95

VYHLÁŠKA

Ministerstva palív a energetiky

z 26. augusta 1961

o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén

Ministerstvo palív a energetiky ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 10 vlád. nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Účel úpravy

Neodborné vykonávanie montáže alebo údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén spôsobuje škody na ľudskom zdraví a na ľudských životoch, ako aj na národnom i osobnom majetku. Treba preto zabezpečiť, aby sa na vykonávanie a riadenie týchto prác určovali len osoby s odbornou spôsobilosťou, ktoré zabezpečujú vykonávanie prác podľa štátnych technických noriem a bezpečnostných predpisov.

§ 2

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na montáž a údržbu silnoprúdových elektrických zariadení malého a nízkeho napätia (mn a nn), vysokého napätia (vn) a veľmi vysokého napätia (vvn), ako aj na montáž a údržbu hromozvodov a vonkajších rozhlasových a televíznych antén (ďalej len „elektrické zariadenia“).

Podmienky vykonávania a riadenia montážnych a udržovacích prác

§ 3

(1) Montáž a údržbu elektrických zariadení smú samostatne vykonávať a riadiť v rozsahu a za podmienok uvedených v §§ 6 až 18 len osoby s predpísanou odbornou spôsobilosťou, ktoré dovŕšili 18. rok veku a majú telesné a duševné vlastnosti, ktoré vyžaduje nebezpečnosť zariadenia, na ktorom pracujú. Samostatným vykonávaním montáže a údržby elektrických zariadení sa rozumie tiež vykonávanie týchto prác iba na základe rámcových pokynov osoby, ktorá práce riadi.

(2) Osoby, ktoré samostatne vykonávajú montáž a údržbu elektrických zariadení a nepodliehajú pritom v organizácii, v ktorej sú zamestnané, ďalšiemu odbornému riadeniu a kontrole pri práci na elektrických zariadeniach (napr. samostatní údržbári v nevýrobných organizáciách a pod.), musia mať aspoň odbornú spôsobilosť potrebnú na riadenie čiastkových montážnych alebo údržbových prác podľa §§ 10 až 13 a musia svoju odbornú spôsobilosť osvedčiť úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

(3) Osoby, ktoré ešte nezískali prax požadovanú podľa §§ 6 až 9, môžu vykonávať montáž a údržbu elektrických zariadení len podľa podrobných pracovných pokynov osôb, ktoré majú aspoň základnú odbornú spôsobilosť na samostatné vykonávanie montážnych a udržovacích prác na týchto zariadeniach.

(4) Učni a ostatné osoby, ktoré sú vo výcviku, môžu vykonávať montáž a údržbu elektrických zariadení len v rozsahu, ktorý zodpovedá stupňu ich výcviku, a len pod dozorom osôb, ktoré majú aspoň základnú odbornú spôsobilosť na samostatné vykonávanie montážnych a udržovacích prác na týchto zariadeniach.

§ 4

(1) Organizácie, ktoré vykonávajú svojimi zamestnancami montážne alebo udržovacie práce na vlastných elektrických zariadeniach, smú na vykonávanie a riadenie týchto prác používať len osoby, ktoré splňujú kvalifikačné podmienky podľa ustanovení § 3 a §§ 6 až 13 a sú povinné ustanoviť osobu zodpovednú za vykonávanie týchto prác. Zodpovedná osoba musí mať aspoň odbornú spôsobilosť požadovanú pre riadenie čiastkových montážnych a udržovacích prác podľa §§ 10 až 13.

(2) Ustanovenia predchádzajúceho odseku platia obdobne pre organizácie, ktoré sú oprávnené vykonávať montáž alebo údržbu elektrických zariadení dodávateľským spôsobom. Osoby bezprostredne zodpovedné za riadenie ucelenej montážnej alebo údržbovej činnosti v týchto organizáciách alebo ich zástupcovia musia však mať osobitnú odbornú spôsobilosť podľa §§ 14 až 18 (napr. vedúci elektrotechnických prevádzkární stavebných podnikov, vedúci hlavných výrobných úsekov v elektromontážnych podnikoch a pod.).

(3) Riaditelia (vedúci) organizácií uvedených v odsekoch 1 a 2 a ich nadriadené orgány sú povinné zabezpečovať trvalé zvyšovanie odbornej a politickej úrovne osôb zodpovedných za riadenie montážnych a udržovacích prác na elektrických zariadeniach a sústavné doplňovanie ich znalostí v súlade s najnovšími výsledkami vedy a techniky, najmä v odbore predpisov a technických noriem. Riaditelia sú taktiež povinní kontrolovať, či osoby, ktoré v organizácii samostatne vykonávajú alebo riadia montáž alebo údržbu elektrických zariadení, splňujú podmienky požadované touto vyhláškou.

(4) Osobám, ktoré boli poverené samostatným vykonávaním alebo riadením montáže alebo údržby elektrických zariadení v organizáciách, ktoré tieto práce vykonávajú dodávateľským spôsobom, je ich zamestnávateľ povinný vydať o tom osvedčenie (preukaz). Osvedčenie (preukaz) je povinný jeho držiteľ mať pri práci u seba.

§ 5

Evidencia organizácií

(1) Energetické podniky vedú vo svojich zásobovacích obvodoch evidenciu organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu odberných elektrických zariadení, určených na pripojenie k zariadeniu pre verejný rozvod elektriny.

(2) Organizácie, ktoré po dni účinnosti tejto vyhlášky nadobudnú oprávnenie vykonávať montáž a údržbu elektrických zariadení uvedených v odseku 1 dodávateľským spôsobom, sú povinné pred započatím tejto činnosti prihlásiť sa do evidencie príslušného energetického podniku.

(3) Evidenciu organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu antén, vedú orgány alebo organizácie poverené krajskými národnými výbormi. Organizácie, ktoré po dni účinnosti tejto vyhlášky nadobudnú oprávnenie vykonávať dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu antén, sú povinné pred započatím tejto činnosti prihlásiť sa do evidencie takto povereného orgánu alebo organizácie.

Základná odborná spôsobilosť pre samostatné vykonávanie montáže a údržby

§ 6

Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia

Montáž a údržbu elektrických zariadení malého a nízkeho napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných znalostí v elektrotechnickom odbore, získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení nízkeho napätia, a to v celkovom trvaní najmenej

a) jedného roka u osôb s ukončeným vzdelaním na vysokej škole, podnikovom inštitúte, strednej odbornej škole, odbornej škole alebo podnikovej technickej škole elektrotechnického odboru alebo u vyučených osôb so strednou školou pre pracujúcich elektrotechnického odboru alebo

b) dvoch rokov u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

§ 7

Elektrické zariadenia vysokého napätia

(1) Montáž a údržbu elektrických zariadení vysokého napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných znalostí v elektrotechnickom odbore, získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení vysokého napätia, a to v celkovom trvaní najmenej

a) dvoch rokov u osôb s ukončeným vzdelaním na vysokej škole, podnikovom inštitúte, strednej odbornej škole, odbornej škole alebo podnikovej technickej škole elektrotechnického odboru alebo u vyučených osôb so strednou školou pre pracujúcich elektrotechnického odboru, alebo

b) troch rokov u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

(2) Montáž a údržbu elektrických zariadení tak vysokého, ako aj malého a nízkeho napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných znalostí v elektrotechnickom odbore, získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení, a to v celkovom trvaní najmenej

a) jedného roka na elektrickom zariadení vysokého napätia a jedného roka na elektrickom zariadení nízkeho napätia u osôb s ukončeným školským vzdelaním podľa ods. 1 písm. a) alebo

b) jedného roka na elektrickom zariadení vysokého napätia a dvoch rokov na elektrickom zariadení nízkeho napätia u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

§ 8

Elektrické zariadenia veľmi vysokého napätia

(1) Montáž a údržbu elektrických zariadení veľmi vysokého napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných znalostí v elektrotechnickom odbore, získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia, a to v celkovom trvaní najmenej

a) troch rokov u osôb s ukončeným vzdelaním na vysokej škole, podnikovom inštitúte, strednej odbornej škole, odbornej škole alebo podnikovej technickej škole elektrotechnického odboru alebo u vyučených osôb so strednou školou pre pracujúcich elektrotechnického odboru alebo

b) štyroch rokov u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

(2) Montáž a údržbu elektrických zariadení tak veľmi vysokého, ako aj vysokého napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných vedomostí v elektrotechnickom odbore získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení, a to v celkovom trvaní najmenej

a) jedného roka na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia a dvoch rokov na elektrickom zariadení vysokého napätia u osôb s ukončeným školským vzdelaním podľa odseku 1 písm. a), alebo

b) jedného roka na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia a troch rokov na elektrickom zariadení vysokého napätia u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

(3) Montáž a údržbu elektrických zariadení všetkých druhov napätia smú samostatne vykonávať len osoby, ktoré okrem potrebných vedomostí v elektrotechnickom odbore, získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú aj prax na elektrickom zariadení, a to v celkovom trvaní najmenej

a) jedného roka na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia, jedného roka na elektrickom zariadení vysokého napätia a jedného roka na elektrickom zariadení nízkeho napätia u osôb s ukončeným školským vzdelaním podľa odseku 1 písm. a), alebo

b) jedného roka na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia, jedného roka na elektrickom zariadení vysokého napätia a dvoch rokov na elektrickom zariadení nízkeho napätia u osôb vyučených v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru bez odborného školského vzdelania.

§ 9

Hromozvody a antény

Montáž a údržbu hromozvodov a vonkajších rozhlasových a televíznych antén (ďalej len „antén“) smú samostatne vykonávať

a) osoby, ktoré majú základnú odbornú spôsobilosť pre montáž a údržbu elektrických zariadení nízkeho, vysokého alebo veľmi vysokého napätia a získali prax pri montáži hromozvodov alebo antén v trvaní najmenej troch mesiacov, alebo

b) osoby bez kvalifikácie uvedenej v predchádzajúcom odseku, ktoré však získali potrebné odborné znalosti pre montáž a údržbu hromozvodov alebo antén aspoň v závodnej škole práce odborného závodu pre takéto práce, osvedčili tieto znalosti úspešným zložením kvalifikačnej skúšky v tomto závode a získali prax pri montáži hromozvodov alebo antén v trvaní najmenej jedného roka.

Spôsobilosť pre riadenie čiastkových montážnych a udržovacích prác na elektrických zariadeniach

§ 10

Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia

Riadiť čiastkové montážne alebo udržovacie montážne práca na elektrickom zariadení malého a nízkeho napätia môžu

a) osoby aspoň so základnou odbornou spôsobilosťou podľa § 6, ktoré okrem praxe tam uvedenej majú ešte ďalšiu prax v trvaní najmenej jedného roka, alebo

b) osoby, ktoré majú základnú odbornú spôsobilosť podľa § 7 odsek 2,

a ktoré svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa § 21 až 26.

§ 11

Elektrické zariadenia vysokého napätia

Riadiť čiastkové montážne alebo udržovacie práce na elektrickom zariadení vysokého napätia môžu

a) osoby aspoň so základnou odbornou spôsobilosťou podľa § 7 odsek 1, ktoré okrem praxe tam uvedenej majú ešte ďalšiu prax v trvaní najmenej jedného roka, alebo

b) osoby, ktoré majú základnú odbornú spôsobilosť podľa § 8 odsek 2 a 3,

a ktoré svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 12

Elektrické zariadenia veľmi vysokého napätia

Riadiť čiastkové montážne alebo udržovacie práce na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia môžu osoby aspoň so základnou odbornou spôsobilosťou podľa § 8, ktoré okrem praxe tam uvedenej majú ešte ďalšiu prax v trvaní najmenej jedného roka a ktoré svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 13

Hromozvody a antény

Riadiť čiastkové montážne alebo udržovacie práce na hromozvodoch alebo anténach môžu

a) osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 9 písm. a), ktoré okrem praxe tam uvedenej majú ešte ďalšiu prax pri montáži hromozvodov alebo antén v trvaní najmenej 6 mesiacov;

b) osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 9 písm. b), ktoré okrem praxe tam uvedenej majú ešte ďalšiu prax pri montáži hromozvodov alebo antén v trvaní najmenej dvoch rokov,

a ktoré svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

Osobitná odborná spôsobilosť pre riadenie ucelenej montážnej alebo údržbovej činnosti v podnikoch (závodoch), ktoré vykonávajú montáž alebo údržbu elektrických zariadení dodávateľským spôsobom

§ 14

Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia

Riadiť ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť na elektrických zariadeniach malého a nízkeho napätia v podnikoch (závodoch), ktoré vykonávajú montáž alebo údržbu týchto zariadení dodávateľským spôsobom, môžu len osoby, ktoré okrem potrebných vedomostí v elektrotechnickom odbore získaných odborným školským vzdelaním alebo vyučením, majú prax na elektrickom zariadení nízkeho napätia v celkovom trvaní najmenej

a) dvoch rokov u absolventov vysokej školy elektrotechnického odboru,

b) troch rokov u absolventov podnikových inštitútov elektrotechnického odboru,

c) päť rokov u absolventov strednej odbornej školy elektrotechnického odboru,

d) sedem rokov u absolventov odbornej školy, podnikovej technickej školy alebo strednej školy pre pracujúcich elektrotechnického odboru,

e) jedenásť rokov u osôb vyučených bez odborného školského vzdelania

a svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 15

Elektrické zariadenia vysokého napätia

Riadiť ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť na elektrických zariadeniach vysokého napätia v podnikoch (závodoch), ktoré vykonávajú montáž alebo údržbu týchto zariadení dodávateľským spôsobom, môžu len osoby, ktoré okrem osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 14 majú ešte ďalšiu prax na elektrickom zariadení vysokého napätia v celkovom trvaní najmenej troch rokov a svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 16

Elektrické zariadenia veľmi vysokého napätia

Riadiť ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť na elektrických zariadeniach veľmi vysokého napätia v podnikoch (závodoch), ktoré vykonávajú montáž a údržbu týchto zariadení dodávateľským spôsobom, môžu len osoby, ktoré okrem osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 15 majú ešte ďalšiu prax na elektrickom zariadení veľmi vysokého napätia v celkovom trvaní najmenej dvoch rokov a svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 17

Hromozvody a antény

Riadiť ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť na hromozvodoch alebo anténach v podnikoch (závodoch), ktoré vykonávajú ich montáž alebo údržbu dodávateľským spôsobom, môžu len osoby, ktoré okrem základnej odbornej spôsobilosti podľa § 9 písm. a) majú ešte ďalšiu prax pri montáži hromozvodov alebo antén v trvaní najmenej 18 mesiacov a ktoré svoju odbornú spôsobilosť osvedčili úspešným zložením skúšky podľa §§ 21 až 26.

§ 18

Osoby, ktoré majú podľa predchádzajúcich ustanovení osobitnú spôsobilosť pre riadenie ucelenej montážnej alebo údržbovej činnosti na elektrických zariadeniach vyšších stupňov napätia, môžu vykonávať túto riadiacu činnosť aj pre elektrické zariadenia nižších stupňov napätia.

Zápočet odborného vzdelania a praxe

§ 19

Zápočet odborného vzdelania

(1) Pre posudzovanie odbornej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky sa započítava odborné školské vzdelanie získané v elektrotechnickom odbore slaboprúdového smeru rovnako ako vzdelanie získané v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru.

(2) Pre posudzovanie odbornej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky pre samostatné vykonávanie a riadenie montáže a údržby antén sa vyučenie v elektrotechnickom odbore slaboprúdového smeru započítava rovnako ako vyučenie v elektrotechnickom odbore silnoprúdového smeru.

§ 20

Zápočet praxe

(1) Do praxe potrebnej na získanie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie montážnych a údržbových prác (§§ 6 až 9) sa započítava montážna a údržbárska alebo iná prevádzková činnosť na príslušných elektrických zariadeniach.

(2) Do praxe potrebnej na získanie spôsobilosti pre riadenie montážnych a udržovacích prác (§§ 10 až 18) sa započítava okrem činností uvedených v predchádzajúcom odseku aj prax získaná pri technickej kontrole alebo revíziách elektrických zariadení. Prax získanú pri projektovaní elektrických zariadení možno započítavať, len ak je doplnená praxou podľa odseku 1 v trvaní najmenej jedného roka.

(3) Prax podľa predchádzajúcich odsekov získaná pred viac než päťročným prerušením sa započítava do celkovej výmery praxe len jednou polovicou.

Skúšky odbornej spôsobilosti

§ 21

Skúšobné orgány

(1) Skúšky odbornej spôsobilosti

1. osôb, ktoré riadia ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť na elektrických zariadeniach malého, nízkeho, vysokého a veľmi vysokého napätia alebo na hromozvodoch (§§ 14 až 18), a

2. osôb, u ktorých sa požaduje odborná spôsobilosť pre riadenie čiastkových montážnych alebo údržbových prác na takýchto elektrických zariadeniach (§§ 10 až 13) a ktoré nepodliehajú pritom v organizácii, v ktorej sú zamestnané, ďalšiemu odbornému riadeniu a kontrole pri práci na elektrických zariadeniach, vykonávajú tieto skúšobné orgány:

a) pre pôsobnosť jednotlivých ústredných úradov alebo orgánov tieto úrady alebo orgány, príp. orgány alebo organizácie nimi poverené,

b) pre odbor hospodárstva riadeného národnými výbormi, pre spotrebné družstvá a pre jednotné roľnícke družstvá energetické podniky poverené Ministerstvom palív a energetiky po dohode s príslušnými krajskými národnými výbormi.

(2) Skúšky odbornej spôsobilosti pre riadenie čiastkových montážnych alebo údržbových prác na elektrických zariadeniach malého, nízkeho, vysokého alebo veľmi vysokého napätia alebo na hromozvodoch v ostatných prípadoch vykonáva organizácia, v ktorej sú preskúšavaní pracovníci zamestnaní.

(3) Skúšky odbornej spôsobilosti pre riadenie čiastkových montážnych alebo údržbových prác na anténach podľa § 13 a skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre riadenie ucelenej montážnej alebo údržbovej činnosti na týchto zariadeniach podľa § 17 vykonávajú orgány alebo organizácie poverené krajskými národnými výbormi.

(4) Na odbornú úroveň a jednotný spôsob vykonávania skúšok dozerajú kompetentné orgány štátneho odborného dozoru náhodnými kontrolami.

(5) Po dohode so skúšobným orgánom môže v prípadoch, v ktorých to bude účelné a hospodárne, zložiť pracovník skúšku odbornej spôsobilosti výnimočne i pred iným skúšobným orgánom, než ktorý by bol pre skúšku kompetentný podľa ods. 1. Túto výnimku nemožno použiť pre skúšky odbornej spôsobilosti pre riadenie prác v nebezpečnom prostredí (napr. v banských podnikoch, výbušných alebo v zápalných prostrediach a pod.); skúšky odbornej spôsobilosti v týchto prípadoch sa musia zložiť len pred kompetentným skúšobným orgánom.

§ 22

Skúšobná komisia

(1) Skúšky odbornej spôsobilosti sa konajú pred skúšobnou komisiou kompetentného skúšobného orgánu. Skúšobná komisia je trojčlenná.

(2) Predsedom skúšobnej komisie skúšobného orgánu podľa § 21 ods. 1 písm. a) je spravidla zástupca príslušného ústredného úradu (orgánu) alebo orgánu (organizácie) ním povereného. Členmi komisie sú vždy zástupca príslušnej krajskej odborovej rady a ďalej pracovník s odbornou kvalifikáciou v elektrotechnickom odbore potrebnou pre riadne vykonanie skúšky alebo zástupca príslušného energetického podniku s potrebnou kvalifikáciou. Zástupca energetického podniku je členom komisie vždy, ak ide o skúšku osoby, ktorá má riadiť ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť v podniku oprávnenom vykonávať dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu odberných elektrických zariadení určených na pripojenie k zariadeniu pre verejný rozvod elektriny.

(3) Predsedom skúšobnej komisie energetického podniku podľa § 21 odsek 1 písm. b) je zástupca energetického podniku. Členmi komisie sú zástupca príslušného krajského alebo okresného národného výboru a zástupca krajskej alebo okresnej odborovej rady.

(4) Predsedom podnikovej skúšobnej komisie podľa § 21 odsek 2 je osoba oprávnená riadiť v príslušnej organizácii montážne alebo údržbové práce na elektrických zariadeniach, ktorá zložila úspešne skúšku pred skúšobným orgánom uvedeným v § 21 odsek 1. Členom komisie je zástupca vedenia závodu a zástupca závodnej odborovej organizácie.

(5) Predsedom skúšobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti pre riadenie montážnych a údržbových prác na anténach je zástupca orgánu (organizácie) povereného podľa § 21 ods. 3 krajským národným výborom vykonávaním skúšok. Členmi komisie sú zástupca príslušného krajského, prípadne okresného národného výboru a zástupca krajskej, prípadne okresnej odborovej rady.

§ 23

Vykonávanie skúšok

(1) Termíny skúšok vyhlási skúšobný orgán vhodným spôsobom najmenej 6 mesiacov vopred.

(2) Zasadanie skúšobnej komisie zvoláva jej predseda, a to najmenej 4 týždne pred termínom skúšky. O dátume a mieste skúšky musí sa v tejto lehote vyrozumieť osoba, ktorá sa má podrobiť skúške, a jej zamestnávateľ, ako aj kompetentný orgán štátneho odborného dozoru.

(3) Prihlášky na skúšku podávajú pracujúci u kompetentného skúšobného orgánu písomne prostredníctvom svojho zamestnávateľa. Prihlášky na skúšku u podnikového skúšobného orgánu (§ 21 ods. 2) podávajú priamo.

(4) V prihláške sa musí uviesť pracovníkova odborná spôsobilosť (nadobudnuté odborné školské vzdelanie, príp. vyučenie a získaná prax v odbore). Na skúšku sa môže pripustiť iba pracovník, ktorý splňuje odbornú spôsobilosť požadovanú touto vyhláškou.

§ 24

Predmet skúšky

Predmetom skúšky sú:

a) platné elektrotechnické predpisy a normy pre stavbu a obsluhu zariadení, ktoré sa vzťahujú na práce, ktoré má skúšaný pracovník riadiť;

b) všeobecné bezpečnostnotechnické, ekonomické, organizačné a pracovnoprávne predpisy v potrebnom rozsahu;

c) znalosť v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a iných pracovných úrazoch.

§ 25

Výsledok skúšky

(1) O priebehu skúšky sa vedie zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

(2) Výsledok skúšky sa hodnotí stupnicou dvoch známok:

vyhovel

nevyhovel.

(3) O úspešnom vykonaní skúšky vydá skúšobný orgán osvedčenie, a to vo dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie je určené pre preskúšaného pracovníka, druhé pre jeho zamestnávateľa.

(4) Skúšobný orgán je povinný viesť a uschovávať zoznamy preskúšavaných osôb a výsledky ich skúšok.

(5) Pri nevyhovujúcom výsledku môže skúšaný pracovník opakovať skúšku v termíne určenom skúšobným orgánom.

§ 26

Doplňovacie skúšky

Ak nevykonáva osoba, ktorá úspešne zložila skúšku, riadiacu činnosť po dobu dlhšiu ako 2 roky, treba na ďalšie pokračovanie v riadiacej činnosti zložiť doplňujúcu skúšku v potrebnom rozsahu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 27

(1) Osoby, ktoré v deň, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, samostatne vykonávajú montážne alebo udržovacie práce na elektrických zariadeniach alebo tieto práce riadia a nemajú na to odbornú spôsobilosť požadovanú touto vyhláškou, nebudú oprávnené vykonávať alebo riadiť tieto práce po 31. decembri 1965, ak nebudú do tej doby splňovať podmienky určené touto vyhláškou.*)

(2) Osoby, ktoré v deň, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, riadia čiastkové montážne alebo udržovacie práce, alebo ucelenú montážnu alebo údržbovú činnosť, aj keď splňujú podmienky odbornej spôsobilosti určené touto vyhláškou, nebudú oprávnené tieto práce alebo činnosť riadiť, ak nezložia úspešne skúšku podľa §§ 21 až 26 najneskoršie do 31. decembra 1965.

(3) Organizácie, ktoré v deň, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, vykonávajú v rámci svojich základných štatutárnych úloh dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu odberných elektrických zariadení určených na pripojenie k zariadeniu pre verejný rozvod elektriny, sú povinné prihlásiť sa do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky do evidencie príslušného energetického podniku.

(4) Organizácie, ktoré v deň, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, vykonávajú v rámci svojich základných štatutárnych úloh dodávateľským spôsobom montáž alebo údržbu antén, sú povinné prihlásiť sa do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky do evidencie orgánu (organizácie) povereného príslušným krajským národným výborom.

(5) U osôb, uvedených v odseku 1, pokiaľ získajú do 31. decembra 1965 ostatné podmienky pre odbornú spôsobilosť požadovanú touto vyhláškou, bude sa úspešne ukončené štúdium na škole strojníckeho odboru považovať pre účely posudzovania odbornej spôsobilosti za rovnocenné štúdiu odbornej školy elektrotechnického smeru.

§ 28

Výnimky

Úľavy z požiadaviek odbornej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky môže vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch povoliť kompetentný orgán štátneho odborného dozoru, a to na žiadosť organizácie, v ktorej je osoba, ktorej sa má úľava povoliť, zamestnaná, príp. na žiadosť kompetentného ústredného úradu alebo orgánu.

§ 29

Podmienky odbornej spôsobilosti pre montáž a údržbu elektrických zariadení vo zvláštnych zariadeniach ozbrojených zložiek ministerstiev národnej obrany a vnútra a v technických zariadeniach letectva, spojov a dráh v pôsobnosti Ministerstva dopravy a spojov môžu určiť tieto ministerstvá odchylne v dohode s Ministerstvom palív a energetiky.

§ 30

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1961.


Minister:

Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. pokiaľ osoby nevyučené v elektrotechnickom odbore a bez odborného školského vzdelania vykonávajú samostatne v deň, keď táto vyhláška nadobudne účinnosť, montáž alebo údržbu elektrických zariadení, budú môcť túto činnosť naďalej vykonávať, ak vykonajú najneskoršie do 31. decembra 1965 záverečnú učňovskú skúšku podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 81/1959 Ú. l. (Ú. v.), a ak vyhovuje ich prax požiadavkám podľa §§ 6 až 9 tejto vyhlášky.