Zákon č. 110/1961 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Čiastka 52/1961
Platnosť od 11.10.1961 do28.06.1964
Účinnosť od 11.10.1961 do28.06.1964
Zrušený 124/1964 Zb.

OBSAH

110

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. Septembra 1961,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 113/1960 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady sa mení takto:

V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová:

„Odbor Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: vykoná ho Predsednictvo Slovenskej národnej rady.


Strechaj v. r.