Vyhláška č. 137/1961 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952.

Čiastka 64/1961
Platnosť od 07.12.1961 do31.12.1964
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.

OBSAH

137

VYHLÁŠKA

ministra dopravy a spojov

z 23. novembra 1961

o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952

Minister dopravy a spojov vyhlasuje v dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


§ 1

Dňa 1. januára 1962 nadobúdajú účinnosť zmeny Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 prijaté v januári 1961 v St. Gallen komisiou znalcov.

§ 2

Znenie zmien Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 sa vyhlási v Tarifnom vestníku vo forme opráv dosiaľ platného znenia.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

Vlasák v. r.