127

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 30. októbra 1961

o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky

Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 5 zákona č. 100/1961 Zb. o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami a na základe zásad určených vládou:


§ 1

(1) V rozsahu a za podmienok určených touto vyhláškou sa poskytne náhrada za československý majetok (nehnuteľný a hnuteľný) v Rumunskej ľudovej republike, ktorý bol do 3. augusta 1960 dotknutý rumunským opatrením znárodňovacím alebo vyvlastňovacím alebo iným zákonným opatrením odnímajúcim alebo obmedzujúcim vlastnícke práva.

(2) Československým majetkom (odsek 1) sa rozumie majetok, ktorý bol v deň uvedeného opatrenia vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré boli toho dňa československými štátnymi občanmi a ktoré alebo ich právni nástupcovia boli československými štátnymi občanmi 3. augusta 1960.

(3) Náhrada sa poskytne len za majetok (odsek 1), ak mal povahu osobného alebo drobného súkromného vlastníctva, za

a) rodinný domček,

b) hospodárske budovy, pôdu, živý a mŕtvy inventár bývalých drobných roľníkov v Rumunskej ľudovej republike, avšak len tým, ktorí teraz hospodária ako členovia jednotných roľníckych družstiev alebo ako samostatní malí alebo strední roľníci,

c) pozemok zastavaný rodinným domčekom, najviac však za výmeru 800 m2, a za pozemok zastavaný hospodárskymi budovami [písmeno b)],

d) budovy a zariadenia, ktoré slúžili prevádzke malej živnosti.

(4) Náhrada sa však neposkytne ani za tento majetok, ak sa v Československej socialistickej republike pri podobnom opatrení, ako bol tento majetok dotknutý v Rumunskej ľudovej republike, náhrada neposkytuje.

§ 2

Náhrada sa poskytne len fyzickým osobám uvedeným v § 1 ods. 2 alebo ich dedičom, ak tieto osoby (ich dedičia) mali 28. septembra 1961 stále bydlisko na území Československej socialistickej republiky; dedičom zo zákona, ktorí nepatria do okruhu osôb uvedených v §§ 526 až 532 obč. zák. sa však náhrada neposkytne.

§ 3

Podmienkou pre priznanie nárokov na náhradu (§§ 1 a 2) je aj, že bola prihláška včas podaná podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 126/1961 Zb.

§ 4

Základom pre výpočet náhrady sú údaje uvedené v prihláškach (§ 3) preskúmané podľa platných cenových a iných predpisov.

§ 5

Za poľnohospodársku pôdu sa poskytne žiadateľovi náhrada len v pôde, a to v rozsahu výmery jeho vlastných a ním obhospodarovaných pozemkov na území Rumunskej ľudovej republiky, pokiaľ tieto pozemky neprevyšujú výmeru jeho vlastných pozemkov, ktoré vniesol do jednotného roľníckeho družstva alebo ktoré sám obhospodaruje v tuzemsku; náhrada však nesmie prevyšovať 13 ha.

§ 6

Ak dostal žiadateľ v tuzemsku prídel nehnuteľností (včítane poľnohospodárskej pôdy) podľa príslušných predpisov, prihliadne sa pri určení náhrady, či nebol poskytnutím prídelu už čiastočne alebo aj úplne odškodnený.

§ 7

(1) Náhrada sa zníži o bremená a dlhy viaznúce na majetku, za ktorý sa náhrada poskytuje.

(2) Z priznanej náhrady sa pred jej výplatou (§ 9) odpočítajú záväzky, ktoré mal žiadateľ voči rumunskému štátu, rumunským právnickým osobám, ktorých nároky prešli na československý štát.*)

§ 8

Rozhodovať vo veciach náhrady prislúcha Ministerstvu financií; o konaní platí vládne nariadenie č. 91/1960 Zb. o správnom konaní.

§ 9

O spôsobe náhrady, o výplate a uvoľňovaní platia obdobne predpisy o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora.**)


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 2 ods. 1 zákona č. 100/1961 Zb.

**) Vyhláška Ministerstva financií č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.).