Vyhláška č. 21/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o vydaní československých pasov

Čiastka 9/1961
Platnosť od 01.03.1961 do31.07.1965
Účinnosť od 01.03.1961 do31.07.1965
Zrušený 64/1965 Zb.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničných vecí

z 28. februára 1961

o vydaní československých pasov

Ministerstvo zahraničných vecí ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa §§ 2, 4 a 7 zákona č. 53/1949 Zb. o cestovných pasoch v znení vládneho nariadenia č. 125/1951 Zb., ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí:


§ 1

(1) Ministerstvo zahraničných vecí vydáva nové československé pasy, a to pasy diplomatické, služobné, osobitné a cestovné.

(2) Úprava pasov je jednotná. Na titulnej strane je nápis Československá socialistická republika, štátny znak a označenie druhu pasu. Štátny znak je vytlačený tiež na všetkých ďalších stranách. Pasy obsahujú osobné údaje držiteľa pasu, jeho fotografiu, opis osoby a údaje o dobe platnosti. Pas má 44 strán a je majetkom Ministerstva zahraničných vecí.

(3) S vydávaním nových cestovných pasov sa začne 1. marcom 1961.

§ 2

Pasy platia na dobu päť rokov. Po uplynutí tejto doby môže sa predĺžiť platnosť pasu dvakrát, vždy o päť rokov.

§ 3

Všetky druhy pasov vydané podľa ustanovení vyhlášky Ministerstva zahraničných vecí č. 100/1959 Ú. l. (Ú. v.) o vydaní cestovných pasov strácajú platnosť 28. februárom 1962. Počínajúc 1. marcom 1962 smú občania Československej socialistickej republiky prekročiť štátne hranice alebo sa zdržiavať v cudzine len s pasom vydaným podľa § 1 tejto vyhlášky, pokiaľ je pas na takú cestu alebo pobyt podľa platných predpisov potrebný.

§ 4

(1) Československým občanom bývajúcim v tuzemsku, ktorým sa pas už vydal, sa výmena pasu vykoná, len čo požiadajú o povolenie cesty do cudziny.

(2) O výmenu pasov pre československých občanov, ktorí sa prechodne zdržujú v cudzine, požiada úrad alebo inštitúcia, ktorá ich vyslala.

(3) Československí občania žijúci trvale v cudzine sú povinní požiadať o výmenu pasu na československom zastupiteľskom úrade, v obvode ktorého majú bydlisko. Žiadosť treba podať najneskoršie do 31. decembra 1961.

§ 5

K žiadosti o výmenu pasu treba predložiť:

a) československý pas vydaný po 1. júni 1959,

b) vyplnený dotazník opatrený fotografiou v rozmere 6x6 cm, ktorá nie je staršia ako jeden rok a ďalšiu fotografiu pre pas.

§ 6

Výmena pasov pracovníkov československých zastupiteľských úradov sa vykoná podľa pokynov Ministerstva zahraničných vecí.

§ 7

(1) Československí občania, pobyt ktorých v cudzine v obvode toho istého zastupiteľského úradu trvá dlhšie ako dvadsať dní, sú povinní sa prihlásiť u neho na registráciu a predložiť súčasne svoj pas. Pokiaľ sa občania zdržujú v miestach vzdialených od sídla zastupiteľského úradu, prihlásia sa písomne.

(2) Pri skončení pobytu v obvode zastupiteľského úradu sú občania povinní sa odhlásiť.


§ 8

(1) Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 100/1959 Ú. l. (Ú. v.) o vydaní cestovných pasov sa zrušuje.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1961.


Minister:

David v.r.