Vyhláška č. 107/1961 Zb.Vládna vyhláška o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu

(v znení č. 102/1964 Zb.)

Čiastka 51/1961
Platnosť od 05.10.1961 do31.12.1966
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1966
Zrušený 94/1966 Zb.

107

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 15. septembra 1961

o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 3 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (Školského zákona) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Rozvoj výrobných síl vyžadujúci zavádzanie najnovšej techniky, neustále prehlbovanie socialistickej demokracie i všestranný rozvoj osobnosti predpokladá sústavné zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanosti pracujúcich. Preto je štúdium pri zamestnaní nedeliteľnou súčasťou výchovného a vzdelávacieho systému našej socialistickej spoločnosti.

Úroveň výsledkov štúdia pri zamestnaní podľa potrieb našej spoločnosti treba zabezpečiť aj tým, že sa pracujúcim budú vytvárať vhodné podmienky na štúdium.

V súčasnom období treba, aby si pracujúci zvyšovali a získavali kvalifikáciu a vzdelanie predovšetkým v odboroch vyžadujúcich veľký rozvoj techniky. Neustále treba tiež zlepšovať pedagogickú i odbornú prípravu učiteľov. Dôležité je zvyšovanie ekonomických a najmä politických znalostí.

Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich pri zamestnaní sa preto upravujú so zreteľom na význam štúdia v uvedených odboroch.

S postupným skracovaním pracovného času bude pracujúcim stále narastať voľný čas, čím sa vytvoria aj iné podmienky na štúdium pri zamestnaní a preto sa pre obdobie štvrtého päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva vykoná nová úprava.

§ 2

Rozsah úpravy

Táto vyhláška sa vzťahuje

A. na pracujúcich, ktorých pracovný čas je 46 hodín týždenne alebo ktorí pracujú v závodoch, v ktorých bol zavedený skrátený pracovný čas na 42, prípadne na 40 hodín týždenne, a na pracujúcich, ktorých pravidelný pracovný čas je určený odchylne osobitnými predpismi,*) ak študujú pri zamestnaní (ďalej len „študujúci“):

1. na školách spravovaných národnými výbormi, a to:

a) na stredných školách pre pracujúcich,

b) na odborných školách, stredných odborných školách a konzervatóriách,

c) v dlhodobých kurzoch usporiadaných na týchto školách;

2. vo vzdelávacích zariadeniach závodov, a to:

a) na stredných školách pre pracujúcich,

b) v podnikových technických školách a v podnikových inštitútoch;

3. na vysokých školách technického smeru (školách technických, poľnohospodárskych, lesníckych dopravných a chemicko-technologických), na matematicko-fyzikálnej fakulte a prírodovedeckých fakultách vysokých škôl univerzitného smeru, na vysokých školách ekonomických a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu;

B. na učiteľov a vychovávateľov, ak študujú pri zamestnaní na školách uvedených v § 5 (ďalej len „študujúci“).

Prvá časť

Pracovné úľavy

§ 3

Pracovné úľavy pre študujúcich na školách spravovaných národnými výbormi a vo vzdelávacích zariadeniach závodov

(1) Závody poskytnú študujúcim na školách spravovaných národnými výbormi (§ 2 bod 1), a to vo všetkých formách štúdia (napr. večerné, smenové, diaľkové, externé), tieto pracovné úľavy:

1. na stredných školách pre pracujúcich

a) 4-8 hodín plateného pracovného voľna týždenne,

b) celkom 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a na vykonanie skúšok v každom školskom roku,

c) 3 týždne neplateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky; po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok (§ 8 ods. 1 - 3),

d) ďalšie pracovné voľno najviac po čas 2 týždňov na záver štúdia a na prípravu na maturitnú skúšku, pokiaľ sa tým nenaruší chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytovania študijného príspevku;

2. na odborných školách, stredných odborných školách a konzervatóriách

a) 4 hodiny plateného pracovného voľna týždenne,

b) celkom 1 týždeň plateného pracovného voľna na prípravu a na vykonanie skúšok v každom školskom roku,

c) 5 týždňov neplateného pracovného voľna na prípravu a na vykonanie maturitnej skúšky (záverečnej umeleckej skúšky), ktorej súčasťou je odborná práca, alebo 2 týždne neplateného pracovného voľna, ak je určená maturitná skúška (záverečná umelecká skúška) bez odbornej práce. Po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok (§ 8 ods. 1 - 3). Ak je maturitná skúška (záverečná umelecká skúška) rozdelená do IV. a V. ročníka, možno toto voľno rozdeliť tiež do týchto ročníkov štúdia,

d) ďalšie pracovné voľno najviac po čas 2 týždňov na záver štúdia na prípravu na maturitnú skúšku (záverečnú umeleckú skúšku), pokiaľ sa tým nenaruší chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytovania študijného príspevku;

3. v dlhodobých kurzoch za podmienky, že kurz trvá nepretržite najmenej jeden školský rok a má 400 vyučovacích hodín ročne

a) 3 hodiny plateného pracovného voľna týždenne a u učiteľov 2 hodiny plateného pracovného voľna týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,

b) 3 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie skúšky na záver štúdia.

(2) Závody poskytnú študujúcim vo vzdelávacích zariadeniach závodu (§ 2 bod 2), a to vo všetkých formách štúdia (napr. večerné, smenové, diaľkové, externé), tieto pracovné úľavy:

1. na stredných školách pre pracujúcich

a) 4 - 8 hodín plateného pracovného voľna týždenne,

b) celkom 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a na vykonanie skúšok v každom školskom roku,

c) 3 týždne neplateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky; po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok (§ 8 ods. 1 - 3),

d) ďalšie pracovné voľno najviac po čas 2 týždňov na záver štúdia na prípravu na maturitnú skúšku, pokiaľ sa tým nenaruší chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytovania študijného príspevku;

2. v podnikových technických školách a v podnikových inštitútoch

a) 4 hodiny plateného pracovného voľna týždenne,

b) celkom 1 týždeň plateného pracovného voľna na prípravu a na vykonanie skúšok v každom školskom roku,

c) ak sa podniková technická škola končí maturitnou skúškou a podnikový inštitút záverečnou skúškou, poskytujú sa študujúcim rovnaké úľavy ako pri konaní maturitnej skúšky na strednej odbornej škole [odsek 1 bod 2 písm. c)],

d) ďalšie pracovné voľno najviac po čas 2 týždňov na záver štúdia na prípravu na maturitnú skúšku (záverečnú skúšku), pokiaľ sa tým nenaruší chod závodu, a to bez náhrady mzdy a bez poskytovania študijného príspevku.

(3) Študujúcim na školách spravovaných národnými výbormi a vo vzdelávacích zariadeniach závodov (§ 2 body 1 a 2) sa poskytuje okrem pracovných úľav uvedených v odsekoch 1 a 2 neplatené pracovné voľno na návštevu celodenných alebo internátnych kurzov (sústredení), ak sú povinnou súčasťou štúdia; po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok (§ 8 ods. 1 - 3).

(4) Študujúcim na odborných školách, stredných odborných školách a konzervatóriách, v podnikových technických školách a v podnikových inštitútoch, na ktorých je učebnými plánmi pre večerné štúdium určené viac ako 15 vyučovacích hodín povinných predmetov týždenne, predlžuje sa pracovná úľava určená podľa odseku 1 bod 2 písm. a) a odseku 2 bod 2 písm. a) o ďalšiu 1 hodinu plateného pracovného voľna týždenne za každé ďalšie 3 hodiny týždenného vyučovania, najviac však celkom na 8 hodín plateného pracovného voľna týždenne.

§ 4

Pracovné úľavy pre študujúcich na vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu

Závody poskytnú študujúcim na školách uvedených v § 2 bod 3 tieto pracovné úľavy:

1. pri večernom štúdiu

a) 22 dní plateného pracovného voľna v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia (okrem času hlavných prázdnin),

b) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) 16 týždňov plateného pracovného voľna v poslednom roku štúdia alebo po jeho absolvovaní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky,

d) na odporúčanie vysokej školy v individuálnych prípadoch, keď študujúci zo závažných dôvodov nezvládol v poslednom roku štúdia študijné úlohy za podmienok daných pracovnými úľavami, môže závod poskytnúť študujúcemu ďalšie, najviac mesačné neplatené pracovné voľno. Po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok podľa § 8 ods. 5;

2. pri diaľkovom štúdiu

a) 24 dní plateného pracovného voľna v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,

b) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) 1 týždeň plateného pracovného voľna v školskom roku na návštevu krátkodobých internátnych kurzov,

d) 16 týždňov plateného pracovného voľna v poslednom roku štúdia alebo po jeho absolvovaní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky,

e) na odporúčanie vysokej školy v individuálnych prípadoch, keď študujúci zo závažných dôvodov nezvládol v poslednom roku štúdia študijné úlohy za podmienok daných pracovnými úľavami, môže závod poskytnúť študujúcemu ďalšie, najviac mesačné neplatené pracovné voľno. Po tento čas bude závod poskytovať študijný príspevok podľa § 8 ods. 5;

3. pri štúdiu na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu

a) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky,

b) 1 týždeň plateného pracovného voľna na vykonanie záverečných skúšok;

4. pri postgraduálnom štúdiu, ktoré je organizované niektorou z foriem štúdia pri zamestnaní,

a) 24 dní plateného pracovného voľna v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,

b) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) 1 týždeň plateného pracovného voľna v školskom roku na návštevu krátkodobých internátnych kurzov;

5. v dlhodobých kurzoch, ktoré trvajú nepretržite jeden školský rok a majú celkom 400 vyučovacích hodín ročne,

a) 3 hodiny plateného pracovného voľna týždenne a u učiteľov 2 hodiny plateného pracovného voľna týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,

b) 3 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie skúšky na záver štúdia;

6. pri špeciálnych kurzoch*)

a) 4 hodiny plateného pracovného voľna týždenne na návštevu vyučovania v kurze a na prípravu, pričom pri kurzoch organizovaných podľa obdoby večerného štúdia sa neposkytuje toto voľno počas hlavných prázdnin,

b) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky,

c) 1 týždeň plateného pracovného voľna na vykonanie záverečnej skúšky,

d) u majstrov odborného výcviku pri doplnkovom pedagogickom štúdiu okrem toho ešte 2 týždne plateného pracovného voľna na sústredenie;

7. pri externom štúdiu

a) 1 týždeň plateného pracovného voľna na vykonanie každej skúšky,

b) mesačné platené pracovné voľno na vykonanie štátnej záverečnej skúšky (diplomovej práce).

§ 5

Pracovné úľavy pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí študujú na pedagogických školách, pedagogických inštitútoch a v učiteľskom štúdiu na univerzitách a na vysokých školách umeleckých

(1) Učiteľom, ktorí študujú pri zamestnaní na pedagogických školách, pedagogických inštitútoch a v učiteľskom štúdiu na univerzitách a na vysokých školách umeleckých, poskytujú sa tieto úľavy:

a) 2 hodiny plateného pracovného voľna týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti. Pritom sa zabezpečenie vyučovacích úloh na väčších školách dosiahne predovšetkým lepšou organizáciou práce na škole, na školách s menším počtom tried novou organizáciou práce podľa § 6 ods. 2 Školského zákona. Študujúcim učiteľom sa upraví rozvrh tak, aby mali každý týždeň 1 voľný pracovný deň na návštevu konzultácií a na individuálne štúdium,

b) 2 dni plateného pracovného voľna na prípravu a vykonanie každej skúšky,

c) 14 dní neplateného pracovného voľna na vykonanie maturitnej alebo štátnej záverečnej skúšky; po tento čas bude sa poskytovať študijný príspevok (§ 8 ods. 1 - 3).

(2) Vychovávateľom v školských družinách a školských kluboch, ktorí študujú pri zamestnaní na pedagogických školách, pedagogických inštitútoch, prípadne v učiteľskom štúdiu na univerzitách, poskytnú sa 3 hodiny plateného pracovného voľna týždenne z priamej výchovnej práce s deťmi, vychovávateľom v domovoch, ktorí študujú pri zamestnaní na týchto školách, sa poskytnú 3 hodiny plateného pracovného voľna týždenne; vychovávateľom sa upraví pracovný rozvrh tak, aby mali každý týždeň 1 voľný pracovný deň na návštevu konzultácií a na individuálne štúdium. Ďalej sa na nich vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. b) a c).

(3) Sústredenia pre učiteľov a vychovávateľov študujúcich pri zamestnaní sa organizujú cez prázdniny.

(4) Učiteľom a vychovávateľom, ktorí študujú na iných stredných odborných školách než na tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, prípadne na odborných školách, v podnikových technických školách, v podnikových inštitútoch a na konzervatóriách, poskytujú sa pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie podľa § 3, učiteľom a vychovávateľom, ktorí študujú na iných vysokých školách než na tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2, poskytujú sa pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie podľa § 4.

§ 6

Vo výnimočných prípadoch, napr. pri dlhodobej chorobe alebo pri veľkých časových stratách spojených s dochádzaním na konzultácie a skúšky, môže závod podľa svojich možností poskytnúť študujúcim vyššie pracovné úľavy, ako sú určené touto vyhláškou.

§ 7

Čerpanie pracovných úľav

(1) Platené pracovné voľno určené počtom hodín, ktoré môže študujúci čerpať týždenne (§§ 3 a 4), netreba vyčerpať v príslušnom týždni, ale možno ho po dohode so závodom spočítať a použiť najdlhšie v období 4 týždňov súhrnne.

(2) Pracovnú úľavu 2 hodín plateného pracovného voľna týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti [§ 5 ods. 1 písm. a)] nemusí učiteľ študujúci pri zamestnaní vyčerpať v príslušnom týždni, možno ju spočítať a použiť súhrnne najdlhšie za obdobie 2 týždňov.

(3) Pracovnú úľavu 3 hodín plateného pracovného voľna týždenne z priamej výchovnej práce s deťmi, ak ide o vychovávateľa v družinách mládeže a školských kluboch, a 3 hodiny plateného pracovného voľna týždenne, ak ide o vychovávateľa v domovoch (§ 5 ods. 2), nemusí vychovávateľ študujúci pri zamestnaní vyčerpať v príslušnom týždni, možno ju spočítať a použiť súhrnne najdlhšie za obdobie 2 týždňov.

(4) Pracovné úľavy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 patria študujúcemu i za týždeň (mesiac), v ktorom nepracoval určený počet hodín pre chorobu alebo preto, že sa mu poskytlo pracovné voľno podľa iných predpisov. Pri ochorení dlhšom ako 1 mesiac nemožno pracovné voľno previesť do ďalšieho mesiaca. Platené pracovné voľno nepatrí študujúcemu za čas dovolenky na zotavenie, možno ho však poskytnúť v plnom rozsahu i v týždni, keď si študujúci nevybral viac ako 1 deň dovolenky.

(5) Nevyčerpané pracovné voľno nemožno previesť do nasledujúceho školského roku.

(6) Platené pracovné voľno sa poskytuje diaľkove a externe študujúcim po celý školský rok, vrátane hlavných prázdnin, a pri večernom alebo smenovom štúdiu okrem hlavných školských prázdnin. Študujúcim v kurzoch sa pracovné voľno poskytuje len počas trvania kurzu.

(7) Mzdy (platy) za dni alebo hodiny plateného pracovného voľna sa vypočítajú z priemerného zárobku dosiahnutého študujúcim v predchádzajúcom zúčtovacom období v pravidelnom pracovnom čase (t. j. vrátane prémií a príplatkov, avšak bez odmeny za prácu nadčas).

(8) Závody umožnia študujúcim vhodnou organizáciou práce, najmä rozvrhnutím pracovného času, splniť všetky povinnosti spojené so štúdiom a pokiaľ možno im nebudú ukladať práce nadčas.

Druhá časť

Hospodárske zabezpečenie v čase neplateného pracovného voľna

§ 8

Študijný príspevok

(1) Študijný príspevok, ktorý poskytujú závody študujúcim v čase neplateného pracovného voľna podľa §§ 3 a 5, prípadne podľa § 6, je týždenne:

u ženatých (vydatých), ovdovených, rozvedených a slobodných, ktorí sa

starajú o nezaopatrené deti Kčs 340,-,

u ženatých (vydatých), bezdetných Kčs 275,-,

u slobodných, ovdovených, rozvedených (bezdetných) Kčs 170,-.

(2) Pri neplatenom pracovnom voľne kratšom ako jeden týždeň sa poskytne pomerná časť študijného príspevku podľa počtu pracovných hodín týždenne.

(3) Pri neplatenom pracovnom voľne dlhšom ako jeden týždeň možno však poskytovať študijný príspevok len v takej týždennej výške, ktorá nepresahuje priemerný týždenný zárobok študujúceho dosiahnutý v posledných 3 mesiacoch, a len so súm uvedených v odseku 1.

(4) Po čas, po ktorý závod poskytuje neplatené študijné voľno so študijným príspevkom alebo neplatené pracovné voľno na návštevu celodenných alebo internátnych kurzov (sústredení), nepatria študujúcemu ďalšie náhrady za ubytovanie a stravovanie. Študujúci na stredných a vysokých školách sú oprávnení v čase celodenných alebo internátnych kurzov (sústredení) stravovať sa v školských jedálňach a v menzách za rovnakých podmienok ako študujúci v internátnom štúdiu.

(5) Po čas neplateného pracovného voľna v poslednom roku štúdia na vysokých školách [§ 4 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. e)] poskytuje závod študujúcim študijný príspevok, a to slobodným vo výške 600 Kčs mesačne a ženatým vo výške 900 Kčs mesačne.

(6) Náklady na študijné príspevky v čase neplateného pracovného voľna uhradzuje závod.*)

§ 10

Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie členov JRD

(1) Jednotné roľnícke družstvá poskytnú svojim študujúcim členom pracovné úľavy obdobne ako závody svojim pracovníkom.

(2) Okresné národné výbory poskytnú študujúcim v čase neplateného pracovného voľna s výnimkou neplateného pracovného voľna poskytovaného podľa ustanovení § 3 ods. 1 bod 1 písm. d), bod 2 písm. d) a ods. 2 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. d) príspevok v takej výške, aby spolu s odmenou za prácu (peňažná odmena alebo pracovná jednotka) priznanú im podľa čl. 21 ods. 1 písm. F bodu 2 Vzorových stanov jednotných roľníckych družstiev (vyhláška č. 49/1961 Zb.) neprevyšoval sumy uvedené v § 8 ods. 1; ak ide o neplatené pracovné voľno v poslednom roku štúdia na vysokých školách [§ 4 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. e)], nesmie prevyšovať študijný príspevok sumy uvedené v § 8 ods. 5.

(3) Po čas neplateného pracovného voľna zostávajú študujúci členovia JRD poistení na dávky nemocenského a dôchodkového poistenia členov JRD.

§ 11

Úhrada cestovného

(1) Študujúcim poskytnú ČSD s výnimkou miestnej prepravy zľavu cestovného ako žiakom a študentom v internom štúdiu a budú im teda vydávať žiacke lístky mesačné, týždenné alebo žiacke lístky za polovicu obyčajného cestovného pre jednotlivé cesty, a to na návštevu vyučovania, na skúšky, na exkurzie, povinné konzultácie a na účasť na povinných celodenných a internátnych kurzoch (sústredení), ktoré tvoria súčasť štúdia. Zľava sa poskytne len tým študujúcim, ktorí si uhradzujú cestovné zo svojich prostriedkov.

(2) V pravidelnej autobusovej doprave poskytne ČSAD s výnimkou miestnej dopravy študujúcim zľavu cestovného ako žiakom a študentom v internom štúdiu a bude im teda vydávať žiacke lístky mesačné alebo žiacke lístky pre jednotlivé cesty. Zľavy sa poskytnú len pre cesty do vzdialenosti 70 km autobusových tratí a len tým študujúcim, ktorí si uhradzujú cestovné zo svojich prostriedkov.

(3) Pri postgraduálnom štúdiu a v špeciálnych kurzoch na vysokých školách môže študujúcemu uhradiť celé cestovné závod.

Tretia časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Študujúcim, ktorých pracovný čas je menej (skrátený pracovný úväzok) ako pracovný čas uvedený v § 2, poskytujú sa pracovné úľavy, hospodárske zabezpečenie a zľava na cestovnom ako ostatným študujúcim s výnimkou určených hodín plateného pracovného voľna týždenne.

(2) Pracovné úľavy, hospodárske zabezpečenie a zľavu na cestovnom možno poskytovať len tým študujúcim, ktorí boli závodom a odborovou organizáciou v závode na štúdium odporúčaní. Nechajú sa im potiaľ, pokiaľ plnia všetky povinnosti so štúdiom spojené, najmä pokiaľ konajú s úspechom v určených termínoch všetky skúšky určené pre postup v štúdiu.

(3) Pracovné úľavy, hospodárske zabezpečenie a zľava cestovného sa odoberú študujúcemu, ktorý v určenom termíne nezložil s úspechom skúšky predpísané pre príslušný semester alebo školský rok. Znovu sa poskytnú vtedy, ak vykoná v opravnom termíne úspešne všetky predpísané skúšky. Výnimky v odôvodnených prípadoch povoľuje závod po prerokovaní s dobrovoľnými spoločenskými organizáciami v závode.

(4) Ak závod a odborová organizácia v závode odporúčali pracovníka na štúdium, je závod povinný poskytovať mu všetky úľavy a hospodárske zabezpečenie určené touto vyhláškou.

(5) Pre účely tejto vyhlášky sa za závod považujú aj iné organizácie a zariadenia.

§ 13

(1) Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich pri zamestnaní v kurzoch pre doplnenie základného vzdelania a na iných vysokých školách než na tých, ktoré sú uvedené v § 2 bod 3, sa spravujú vyhláškou č. 20/1955 Ú. l. (Ú. v.).*) Citovanou vyhláškou sa spravujú aj pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie pracujúcich, ktorí študujú pri zamestnaní na vysokých školách poskytujúcich učiteľské vzdelanie a nie sú učitelia alebo vychovávatelia.

(2) Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich pri zamestnaní v špeciálnych kurzoch na iných vysokých školách než na tých, ktoré sú uvedené v § 2 bod 3, sa riadia vyhláškou č. 131/1956 Ú. l. (Ú. v.).


§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. pracovný čas mladistvých do 16 rokov určený v § 7 ods. 1 zákona č. 45/1956 Zb. o skrátení pracovného času alebo pracovný čas pracovníkov, ktorí pracujú trvale pod vplyvom röntgenového alebo rádiového žiarenia alebo sú vystavení trvale nákaze tuberkulózou, určený uznesením vlády zo 7. októbra 1952.

*) Študijný a skúšobný poriadok pre špeciálne kurzy pri vysokých školách vydalo Ministerstvo školstva úpravou zo 16. novembra 1955 č. 74 914/55-C II/1 (Predpisy pre vysoké školy č. 72).

*) Tieto študijné príspevky sa uhradzujú a účtujú
a) v hospodárskych organizáciách
aa) v priemyselných podnikoch na účte celopodnikovej réžie v položke nákladov na prípravu kádrov na ťarchu vlastných nákladov výroby,
bb) v nepriemyselných podnikoch na účte, na ktorom sa účtujú náklady obdobnej povahy,
b) v rozpočtových zvláštnych organizáciách na účte správnej a hospodárskej réžie v položke nákladov na prípravu kádrov,
c) v rozpočtových organizáciách z položky ostatné výdavky fyzickým osobám.

**) § 9 vyhlášky č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení študentov a vedeckých ašpirantov:
1. nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie pracovníkov, ktorí študujú pri zamestnaní, trvá i počas neplateného pracovného voľna poskytnutého im závodom za účelom štúdia;
2. čas neplateného pracovného voľna sa považuje
a) pri výpočte čistej dennej mzdy na určenie peňažných dávok nemocenského poistenia za ospravedlnenú prestávku v práci, ku ktorej sa neprizerá, pre nárok na prídavky na deti za čas odpracovaný na pracovisku,
b) pre odbor dôchodkového zabezpečenia za čas náhradný;
3. na hospodárske zabezpečenie poskytované závodom v čase neplateného pracovného voľna sa pre odbor dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia neprizerá. Sumy hospodárskeho zabezpečenia, ktoré boli takto poskytnuté, sa však zahrnujú do úhrnu miezd, z ktorých závod odvádza poistné;
4. ak utrpí pracovník, ktorý je účastníkom štúdia pri zamestnaní, úraz za okolností určených v § 3 citovanej vyhlášky, považuje sa takýto úraz pre účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia za pracovný úraz v jeho zamestnaní.

*) Pokyny Ministerstva školstva a kultúry k vyhláške č. 20/1955 Ú. l. (Ú. v.) uverejnené v čiastke 47 a 106 Úradného listu z roku 1958 (Úradného vestníka).