Opatrenie č. 1/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 8/1961 Zb. zo dňa 18. 1. 1961.

1

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. januára 1961,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii sa mení a doplňuje takto:

1. V § 2 za odsek 1 vkladajú sa nové odseky 2 a 3 tohto znenia:

(2) Štátna plánovacia komisia pripravuje a vláde predkladá návrhy štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva, včítane návrhov komplexných plánov rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi v jednotlivých krajoch, rieši územné proporcie v týchto návrhoch, zabezpečuje súlad rozvoja hospodárstva riadeného ústredne a rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi a usmerňuje riešenie zásadných otázok spojených s plnením úloh štátneho plánu v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva a na území jednotlivých krajov.

(3) Štátna plánovacia komisia plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi za širokej aktívnej účasti pracujúcich; krajským národným výborom pomáha pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva a pri riešení zásadných problémov súvisiacich s plnením úloh komplexného rozvoja krajov.“

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.

2. § 3 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie je Slovenská plánovacia komisia.

(2) Slovenská plánovacia komisia sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda Slovenskej národnej rady, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Slovenskej plánovacej komisie, niektorí povereníci Slovenskej národnej rady a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky na Slovensku. Volí a odvoláva ich Slovenská národná rada, ktorá tiež určí počet členov Slovenskej plánovacej komisie.“

3. V § 4 ods. 1 sa slová „Sbor povereníkov“ nahradzujú slovami „orgány Slovenskej národnej rady“.


Čl. II

Predseda Štátnej plánovacej komisie sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie zákona o Štátnej plánovacej komisii.

Čl. III

Vládne nariadenie č. 201/1950 Zb. o hmotnom zásobovaní sa zrušuje.

Čl. IV

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.