Vyhláška č. 29/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu

Čiastka 13/1961
Platnosť od 31.03.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva národnej obrany

z 15. februára 1961,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu

Ministerstvo národnej obrany v dohode s dodávateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tieto základné podmienky upravujú záväzkové vzťahy medzi odberateľmi a dodávateľmi pri zabezpečovaní úloh vývoja vojenského materiálu, vykonávaného podľa plánov technického rozvoja. Poddodávky upravujú predpisy o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky.*)

(2) Vývoj vojenského materiálu začína začatím prác na predbežnom projekte podľa schválených takticko-technických požiadaviek a končí vyhotovením dokumentácie pre overovaciu sériu.

(3) Na dodávku výrobkov overovacej série sa vzťahujú základné podmienky dodávky výrobkov pre Ministerstvo národnej obrany;**) ustanovenia §§ 138 až 143 zákona sa na dodávku výrobkov overovacej série vzťahujú.

(4) Dodávateľ je povinný zmluvu uzavrieť podľa týchto základných podmienok i v tom prípade, keď náklady nie sú uhradzované z rozpočtových prostriedkov Ministerstva národnej obrany.

§ 2

Hospodárske zmluvy na vývoj vojenského materiálu

(1) Hospodárske zmluvy na vývoj vojenského materiálu (ďalej len „zmluvy“) musia byť, pokiaľ ide o čas a predmet plnenia, v súlade so schváleným plánom technického rozvoja. Zmluvy obsahujú:

a) názov úlohy s uvedením rokovacieho čísla s dodávateľom prejednaných a Ministerstvom národnej obrany schválených takticko-technických požiadaviek,

b) lehotu predloženia predbežného projektu odberateľovi,

c) lehotu vyjadrenia odberateľa k predbežnému projektu,

d) lehotu predloženia konečného projektu odberateľovi,

e) lehotu vyjadrenia odberateľa ku konečnému projektu,

f) lehotu pre predloženie správy o vykonaní podnikových skúšok odberateľovi,

g) lehotu pre vyjadrenie odberateľa k výsledkom podnikových skúšok,

h) počet prototypov a lehotu odovzdania prototypov zodpovedajúcich schválenému konečnému projektu odberateľovi na vykonanie kontrolných skúšok,

i) lehotu pre odovzdanie výpisu zo správy o výsledkoch kontrolných skúšok dodávateľovi,

j) počet prototypov a lehotu pre odovzdanie prototypov (novovyrobených alebo po predchádzajúcich úpravách) odberateľovi na vykonanie vojskových skúšok,

k) lehotu na odovzdanie hodnotenia výsledkov vojskových skúšok dodávateľovi s rozsahom požadovaných úprav v zhode s takticko-technickými požiadavkami,

l) lehotu pre úpravy, ktoré po vojskových skúškach vykoná dodávateľ,

m) lehotu pre vyjadrenie odberateľa k vykonaným úpravám,

n) lehotu pre vypracovanie dokumentácie pre overovaciu sériu a lehotu pre jej schválenie odberateľom,

o) celkový náklad na vývoj a jeho rozdelenie medzi jednotlivé vývojové etapy [písm. a), b), d), f), j), l) a n)] s údajom cenového limitu (predbežného) jedného kusa (súpravy, jednotky, množstvo) sériovej výroby a s údajom plánovanej kapacity podniku pre jednotlivé vývojové etapy v konštrukčných a prototypových hodinách (spresnený cenový limit sa vypracuje na základe vyhotoveného a vyskúšaného prototypu),

p) spôsob financovania a fakturácie,

r) ďalšie dojednania, napr. o zlúčení niektorých etáp vývoja, prípadne skúšok, o iných etapách, rozsah predpokladanej dokumentácie, dojednania o predložení návrhu harmonogramu prípravy výroby, spolupráce a rozsah povinností odberateľa na poskytnutie potrebného materiálu a bojovej techniky, skúšobného priestoru pre skúšky a pod.

(2) Na celé obdobie vývoja sa uzaviera jediná zmluva, ktorá sa prípadne každoročne v termínoch zodpovedajúcich bežnej plánovacej metodike upresňuje alebo doplňuje. Zmluvy sa uzavierajú na tlačivách vydaných Ministerstvom národnej obrany.

§ 3

Spôsob uzavierania zmlúv

(1) Odberateľ zašle dodávateľovi určenému výrobným ministerstvom najneskoršie do 60 dní pred plánovaným začatím prác na úlohe tlačivá zmlúv, na ktorých uvedie názov úlohy a príslušné takticko-technické požiadavky. Okrem toho uvedie, či a akú pomoc a spoluprácu hodlá dodávateľovi pri vývoji poskytnúť. Tlačivá sa zasielajú v potrebnom počte výtlačkov pre každú úlohu.

(2) Dodávateľ je povinný najneskoršie do 30 dní po tom čo dostal tlačivá, zaslať odberateľovi návrh zmluvy v dohodnutom počte vyhotovení. Vo všetkých vyhotoveniach vyplní dodávateľ lehotu jednotlivých etáp podľa plánu, uvedie celkový náklad a jeho rozdelenie na jednotlivé etapy, svoju požiadavku na spoluprácu a pomoc odberateľa, rozsah predpokladanej dokumentácie a pod. a všetky vyhotovenia podpíše. Odberateľ je povinný návrh zmluvy podpísať, vrátiť ho dodávateľovi do 15 dní po tom, čo ho dostal a ponechať si potrebný počet vyhotovení. Ak odberateľ nesúhlasí s niektorými ustanoveniami návrhu zmluvy, pripojí k zmluve v rovnakom počte vyhotovení podpísaný súpis zmien, ktoré navrhuje.

(3) Dodávateľ je povinný do 20 dní po tom čo dostal zmluvu, ku ktorej bol pripojený súpis zmien, odstrániť v dohode s odberateľom rozpory v zmluve. Ak nedôjde v tejto lehote k dohode ani za pomoci nadriadených orgánov, je dodávateľ povinný predložiť nedohodnuté rozpory na rozhodnutie do ďalších 5 dní Štátnej arbitráži ČSSR; ak tak neurobí, platí, že prijal znenie zmluvy podľa návrhu odberateľa.

§ 4

Spôsob financovania a fakturácia

Financovanie a fakturácia sú upravené osobitnými predpismi.*)

§ 5

Sankcie

(1) Dodávateľ, ktorý sa omeškal s dodávkou predbežného projektu, konečného projektu, zmluveného počtu prototypov či už ku kontrolným alebo vojskovým skúškam, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 4 % z plánovaného nákladu vývoja príslušnej etapy.

(2) Dodávateľ, ktorý sa omeškal s dodávkou dokumentácie pre overovaciu sériu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z celkového plánovaného nákladu vývoja.

(3) Odberateľ, ktorý sa omeškal s plnením záväzkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. c), e), i), k) a m), je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 % z plánovaného nákladu nasledujúcej etapy.

§ 6

Zaobchádzanie s písomnosťami

So skutočnosťami a písomnosťami, ktoré sa týkajú dodávok prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu, musí dodávateľ zaobchádzať podľa platných smerníc o utajení. S týmito skutočnosťami a písomnosťami smie sa oboznámiť len najnutnejší počet osôb úplne spoľahlivých. Odpisy faktúr ani iné doklady týkajúce sa vývoja vojenského materiálu nesmú sa predkladať peňažnému ústavu dodávateľa.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1961.


Minister:

armádny generál Lomský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 225/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Vyhláška Ministerstva národnej obrany č. 6/1959 Ú. l. (Ú. v.).

*) Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky a výklad Ministerstva financií k tejto vyhláške.