9

Rozpočtový zákon na rok 1961

z 18. januára 1961

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úlohy štátneho rozpočtu na rok 1961

Štátny rozpočet na rok 1961 zabezpečuje v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva finančné prostriedky na zabezpečenie úloh prvého roku tretej päťročnice.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 112.534,445.000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 111.915,307.000 Kčs, takže vyplýva prebytok 619,138.000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky sú 34.253,796.000 Kčs.


§ 3

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.


1. príloha zákona č. 9/1961 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej republiky na rok 1961

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektoru97.255,420Hospodárstvo...............................57.222,243
Kultúrne a sociálne opatrenia...42.440,932
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva....11.777,304Obrana a bezpečnosť.................9.512,271
Ostatné príjmy................................................3.501,721Správa............................................2.739,861
Úhrn112.534,445Úhrn111.915,307
Prebytok...............619,138.000 Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Priame príjmy.................................................14.648,917Hospodárstvo...............................13.224,416
Prídel zo štátneho rozpočtu..........................19.604,879Kultúrne a sociálne opatrenia19.486 430
Správa............................................1.542,950
Úhrn34.253,796Úhrn 34 253,796

2. príloha zákona č. 9/1961 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tisícoch Kčs)

KrajPriame príjmyPrídely zo štátneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Národný výbor hl. m. Prahy........1.246,9781.091,0562.338,0342.338,034
Stredočeský..................................1.602,7381.178,5372.781,2752.781,275
Juhočeský.....................................780,2311.139,8971.920,1281.920,128
Západočeský................................904,3081.903,0492.807,3572.807,357
Severočeský.................................1.389,3921.869,7013.259,0933.259,093
Východočeský...............................1.464,7281.371,9732.836,7012.836,701
Juhomoravský..............................2.238,2441.649,5903.887,8343.887,834
Severomoravský..........................1.795,1492.682,2884.477,4374.477,437
Západoslovenský........................1.461,1912.367,2513.828,4423.828,442
Stredoslovenský..........................933,5541.955,5232.889,0772.889,077
Východoslovenský.......................832,4042.396,0143.228,4183.228,418
Úhrn...............................................14.648,91719.604,87934.253,79634.253,796