Vyhláška č. 23/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác

Čiastka 10/1961
Platnosť od 09.03.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

23

VYHLÁŠKA

Ústredného geologického úradu

z 15. februára 1961,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác

Ústredný geologický úrad v dohode s odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Oddiel I

§ 1

Rozsah platnosti

Tieto základné podmienky platia pre dodávky prieskumných geologických prác (ďalej len „geologické práce“) vykonávané dodávateľským spôsobom organizáciami Ústredného geologického úradu. Týmito prácami sa rozumejú:

1. Ucelený súbor geologických prác včítane projektu, ukončený podaním geologického posudku (záverečnej zprávy) buď

a) z odboru ložiskovej geológie, alebo

b) z odboru stavebnej geológie včítane hydrológie a balneológie.

2. Čiastkové práce, a to buď

a) vrtné a iné technické práce vykonávané podľa projektu odberateľa a za jeho riadenie, alebo

b) vyhodnocovacie práce podľa požiadaviek odberateľa, t. j. znalecké posudky (napr. vyhodnotenie geologickej, geochemickej alebo geofyzikálnej dokumentácie), poradenská činnosť pri vykonávaní stavebných prác a pod.

Oddiel II

§ 2

Hospodárske zmluvy

Na dodávky geologických prác sa uzavierajú:

a) kapacitné zmluvy (§ 3),

b) zmluvy o geologických prácach (§ 4).

§ 3

Kapacitné zmluvy

(1) Kapacitné zmluvy o vykonávaní geologických prác uzavierajú strany, ak to vyžaduje rozsah a význam prác; zmluvy sa uzavierajú na čas najmenej jedného roka.

(2) Návrhy kapacitných zmlúv predkladajú odberatelia dodávateľom najneskoršie do 1. júla pre budúci rok alebo pre roky nasledujúce. Dodávateľ prejedná tieto návrhy s odberateľom alebo navrhne zmeny najneskôr do 31. augusta a do ďalších 15 dní po prejednaní návrhov je dodávateľ povinný podpísať kapacitnú zmluvu alebo oznámiť odberateľovi, že uzavretie zmluvy odmieta.

(3) Okrem všeobecných náležitostí musí sa v kapacitnej zmluve uviesť najmä:

a) určenie požadovaných prác čo do miesta, povahy a poradie dôležitosti,

b) predpokladaný rozsah týchto prác v technických jednotkách,

c) predpokladaný náklad podľa cenníka.

(4) Návrh kapacitnej zmluvy odošle odberateľ dodávateľovi vo dvoch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ jeden rovnopis vráti odberateľovi a druhý si ponechá.

§ 4

Zmluvy o geologických prácach

(1) Zmluva sa uzaviera na celoročné obdobie, výnimočne na kratší čas, a to na celý objem prác, ktoré sa majú v príslušnom období vykonať.

(2) Návrh zmluvy okrem určenia zodpovedného splnomocnenca odberateľa pre mesačné prebierky prác a bankového spojenia odberateľa musí obsahovať najmä:

Ak ide o dodávky prác uvedené v § 1 č. 1 písm. a)

a) predmet prieskumu (oblasť, ako aj požadovaný stupeň podrobnosti prieskumu, požiadavku na druh, množstvo, kategóriu a akosť zásob),

b) súpis podkladov, ktoré má odberateľ k dispozícii.

Ak ide o dodávky prác uvedené v § 1 č. 1 písm. b)

a) predmet prieskumu (miesto, kde sa má prieskum vykonať, účel a rozsah investície a označenie stupňa projekcie, pre ktorú sa prieskum objednáva - zadávací projekt, vykonávací projekt, vykonávací projekt alebo projekt jednostupňový),

b) súpis podkladov, ktoré má odberateľ k dispozícii a lehotu, v ktorej odovzdá dodávateľovi výsledky potrebných meračských prác.

Ak ide o dodávky prác uvedené v § 1 č. 2 písm. a)

a) presné určenie miesta prieskumu,

b) projekt prieskumných prác so situáciou jednotlivých sond a ak nemožno tieto sondy vopred určiť, meno projektanta alebo geológa, ktorý sondy vytýči a bude riadiť postup sondáže.

Ak ide o dodávky prác uvedené v § 1 č. 2 písm. b)

a) vyznačenie druhu objednaných prác,

b) ďalšie údaje podľa povahy objednávaných prác.

(3) Návrh zmluvy na celoročné obdobie zasiela odberateľ dodávateľovi najneskôr do 15. novembra bežného roku; ostatné návrhy najneskôr 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú geologické práce na príslušnom probléme začať.

(4) Dodávateľ sa k návrhu zmluvy vyjadrí do 35 dní po uplynutí predkladacej lehoty; pri návrhoch oneskorene predložených do 30 dní po ich obdržaní.

(5) Návrh zmluvy o geologických prácach zašle odberateľ dodávateľovi v 4 rovnopisoch, z ktorých dodávateľ dva vráti a dva si ponechá.

(6) Ak dodávateľ zistí, že návrh zmluvy je neúplný alebo nejasný, je povinný na tieto nedostatky upozorniť odberateľa do 15 dní po doručení návrhu. Ak odberateľ opraví vytknuté nedostatky do 10 dní odo dňa, keď mu boli oznámené, platí, že návrh zmluvy bol predložený načas.

§ 5

Povinnosti odberateľa

(1) Odberateľ uceleného súboru geologických prác (§ 1 č. 1) je povinný:

1. odovzdať dodávateľovi pracovisko bez akýchkoľvek prekážok a závad či už faktických alebo právnych, ktoré by bránili začatiu a plynulému vykonávaniu týchto prác. Je teda povinný zaobstarať najmä:

a) potvrdenie, že v miestach navrhovaných sond nebudú dotknuté podzemné zariadenia, napr. káble, vodovody, plynovody, kanalizácia a pod.;

b) povolenie užívateľa pozemku (jednotného roľníckeho družstva, lesnej správy a pod.) na vstup na pozemok, kde sa práce majú vykonávať, pokiaľ zaobstaranie týchto povolení neprevezme dodávateľ zmluvou;

c) ak ide o hydrogeologické práce alebo balneologické sondy, povolenie vodohospodárskeho orgánu na užívanie podzemných vôd alebo na zriaďovanie vodohospodárskych diel a zariadení;*)

d) ak ide o vstup do uzavretých území, povolenie kompetentných orgánov;

e) ak ide o práce v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja, súhlas Inšpektorátu kúpeľov a žriediel;**)

f) včasné ohlásenie zamýšľaného vykonávania geologických prác za dodávateľa okresnému národnému výboru a miestnemu (mestskému) národnému výboru.***)

2. Zúčastniť sa na výzvu dodávateľa prejednania prípadných požiadaviek tretích osôb na náhradu škôd spôsobených pri vykonávaní geologických prác.

3. V spolupráci s dodávateľom plynule sledovať a kontrolovať vykonávanie zadaných prác.

(2) Odberateľ čiastkových prác uvedených v § 1 č. 2 písm. a) má okrem povinností uvedených v predchádzajúcom odseku tieto ďalšie povinnosti:

a) oznámiť dodávateľovi, u ktorého orgánu štátnej správy alebo socialistickej organizácie si zabezpečil vykonanie znaleckého úkonu, pozostávajúceho z riadenia a vyhodnocovania týchto prác;)

b) vytýčiť miesta jednotlivých sond vždy včas pred začatím prác, prípadne pred dokončením predošlej sondy, aby sa vykonávanie sondáže nezdržiavalo;

c) získané vzorky hornín zápisnične prevziať a odviezť najneskôr do likvidácie pracoviska;

d) zaslať Geologickému fondu plán týchto prác a po ich dokončení zprávu o výsledkoch s potrebnou dokumentáciou;††)

e) odovzdávať dodávateľovi projekt geologických prác.

§ 6

Povinnosti dodávateľa

(1) Dodávateľ je povinný vykonať geologické práce podľa projektu vypracovaného podľa predpisov o projektovaní a rozpočtovaní geologických prác,†††) prípadne podľa príslušných technických noriem. Ak ide o práce, na ktoré tieto predpisy, prípadne technické normy nepamätajú, sú strany povinné dohodnúť sa o forme projektu v zmluve.

(2) Ak nie je určené inak, je dodávateľ povinný sondy po ich prevzatí a získaní vzoriek likvidovať, terén zasypať vyťaženým materiálom a urovnať. O vyrovnanie prípadného zosadnutia a vykonaní novej výdlažby alebo rekultivácie a odvezení prebytočného vyťaženého materiálu sú strany povinné dohodnúť sa v zmluve. Týmto nie je dotknutá povinnosť dodávateľa vykonávať v odôvodnených a ekonomicky zvážených prípadoch oddelene skrývku ornice pred začatím prác, po ich skončení odstrániť všetky zvyšky prevádzkových zariadení a porušenú plochu urovnať a upraviť do pôvodného stavu, aby bola schopná ďalšieho hospodárskeho využitia.*) Náklady vzniknuté plnením týchto povinností uhradí odberateľ v rámci celkových nákladov geologických prác.

(3) Dodávateľ podáva príslušnému obvodnému banskému úradu predpísané hlásenia.**)

(4) Pri ucelenom súbore geologických prác vypracuje dodávateľ posudok vo forme záverečnej zprávy, ktorú vyhotoví, ak sa jedná o práce uvedené v § 1 č. 1 písm. a) v siedmych rovnopisoch a ak ide o práce uvedené v § 1 č. 1 písm. b) v ôsmych rovnopisoch. Z tohoto počtu ponecháva si dodávateľ jeden rovnopis pre svoj archív, jeden rovnopis zašle Geologickému fondu***) a ostatné doručí odberateľovi.

(5) Dodávateľ je povinný geologické vzorky riadne získavať, ukladať a opatrovať do doby ich prevzatia odberateľom. Vzorkovnice so získanými vzorkami je dodávateľ povinný dopraviť k najbližšej ceste zjazdnej pre nákladné automobily.

(6) Ak požaduje odberateľ pri zmluvách o geologických prácach [§ 2 písm. b)], týkajúcich sa len terénnych prác zmenu, v rozsahu technických jednotiek, nepresahujúce ± 10 %, je dodávateľ povinný na túto zmenu pristúpiť.

§ 7

Penále

Penále sa nemusí účtovať ani vymáhať, ak v jednotlivých prípadoch neprevyšuje sumu 200 Kčs.

§ 8

Fakturácia a platenie

Fakturovanie a platenie geologických prác upravujú osobitné predpisy.)

§ 9

Osobitné ustanovenia

(1) Pokiaľ organizácia Ústredného geologického úradu prevezme zmluvou vykonávanie geologických prác, ktoré nespadajú pod žiadny z druhov uvedených v § 1, vzťahujú sa tieto základné podmienky primerane aj na tieto práce.

(2) Tieto základné podmienky sa vzťahujú aj na dodávky geologických prác medzi organizáciami Ústredného geologického úradu.


§ 10

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1961.


Predseda Ústredného geologického úradu:

Suchopa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 8 ods. 1 zákona č. 11/1935 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. (vyhláška č. 13/1959 Zb.).

**) Smernice Ministerstva zdravotníctva a Ústredného geologického úradu o vykonávaní vrtných prác podliehajúcich banskému zákonu a iných zemných prác v oblastiach prírodných liečivých zdrojov uverejnené v čiastke 51 Úradného listu z r. 1959 (Ú. v.).

***) § 9 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 7/1960 o ochrane pôdohospodárskeho pôdneho fondu a čl. 6 vyhl. Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu.

) Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov.

††) Vyhláška Štátneho úradu plánovacieho č. 298/1952 Ú. l. (č. 346/1952 Ú. v.) o zasielaní dokladov Geologickému fondu.

†††) Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác.

*) § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 7/1960 Zb.

**) § 4 ods. 2 vyhlášky Ústredného banského úradu č. 264/1957 Ú. l. (Ú. v.) prípadne bezpečnostné predpisy toho istého úradu z 20. X. 1958 č. 5000/1958 - § 37.

***) Vyhláška Štátneho úradu plánovacieho č. 298/52 Ú. l. (č. 346/1952 Ú. v.) o zasielaní dokladov Geologickému fondu.

) Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác.