Vyhláška č. 105/1961 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania

Čiastka 49/1961
Platnosť od 30.09.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 30.09.1961 do30.06.1964
Zrušený 102/1964 Zb.

OBSAH

105

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 23. septembra 1961,

ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia v dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Zoznam chorôb z povolania uvedený v prílohe k § 16 ods. 3 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a doplňuje takto:

1. Za chorobu z povolania uvedenú pod poradovým číslom 21 sa novo zaraďuje s poradovým číslom 22 choroba z povolania a označenie podnikov, v ktorých vzniká, takto:

„22 Tropické choroby prenosné a parazitárne v ktorých sú zamestnanci vo zvýšenej miere vydaní týmto ochoreniam pri pobyte v trópoch“

Poradové čísla nasledujúcich chorôb z povolania sa prečíslujú.

2. Označenie chorôb z povolania uvedených po prečíslovaní pod poradovými číslami 13, 28 a 29 znie:

„13 Ochorenie z halogenizovaných uhľovodíkov“

„28 Ochorenie zaprášením pľúc prachom obsahujúcim kysličník kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza)

a) s typickými rtg znakmi s prihliadnutím na dynamiku ochorení

b) v spojení s aktívnou tuberkulózou“

„29 Ochorenie zaprášením pľúc azbestovým prachom (azbestóza)

a) pri ktorom sú zistené typické rtg znaky

b) v spojení s pľúcnou rakovinou“

3. Označenie podnikov, v ktorých vzniká choroba z povolania uvedená po prečíslovaní pod poradovým číslom 37, znie:

„v ktorých sú zamestnanci vydaní tomuto ochoreniu, najmä v divadlách, školách a profesionálnych speváckych telesách“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník predsedu:

dr. John v. r.