Vyhláška č. 34/1961 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody

Čiastka 15/1961
Platnosť od 25.04.1961 do31.03.1964
Účinnosť od 01.05.1961 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 162/1973 Z. z. opätovne zrušuje od 1. apríla 1964 vyhlášku č. 34/1961 Zb.

34

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

z 18. apríla 1961,

ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody

Minister spravodlivosti v dohode s ministrom vnútra podľa § 530 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (v znení uvedenom vo vyhláške č. 70/1959 Zb.) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška ministra spravodlivosti z 19. septembra 1958, č. 149 Ú. l. (Ú. v.) o rozsahu prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody, a chovancov výchovní dorastu, sa mení takto:

§ 1 ods. 1 písm. c) znie:

c) časť vreckového, ktorá pri výplate za mesiac zvyšuje po odpočítaní sumy, výšku ktorej určí v rozpätí od 30 Kčs do 120 Kčs náčelník útvaru nápravného zariadenia prizerajúc najmä na pracovný výkon dlžníka.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1961.


Minister:

dr. Neuman v. r.