Vyhláška č. 133/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Čiastka 63/1961
Platnosť od 30.11.1961 do21.10.1986
Účinnosť od 15.11.1961 do21.10.1986
Zrušený 41/1987 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda Nadobudla účinnosť 8. augusta 1961.

133

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1961

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Dňa 24. februára 1961 bola v Budapešti dojednaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 7. júna 1961. Schválenie Dohody vládou Maďarskej ľudovej republiky bolo oznámené nótou z 29. júna 1961 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou z 8. augusta 1961.

Podľa svojho článku 11 Dohoda Nadobudla účinnosť 8. augusta 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky vedené prianím ďalej cieľavedome a plánovite rozvíjať medzi oboma krajinami školské, vedecké a kultúrne styky, ktorých základom doteraz bola Dohoda o kultúrnej spolupráci, podpísaná v Prahe 13. novembra 1951, a napomáhať tak v duchu socialistického internacionalizmu ďalšiemu upevňovaniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch krajín a všestrannému vzájomnému poznávaniu života ľudu oboch krajín, rozhodli sa uzavrieť novú Dohodu o kultúrnej spolupráci a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Václava Davida,

ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky,

vláda Maďarskej ľudovej republiky

Valériu Benke,

ministerku kultúry Maďarskej ľudovej republiky,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú napomáhať rozvíjaniu spolupráce a výmeny skúseností v odbore školstva, najmä vzájomným vysielaním školských a pedagogických pracovníkov a poslucháčov vysokých škôl a výmenou odborných pedagogických materiálov, časopisov, učebníc a iných publikácií.

2. Zmluvné strany budú vzájomne umožňovať občanom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách a učilištiach všetkých druhov a stupňov.

Článok 2

1. Zmluvné strany budú podporovať výučbu jazykov, literatúry, dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie ďalších znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach. Za tým účelom budú najmä napomáhať činnosti katedier a lektorátov, ktorých úlohou je príprava odborných pedagogických pracovníkov s dobrou znalosťou jazyka a kultúry národov druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať, aby do učebníc a iných publikácií boli zahrňované údaje o druhej krajine.

3. Príslušné orgány zmluvných strán budú v rámci platných predpisov uznávať skúšky zložené na školách a iných učilištiach druhej krajiny, ako aj tam vydané vysvedčenia a diplomy.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj tvorivej spolupráce a výmenu skúseností medzi akadémiami vied, vysokými školami a inými vedeckými inštitúciami a organizáciami oboch krajín a vzájomné vysielanie vedcov, technikov a iných odborníkov na študijné pobyty, prednášky a účasť na vedeckých zasadaniach.

2. Zmluvné strany budú taktiež podporovať výmenu vedeckých a odborných diel, časopisov a iných študijných materiálov.

3. Príslušné orgány zmluvných strán umožnia v zhode s platnými zákonmi a predpismi vedeckým pracovníkom druhej zmluvnej strany bádanie vo svojich knižniciach, archívoch, múzeách a vedeckých inštitúciách.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú napomáhať tomu, aby ľud ich krajín sa všestranne oboznamoval s kultúrnym bohatstvom národov druhej krajiny, ako aj s výsledkami dosiahnutými pri dovršovaní kultúrnej revolúcie. Za tým účelom budú príslušné orgány zmluvných strán najmä:

a) podporovať a organizovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi a umeleckými organizáciami a inštitúciami oboch krajín;

b) poskytovať podporu vydávaniu a rozširovaniu kníh a publikácií o živote a kultúre ľudu druhej krajiny;

c) podporovať prekladanie a vydávanie literárnych a iných umeleckých a odborných diel druhej krajiny;

d) uľahčovať vzájomnú výmenu umeleckých publikácií, filmov a hudobných záznamov, notového materiálu a výtvarných diel;

e) napomáhať uvádzaniu divadelných, filmových a hudobných diel druhej krajiny a usporadúvaniu umeleckých a iných výstav;

f) vzájomne vysielať kultúrnych pracovníkov, profesionálne i amatérske umelecké súbory a jednotlivých umelcov na umelecké vystúpenia, účasť na festivaloch, súťažiach a zasadaniach, prípadne na študijné a prednáškové pobyty;

g) vzájomne podporovať vo svojich krajinách činnosť kultúrno-informačných stredísk druhej krajiny.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi rozhlasovými, televíznymi a filmovými orgánmi oboch krajín, najmä výmenu rozhlasových relácií a televíznych programov, programového materiálu, filmových týždenníkov a krátkych i celovečerných filmov a vzájomné návštevy rozhlasových, televíznych a filmových pracovníkov a umelcov.

Článok 6

1. Príslušné orgány zmluvných strán budú sa starať, aby tlač ich krajín všestranne informovala o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote druhej krajiny.

2. Zmluvné strany budú napomáhať prehlbovaniu spolupráce v odbore tlače, najmä poskytovaním vzájomnej podpory pre činnosť tlačových agentúr a umožňovaním výmeny zpráv, periodickej tlače a iných publikácií. Budú taktiež podporovať vzájomné styky a spoluprácu organizácií novinárov a redakcií a vzájomné vysielanie novinárov a dopisovateľov.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať zákonnú ochranu autorských práv občanov druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú prostredníctvom svojich príslušných orgánov podporovať spoluprácu a vzájomné styky na poli telesnej výchovy a športu; za tým účelom budú umožňovať organizovanie spoločných športových súťaží a stretnutí, ako aj výmenu skúseností medzi športovými organizáciami a vzájomné vysielanie športovcov a športových družstiev.

Článok 9

1. Na vykonávanie tejto Dohody budú sa dojednávať ročne alebo na dlhší čas plány spolupráce, v ktorých budú tiež určené finančné podmienky uskutočňovania plánovaných akcií.

2. Zmluvné strany budú podporovať dojednávanie priamych dohovorov a pracovných plánov o spolupráci medzi akadémiami vied, tvorivými umeleckými sväzmi, vydavateľskými a tlačovými orgánmi, kinematografiami, rozhlasmi a televíziami, kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, ako aj spoločenskými a telovýchovnými organizáciami oboch krajín.

Článok 10

Táto Dohoda nahradzuje Dohodu medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci podpísanú v Prahe 13. novembra 1951. Dohovory medzi jednotlivými inštitúciami a organizáciami o vzájomnej spolupráci v oblasti školstva, vedy, kultúry a telovýchovy uzavreté do dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody zostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú ustanoveniam tejto Dohody.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak žiadna zo zmluvných strán nedostane šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho päťročného obdobia od druhej zmluvnej strany písomné oznámenie o vypovedaní Dohody.

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Budapešti 24. februára 1961 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

V. David v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Valéria Benke v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.