Vyhláška č. 44/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby

Čiastka 19/1961
Platnosť od 06.05.1961 do19.11.1964
Účinnosť od 06.05.1961 do19.11.1964
Zrušený 191/1964 Zb.

44

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 28. apríla 1961

o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v. ) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby

Minister financií ustanovuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a krajskými národnými výbormi:


Čl. I

V záujme najvyššej hospodárnosti družstevnej bytovej výstavby treba zamedziť nesprávny spôsob jej vykonávania a len celkom výnimočne pripúšťať výstavbu domov s menej ako 12 bytmi. Povoľovať takéto výnimky sa vyhradzuje plénu, prípadne rade krajského národného výboru.


Čl. II

Vyhláška ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v. ) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášky č. 47/1960 Zb. sa preto mení a doplňuje takto:

§ 4 ods. 2 znie:

„V družstevnej bytovej výstavbe môžu sa stavať iba viacpodlažové bytové domy*) najmenej s 12 bytmi.

Výstavbu bytových domov s menším počtom bytov môže povoliť iba plénum, prípadne rada krajského národného výboru na základe dôsledného zdôvodnenia a za predpokladu, že

a) v obci nemožno uskutočniť vzhľadom na zastavovací plán na žiadnom mieste zástavbu s viacpodlažovými domami najmenej s 12 bytmi a

b) bytový dom družstva, pre ktorý sa žiada o výnimku, bude mať najmenej 2 obytné podlažia, jeden spoločný vchod, spoločné schodište a najmenej 4 byty, pričom všetky byty budú prístupné jedine zo spoločných chodieb (alebo podest).

Stavebné bytové družstvá môžu vykonávať tiež úpravy nebytových priestorov na byty, bytové nástavby alebo prístavby v existujúcich budovách organizácií socialistického sektora a výstavbu garáží. Tieto úpravy, nástavby alebo prístavby nie sú obmedzené najmenším počtom bytov, prípadne obytných podlaží, ktoré sa získajú ich vykonaním.

Formy družstevnej bytovej výstavby nemožno použiť pre výstavbu rodinných domčekov**), a to ani v tom prípade, že ide o bytové úpravy, nástavby alebo prístavby. V družstevnej bytovej výstavbe nemožno tiež uskutočňovať akékoľvek pokusné stavby."


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 73 0020 „Obytné budovy" [vyhláška Úradu pre normalizáciu č. 55/1955 Ú. l. (Ú. v. ) v znení vyhlášky č. 21/1959 Ú. l. (Ú. v. )].

**) Toto ustanovenie sa vzťahuje na rodinné domčeky ako v zmysle zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi, tak aj v zmysle ČSN 73 0020.