Nariadenie vlády č. 2/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

2

VLÁDNE NARIADENIE

z 18. januára 1961,

ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 8 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb.:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 1 ods. 2

v písm. a) sa slová „plánov perspektívnych“ nahradzujú slovami „plánov dlhodobých“,

písm. f) znie:

f) metodicky riadi územné plánovanie, prípravu investičnej výstavby a skúmanie jej hospodárskej efektívnosti ako aj projektovanie; usmerňuje riešenie územných plánov, ako aj plánovaciu prípravu a technicko-ekonomickú koncepciu významných stavieb, s cieľom zabezpečiť ich maximálnu hospodársku efektívnosť“,

za písm. ch) sa vkladajú nové písm. i) a j) tohto znenia:

i) určuje v prípadoch, v ktorých je to na splnenie úloh štátneho plánu potrebné, zásady hospodárenia s výrobkami;

j) predkladá vláde návrhy zásadných opatrení v starostlivosti o prírodné prostredie a metodicky riadi a koordinuje činnosť štátnych orgánov na tomto úseku;“.

Doterajšie písmená i), j), k) a l) sa označujú ako písmená k), l), m) a n).

2. § 4 písm. a) a b) znejú:

„Štátna plánovacia komisia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje

a) s ústrednými orgánmi; stará sa o dosiahnutie jednoty pri plánovaní národného hospodárstva a pomáha ústredným orgánom v dôslednom uplatňovaní celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; využíva praktické skúsenosti, ktoré ústredné orgány získali pri riadení zverených úsekov národného hospodárstva;

b) s krajskými národnými výbormi; pomáha im pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva, najmä pri riešení otázok zabezpečenia súladu rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi s rozvojom ostatných odvetví hospodárstva na území krajov; prejednáva s nimi v nevyhnutnom rozsahu otázky komplexného rozvoja všetkých odvetví hospodárstva na území jednotlivých krajov a jeho zabezpečenia; informuje vedúcich funkcionárov krajských národných výborov o hlavných problémoch rozvoja celého národného hospodárstva a prejednáva s nimi zásadné problémy súvisiace s plnením úloh komplexného rozvoja krajov, s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; organizuje spoluprácu všetkých orgánov zúčastnených na kontrole plnenia plánu tak, aby sa väčšina problémov vyriešila priamo v krajoch; vo svojej práci využíva praktické skúsenosti krajských národných výborov;“.

Písmeno d) sa vypúšťa a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

3. § 6 ods. 1 znie:

(1) Sekretariát Štátnej plánovacej komisie sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, z námestníkov predsedu Štátnej plánovacej komisie, ako aj z niektorých vedúcich pracovníkov aparátu Štátnej plánovacej komisie, vymenovaných vládou na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.“

4. § 7 ods. 2 znie:

(2) Pri Štátnej plánovacej komisii sú zriadené Výskumný ústav národohospodárskeho plánovania a Štátny ústav pre rajónové plánovanie, ktoré pracujú podľa štatútov a plánov schválených Štátnou plánovacou komisiou.“


Čl. II

Predseda Štátnej plánovacej komisie sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.