Vyhláška č. 81/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Čiastka 37/1961
Platnosť od 08.08.1961 do04.01.1982
Účinnosť od 23.08.1961 do04.01.1982
Zrušený 41/1982 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XI vstúpila Dohoda v platnosť 3. májom 1961.

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. júla 1961

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Dňa 22. decembra 1960 bola v Havane podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 5. apríla 1961. Schválenie Dohody vládou Kubánskej republiky bolo oznámené nótou z 13. marca 1961 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky nótou z 3. mája 1961.

Podľa svojho článku XI vstúpila Dohoda v platnosť 3. májom 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky,

vyjadrujúc cítenie národov oboch krajín a prajúc si rozvíjaním spolupráce na poli kultúry, školstva, vedy a umenia ďalej rozširovať a upevňovať styky medzi oboma krajinami založené na vzájomnom priateľstve a porozumení,

sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi oboma krajinami a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrneho bohatstva národov oboch krajín a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok II

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, umeleckými a literárnymi inštitúciami a organizáciami, ako aj organizáciami spoločenskými oboch krajín.

Článok III

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie vedcov, technikov, profesorov a študentov.

Zmluvné strany budú poskytovať štipendiá príslušníkom druhej krajiny za účelom štúdia, špecializácie a vedeckého výskumu.

Článok IV

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie umelcov, umeleckých skupín a športovcov.

Článok V

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných, divadelných a filmových diel, usporadúvanie prednášok a výstav a vydávanie prekladov vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok VI

Zmluvné strany budú podporovať výučbu jazykov, dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na školách a osvetových zariadeniach a zahrnú príslušné údaje do oficiálnych učebníc. Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby učebnice neobsahovali nesprávne informácie o druhej krajine.

Článok VII

Zmluvné strany budú uľahčovať výmenu umeleckých, vedeckých a školských publikácií, filmov, hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel druhej krajiny.

Článok VIII

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti rozhlasu, televízie, filmu a tlače.

Článok IX

Obe zmluvné strany sa vynasnažia uľahčiť, aby univerzity a iné školské orgány vzájomne uznávali hodnosti, diplomy a vysvedčenia nimi vydávané.

Článok X

Zmluvné strany budú za účelom vykonávania tejto Dohody dojednávať každoročne plán spolupráce na poli kultúry, školstva, vedy a umenia, ktorý bude dojednávaný striedavo v Havane a v Prahe medzi príslušnými orgánmi a diplomatickým zastupiteľstvom zmluvných strán, pokiaľ zmluvné strany neurčia v jednotlivých prípadoch inak.

Článok XI

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny diplomatických nót oznamujúcich toto schválenie.

Článok XII

Platnosť tejto Dohody skončí rok po tom, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel Dohodu vypovedať.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci riadne splnomocnení svojimi vládami túto Dohodu podpísali a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v Havane dňa dvadsiateho druhého decembra tisíc deväťsto šesťdesiat vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku českom a španielskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

dr. Vladimír Pavlíček v. r.,

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Za vládu

Kubánskej republiky

dr. Armando Hart Dávalos v. r.,

minister školstva

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.