Nariadenie vlády č. 63/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov

Čiastka 27/1961
Platnosť od 06.07.1961 do27.02.1964
Účinnosť od 06.07.1961 do27.02.1964
Zrušený 36/1964 Zb.

63

VLÁDNE NARIADENIE

z 6. júla 1961,

ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 67 zákona č. 62/1961 Zb. o organizácii súdov:


Časť I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Voľby sudcov okresných súdov sa konajú podľa všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 2

(1) Právo voliť majú všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnú príslušnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, dobu pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predchádzajúcu činnosť.

(2) Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne pozbavení celkom alebo sčasti svojprávnosti pre duševnú poruchu.

§ 3

(1) Sudcom z povolania okresného súdu môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý je oddaný socialistickému zriadeniu, je občiansky bezúhonný, má právo voliť, v deň voľby dovŕšil 23 rokov a svojimi odbornými znalosťami, skúsenosťami i morálnymi vlastnosťami spĺňa predpoklady pre výkon zodpovednej sudcovskej funkcie.

(2) Sudcom okresného súdu môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý je oddaný socialistickému zriadeniu, je občiansky bezúhonný, má právo voliť, v deň voľby dovŕšil 21 rokov a svojimi skúsenosťami a morálnymi vlastnosťami spĺňa predpoklady pre výkon zodpovednej sudcovskej funkcie. Za sudcov sú volení poprední budovatelia socializmu z radov robotníkov, členov jednotných roľníckych družstiev, inteligencie a ostatných pracujúcich.

§ 4

Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov majú rovnaké právo voliť a byť volení ako ostatní občania.

Časť II

ZOZNAM VOLIČOV

§ 5

Zápis do zoznamov voličov

(1) Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, sa zapisujú do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.

(2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyškrtnú.

(3) Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 6

Zostavenie zoznamov voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje miestny národný výbor podľa volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.

§ 7

Vyloženie zoznamov voličov

(1) Najneskoršie 30 dní pred dňom voľby vyloží miestny národný výbor zoznamy voličov, aby občania do nich mohli v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov vyrozumie miestny národný výbor občanov spôsobom v mieste obvyklým.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny národný výbor, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny národný výbor môže takéto opatrenie urobiť i v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny národný výbor na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Miestny národný výbor je povinný o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.

(2) Ak sa návrh zamietne, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podľa volebného okrsku. Súd včas rozhodne po ústnom konaní uznesením. Toto rozhodnutie je konečné. Inak platia primerane všeobecné ustanovenia občianskeho súdneho poriadku. Podľa rozhodnutia súdu miestny národný výbor vykoná opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 9

Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá miestny národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyškrtne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva miestny národný výbor nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

Časť III

VOLEBNÉ OBVODY, OKRSKY A KOMISIE

Oddiel 1

Volebné obvody

§ 10

(1) Voľby sudcov okresných súdov sa konajú podľa volebných obvodov.

(2) Volebné obvody určí okresný národný výbor tak, aby volebné obvody pre voľbu sudcov z povolania zahrňovali vždy niekoľko volebných obvodov vytvorených pre voľby do okresného národného výboru a aby volebné obvody pre voľbu ostatných sudcov sa zhodovali s volebnými obvodmi vytvorenými pre voľby do okresného národného výboru. Zoznamy volebných obvodov uverejní okresný národný výbor najneskoršie 50 dní pred dňom voľby.

(3) Vo volebnom obvode pre voľbu sudcu z povolania sa volí jeden sudca z povolania. Vo volebnom obvode pre voľbu ostatných sudcov sa volí niekoľko sudcov; ich počet pre každý volebný obvod určí okresný národný výbor tak, aby bol zvolený celkový počet sudcov, určený predsedom okresného súdu.

(4) Náhradníci sa nevolia.

Oddiel 2

Volebné okrsky

§ 11

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov vytvárajú sa v obciach volebné okrsky.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí miestny národný výbor najneskoršie 30 dní pred dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1 000 voličov. Pre vzdialené osady alebo časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4) Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, avšak len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5) Útvary ozbrojených síl a ozbrojených zborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

Oddiel 3

Volebná komisia

§ 12

Všeobecné ustanovenia

(1) Voľby sudcov okresných súdov riadi volebná komisia, a to

Ústredná volebná komisia a Slovenská volebná komisia,

krajské volebné komisie (mestská volebná komisia v Prahe),

okresné volebné komisie (mestské volebné komisie v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni),

obvodné volebné komisie pre voľbu sudcov z povolania,

obvodné volebné komisie pre voľbu sudcov.

(2) Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

§ 13

Ústredná a Slovenská volebná komisia

(1) Ústrednej volebnej komisii prislúcha hlavné riadenie volieb sudcov okresných súdov. Uskutočňuje ho predovšetkým prostredníctvom krajských a okresných volebných komisií. Orgánom Ústrednej volebnej komisie na Slovensku je Slovenská volebná komisia.

(2) Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Ústrednej volebnej komisie vymenúva vláda na návrh Ústredného výboru Národného frontu. Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Slovenskej volebnej komisie vymenúva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh Ústredného výboru Slovenského národného frontu.

§ 14

Krajská volebná komisia

(1) Krajská volebná komisia riadi okresné volebné komisie a dozerá na presné dodržiavanie tohto volebného poriadku a na včasnú a riadnu prípravu volieb. Krajskú volebnú komisiu zriaďuje krajský národný výbor najneskoršie 50 dní pred dňom voľby.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 8 až 10 ďalších členov.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

(4) Ustanovenia o zriaďovaní, zložení a úlohách krajskej volebnej komisie platia obdobne pre mestskú volebnú komisiu v Prahe.

§ 15

Okresná volebná komisia

(1) Okresná volebná komisia riadi voľbu sudcov okresného súdu. Okresnú volebnú komisiu zriaďuje okresný národný výbor najneskoršie 50 dní pred dňom voľby.

(2) Okresná volebná komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 6 až 10 ďalších členov.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

(4) Ustanovenia o zriaďovaní, zložení a úlohách okresnej volebnej komisie platia obdobne pre mestskú volebnú komisiu v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni.

§ 16

Úlohy okresnej volebnej komisie

Okresná volebná komisia

a) dozerá na presné zachovávanie ustanovení tohto volebného poriadku;

b) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup obvodných a okrskových volebných komisií;

c) preveruje, či kandidáti na funkciu sudcov okresného súdu kandidujú na túto funkciu len v jednom volebnom obvode;

d) zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby;

e) registruje zvolených sudcov;

f) odovzdá spisy o voľbách okresnému národnému výboru.

§ 17

Obvodná volebná komisia

(1) Pre každý volebný obvod pre voľbu sudcov z povolania zriaďuje okresný národný výbor obvodnú volebnú komisiu pre voľbu sudcov z povolania. Pre každý volebný obvod pre voľbu ostatných sudcov zriaďuje okresný národný výbor obvodnú volebnú komisiu pre voľbu sudcov. Obvodné volebné komisie zriaďuje okresný národný výbor najneskoršie 50 dní pred dňom voľby.

(2) Obvodná volebná komisia pre voľbu sudcov z povolania sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 6 až 10 ďalších členov.

(3) Obvodná volebná komisia pre voľbu sudcov sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z 2 až 4 ďalších členov.

(4) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

§ 18

Úlohy obvodných volebných komisií

(1) Obvodná volebná komisia

a) registruje kandidátov podľa tohto volebného poriadku;

b) dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;

c) zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;

d) predkladá okresnej volebnej komisii správu o výsledkoch volieb vo volebnom obvode;

e) vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;

f) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie okresnému národnému výboru.

(2) Obvodná volebná komisia pre voľbu sudcov z povolania okrem toho zabezpečí okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky.

(3) Obvodné volebné komisie pre voľbu sudcov z povolania a obvodné volebné komisie pre voľbu sudcov navzájom úzko spolupracujú.

§ 19

Okrsková volebná komisia

(1) Pre každý volebný okrsok utvorí miestny národný výbor najneskoršie 30 dní pred dňom voľby okrskovú volebnú komisiu.

(2) Okrsková volebná komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej ako 300 voličov, má okrsková volebná komisia popri predsedovi a tajomníkovi 1 až 3 ďalších členov.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

§ 20

Úlohy okrskovej volebnej komisie

Okrsková volebná komisia

a) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a bdie nad zachovávaním poriadku vo volebnej miestnosti;

b) spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta;

c) spíše zápisnicu o priebehu voľby a spočítaní hlasov a po jednom vyhotovení zápisnice predloží bez meškania príslušným obvodným volebným komisiám;

d) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie okresnému národnému výboru.

§ 21

Uznášanie volebných komisií

(1) Volebné komisie sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Časť IV

KANDIDÁTI

§ 22

Navrhovanie kandidátov

(1) Kandidáti pre voľbu sudcov okresných súdov sú kandidátmi Národného frontu ako zväzku robotníkov, roľníkov a inteligencie. Národný front navrhuje za kandidátov občanov, ktorí splňujú všetky podmienky predpísané pre zvolenie.

(2) Zhromaždenia robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich na dedinách, závodoch, úradoch a zhromaždenia vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených zborov predkladajú návrhy na kandidátov Národnému frontu.

(3) Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod pre voľbu sudcu z povolania môže byť navrhnutý jeden alebo viac kandidátov. Pre každý volebný obvod pre voľbu sudcov môžu byť navrhnutí toľkí kandidáti, koľkí majú byť v tomto volebnom obvode volení, alebo viac kandidátov.

Registrácia kandidátov

§ 23

(1) Kandidátov prihlasuje na registráciu na obvodných volebných komisiách Národný front, a to najneskoršie 30 dní pred dňom voľby.

(2) Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto však nemôže byť kandidovaný vo viac ako jednom volebnom obvode.

(3) K prihláške sa pripojí vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, prípadne aj správa o schôdzke organizácie alebo zhromaždenia pracujúcich, kde kandidát bol navrhnutý.

§ 24

(1) Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne navrhnutých kandidátov.

(2) Proti odmietnutiu registrácie kandidáta možno podať sťažnosť do 2 dní na okresnú volebnú komisiu. Jej rozhodnutie je konečné.

§ 25

Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia uverejní mená, priezviská, vek a zamestnanie všetkých zaregistrovaných kandidátov najneskoršie 25 dní pred dňom voľby.

§ 26

Hlasovacie lístky

(1) Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na hlasovacích lístkoch. Hlasovacie lístky sú spoločné pre voľbu sudcov z povolania i ostatných sudcov.

(2) Hlasovacie lístky musia mať určenú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.

§ 27

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde sú kandidovaní.

§ 28

Volebná agitácia

Každá organizácia pracujúcich a každý občan Československej socialistickej republiky má právo slobodne agitovať pre zaregistrovaného kandidáta v tlači, na schôdzkach a iným spôsobom.

Časť V

VOĽBY

Oddiel 1

Vyhlásenie volieb

§ 29

Deň volieb

(1) Deň volieb sudcov okresných súdov určí vláda Československej socialistickej republiky najneskoršie 60 dní vopred.

(2) Voľby sa konajú toho istého dňa na území celého štátu. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od 7. hodiny do 14. hodiny. V hlavnom meste Prahe, v mestách, ktoré sú sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 4 000 obyvateľov, konajú sa voľby v určený deň od 7. hodiny do 20. hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú môže byť začiatok volieb určený na skorší čas.

§ 30

Informovanie voličov

(1) Okrsková volebná komisia v posledných 15 dňoch pred dňom voľby sústavne informuje voličov vyhláškami alebo iným spôsobom o čase a mieste volieb.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 1 000 zapísaných voličov, okrsková volebná komisia zabezpečí, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Zároveň zabezpečí, aby legitimačný lístok bol dodaný voličovi do bytu.

Oddiel 2

Spôsob hlasovania

§ 31

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú urnu a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

§ 32

Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný zároveň s voličom, ani člen volebnej komisie.

§ 33

Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2) Volič, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovací lístok. Ak volič nemá legitimačný lístok a ak nie je členom okrskovej volebnej komisie známy, môže ho komisia požiadať, aby preukázal svoju totožnosť.

(3) Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznamy o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.

§ 34

Úprava hlasovacích lístkov

(1) V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na hlasovacom lístku meno a priezvisko kandidátov, pre ktorých hlasuje; mená a priezviská kandidátov, pre ktorých nehlasuje, preškrtne. Potom pristúpi k volebnej urne a vhodí do nej hlasovací lístok.

(2) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nevie čítať a písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok upravil.

§ 35

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny pre zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 36

Ukončenie voľby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej urny.

Oddiel 3

Určovanie výsledkov volieb

§ 37

Kto môže byť prítomný pri spočítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.

§ 38

Spočítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po otvorení volebnej urny okrsková volebná komisia spočíta hlasovacie lístky podľa volebných obvodov, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa zoznamu voličov, a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní pre každý volebný obvod.

(2) Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 39

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2) Ak volič ponechal na hlasovacom lístku viac kandidátov, ako sa má vo volebnom obvode zvoliť, považuje sa hlasovací lístok za odovzdaný pre kandidátov podľa poradia na hlasovacom lístku.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, čo poznamená v zápisnici.

§ 40

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov osobitnú zápisnicu; zápisnicu podpisuje predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie musí sa uviesť

a) čas začiatku a skončenia hlasovania;

b) celkový počet voličov vo volebnom obvode alebo vo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov;

c) počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky;

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

e) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

f) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 41

Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po skončenom spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania podľa jednotlivých volebných obvodov a zašle bez meškania po jednom rovnopise zápisnice o hlasovaní príslušným obvodným volebným komisiám.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi a s ďalším rovnopisom zápisnice o hlasovaní okresnému národnému výboru na uschovanie.

§ 42

Spočítanie hlasov v obvodných volebných komisiách

(1) Obvodné volebné komisie spočítajú hlasy a zisťujú výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami.

(2) V miestnosti, kde obvodná volebná komisia spočítava hlasy, môžu byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.

§ 43

Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia vyhotoví o spočítaní hlasov vo dvoch rovnopisoch zápisnicu, ktorú podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov sa musí uviesť

a) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode;

b) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;

c) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

d) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

e) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 44

Ohlásenie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Po skončenom spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice ohlási predseda obvodnej volebnej komisie výsledok volieb vo volebnom obvode.

§ 45

Kto je zvolený

Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode.

§ 46

Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení.

§ 47

Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o spočítaní hlasov zašle predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice ihneď okresnej volebnej komisii. Druhý rovnopis zápisnice s ostatnými volebnými spismi zašle na uschovanie okresnému národnému výboru.

§ 48

Nové voľby

(1) Ak ani jeden kandidát na funkciu sudcu z povolania nedostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to okresnej volebnej komisii. Zároveň vyhlási obvodná volebná komisia nové voľby medzi dvoma kandidátmi, ktorí dostali najväčší počet hlasov; táto komisia určí nové voľby, ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých voľbách.

(2) Nové voľby určí do 14 dní obvodná volebná komisia aj vtedy, ak nebol zvolený určený počet sudcov; v nových voľbách sa zvolí zvyšujúci počet sudcov.

(3) Ak je počet hlasov odovzdaných vo volebnom obvode menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to okresnej volebnej komisii; táto komisia určí nové voľby, ktoré sa musia konať do 14 dní po prvých voľbách.

(4) Nové voľby sa vykonávajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení tohto volebného poriadku.

§ 49

Doplňovacie voľby

Ak sa uprázdni v priebehu funkčného obdobia z akéhokoľvek dôvodu miesto sudcu okresného súdu, určí okresný národný výbor doplňovaciu voľbu len vtedy, ak je vykonanie voľby nevyhnutné pre riadny chod príslušného súdu.

Časť VI

ODVOLANIE ZO SUDCOVSKEJ FUNKCIE

§ 50

(1) Sudca okresného súdu môže byť odvolaný z funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, ak závažným spôsobom porušuje svoje sudcovské povinnosti alebo ak stratí z iného dôvodu dôveru pracujúcich. O odvolaní rozhodujú voliči jeho volebného obvodu.

(2) Návrh na odvolanie podáva Národný front. Národný front oznámi návrh sudcovi, o ktorého odvolanie ide, s uvedením dôvodov. Sudca má právo ústne alebo písomne sa k návrhu vyjadriť.

(3) Národný front predloží návrh na odvolanie sudcu okresnému národnému výboru.

(4) O návrhu na odvolanie sudcu rozhodujú voliči vo volebnom obvode na verejných schôdzkach zvolaných okresným národným výborom. Rozhoduje sa verejným hlasovaním.

(5) Inak o odvolaní sudcu okresného súdu primerane platia ustanovenia o voľbe sudcov okresných súdov.


Časť VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 51

Úhrada nákladov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhradzuje štát.

§ 52

Účinnosť

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.