa smú kačice strieľať iba v sobotu, najskôr jednu hodinu pred východom a najneskôr jednu hodinu po západe slnka; na tomto odstrele sa zúčastňujú najmenej traja strelci spoločne a musia pri ňom použiť najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa.

(8) Odstrel slúk vyháňaním pomocou psa je zakázaný.

§ 5

Odchyt zveri

(1) Okresné a krajské národné výbory a okresné a krajské výbory Československého poľovníckeho zväzu sú povinné dbať, aby sa plán odchytu zveri splnil.

(2) Ak plánovaný odchyt zveri nemožno v niektorých revíroch z veterinárnozdravotných dôvodov uskutočniť, urobí okresný národný výbor zmenu rozpisu plánu odchytu zveri na jednotlivé revíry tak, aby sa plán odchytu v okrese splnil. Ak nemožno zmeniť rozpis plánu odchytu v okrese, urobí zmenu rozpisu v kraji krajský národný výbor na žiadosť okresného národného výboru. Zmenu rozpisu plánu odchytu zveri treba urobiť včas a upovedomiť o nej Československý poľovnícky zväz.

(3) Okresný národný výbor môže v revíroch, ktoré majú výnimočne vysoké stavy jarabíc, povoliť užívateľovi revíru po prejednaní s okresným výborom Československého poľovníckeho zväzu odchyt primeraného počtu jarabíc mimo pôvodne určeného plánu odchytu; odpis povolenia zašle Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Československému poľovníckemu zväzu.

§ 6

Odstrel raticovej zveri

(1) V českých krajoch sa zakazuje odstrel chovných jeleňov, t.j. nádejných mladých jeleňov a chovných korunových jeleňov dospievajúcich a dospelých (päťročných a starších). Z korunových jeleňov sa za chovné nepovažujú dospelé jelene deväťročné a staršie s jednostrannou korunou alebo s krátkym alebo slabým parožím a s krátkymi výsadami v korune. Odstrel týchto jeleňov povoľuje okresný národný výbor v rámci schváleného plánu odstrelu (počet takýchto jeleňov musí byť v pláne uvedený).

(2) Na Slovensku sa povoľuje odstrel chovných dospelých (lovných) jeleňov od 1. októbra do 31. decembra.

(3) Poľovačka na jeleniu zver nadhánkou je zakázaná; na žiadosť poľovníckeho hospodára môže však okresný národný výbor po prejednaní s okresným výborom Československého poľovníckeho zväzu povoliť lov jeleníc a jelenčiat nátlačkou, a to jednou skupinou najviac o 3 strelcoch a 2 honcoch v ten istý deň a v tom istom revíri za použitia psa spôsobilého na túto poľovačku. Výsledok nátlačky treba do 3 dní hlásiť okresnému národnému výboru.

(4) Československý poľovnícky zväz vykonáva každoročne chovateľské prehliadky trofejí.

§ 7

Odstrel na výrovkách

Na výrovkách sa smie poľovať iba na vrany obyčajné (čierne a sivé), straky, kavky, sojky, jastraba veľkého a krahulca.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Výry chované v zajatí

(1) Československý poľovnícky zväz vedie evidenciu výrov chovaných v zajatí. Chovatelia výrov sú povinní hlásiť Československému poľovníckemu zväzu všetky výry, ktoré chovajú v zajatí. Československý poľovnícky zväz im pre ne vydá evidenčný list a kovové krúžky; bez týchto evidenčných listov a kovových krúžkov nie je chov výrov v zajatí dovolený.

(2) Uhynutie alebo inú stratu výra chovaného v zajatí je chovateľ povinný hlásiť Československému poľovníckemu zväzu.

(3) Predaj a nákup výrov chovaných v zajatí možno vykonávať len prostredníctvom Československého poľovníckeho zväzu.

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 136/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 157/1959 Ú. l. (Ú. v.) a vyhláška Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 85/1959 Ú. v. o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 252/1959 Ú. v.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.


Prvý námestník ministra:

Mestek v. r.