Nariadenie vlády č. 41/1961 Zb.Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl

Čiastka 18/1961
Platnosť od 02.05.1961 do30.06.2002
Účinnosť od 02.05.1961 do30.06.2002
Zrušený 319/2002 Z. z.

41

VLÁDNE NARIADENIE

z 22. apríla 1961

o ubytovaní ozbrojených síl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa §§ 23, 24 a 27 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky:


Rozsah ubytovacej povinnosti

§ 1

(1) Držitelia objektov, ktorým sa uložila ubytovacia povinnosť podľa § 24 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky, sú povinní poskytnúť po dobu potreby ubytovanie tak, aby na jedného príslušníka ozbrojených síl pripadalo vo vhodných miestnostiach aspoň 3,5 m2 ubytovacej plochy.

(2) Z ubytovacej povinnosti sa vynímajú diplomatické misie cudzích štátov, ich šéfovia a personál požívajúci diplomatické výsady a imunity, a iné osoby a medzinárodné organizácie, ktorým sa na základe zákona, medzinárodnej zmluvy alebo obyčaja poskytujú výsady a imunity, ako aj cudzie konzulárne misie a ich úradníci, ktorí nie sú československými štátnymi občanmi.

§ 2

Ubytovacia povinnosť zahrňuje povinnosť držiteľov objektov poskytnúť

a) ubytovaným osobám potrebné prostriedky, najmä stoly, stoličky, lôžka, ako aj vykurovanie, vodu, osvetlenie a pod. Ak nie sú držitelia objektov zároveň držiteľmi týchto prostriedkov, majú povinnosť poskytnúť ich iné osoby určené miestnym národným výborom, v naliehavých prípadoch osoby určené priamo orgánmi ozbrojených síl;

b) kancelárie, učebne, ošetrovne, stále dielne, skladištia a priestory na umiestnenie vozidiel, munície, bojovej techniky a materiálu všetkých druhov so zariadením v rozsahu zodpovedajúcom potrebám ubytovanej jednotky.

§ 3

Povinnosť držiteľov objektov, ktorým sa uložila ubytovacia povinnosť

(1) Po dobu ubytovania ozbrojených síl sú držitelia objektov, ktorým sa uložila ubytovacia povinnosť, povinní udržovať objekty na svoj náklad v stave spôsobilom na ubytovanie.

(2) Pokiaľ držitelia objektov, ktorým sa uložila ubytovacia povinnosť, neudržujú objekty v stave spôsobilom na obvyklé užívanie, môžu orgány ozbrojených síl vykonať potrebné opravy a odstrániť závady na náklad držiteľov.

(3) Úpravy, ktorými sa zlepší ubytovanie ozbrojených síl alebo ktorými sa prikázané objekty prispôsobia zvláštnym potrebám ozbrojených síl, možno vykonať len na ich náklad. Ak trvá na tom držiteľ, musí objekt po skončenom ubytovaní sa uviesť opäť do pôvodného stavu alebo poskytnúť primeraná náhrada.

§ 4

Náhrada za ubytovanie

(1) Za ubytovanie ozbrojených síl a poskytnuté prostriedky prislúcha náhrada podľa sadzieb, ktoré určí minister národnej obrany a minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami. Rozpočtovým organizáciám ako držiteľom objektov náhrada neprislúcha. Ubytovacím podnikom socialistického sektora sa poskytuje náhrada za ubytovanie vo výške cien, platných v týchto podnikoch.

(2) Ak netrvá ubytovanie ozbrojených síl celý deň, poskytne sa náhrada za celý deň. Ak sa však vystrieda počas 24 hodín v tom istom objekte viac jednotiek (osôb), prislúcha držiteľom objektov len jedna náhrada vo výške pre nich výhodnejšej.

§ 5

Zročnosť náhrady za ubytovanie

(1) Náhrada za ubytovanie sa platí vždy po 10 dňoch; ak však trvá ubytovanie menej ako 10 dní, zaplatí sa náhrada naraz pred jeho skončením.

(2) Náhrada pre všetkých držiteľov v obci sa vyplatí prostredníctvom miestneho národného výboru. Miestny národný výbor bez meškania vyplatí jednotlivým držiteľom objektov, prípadne iným osobám, ktoré poskytli prostriedky na ubytovanie, sumy na ne pripadajúce.

§ 6

Náhrada škody pri ubytovaní

(1) Stav objektov zisťujú pri ich prevzatí na ubytovacie účely a pri ich odovzdaní po skončenom ubytovaní orgány ozbrojených síl za účasti držiteľov a zástupcu príslušného národného výboru.

(2) Za škodu spôsobenú ozbrojenými silami pri ubytovaní na objektoch alebo prostriedkoch poskytnú ozbrojené sily náhradu.

(3) Ak poškodený sa nedohodne s orgánom ubytovaných ozbrojených síl o výške náhrady, môže uplatniť nárok na ňu do 30 dní na miestnom národnom výbore, inak nárok zanikne. O výške náhrady rozhodne miestny národný výbor.

(4) Lehota na uplatnenie nároku na náhradu škody začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom objekt po skončenom ubytovaní komisionálne sa odovzdal jeho držiteľovi.

§ 7

Náhrada škody spôsobenej cvičením

Nárok na náhradu škody spôsobenej na nehnuteľnostiach a poľnohospodárskych a lesných kultúrach cvičeniami ozbrojených síl a bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra, prípadne iným výkonom služby, sa uplatňuje na príslušnom miestnom národnom výbore do 30 dní po skončení cvičenia alebo služobného úkonu, ináč nárok zanikne. Návrhy na zistenie škody treba však podať v prvých piatich dňoch tejto lehoty miestnemu národnému výboru. Miestny národný výbor vykoná súpis prihlásených škôd a v dohode s orgánmi vojenskej správy alebo orgánmi Ministerstva vnútra vyhlási čas, kedy nároky na náhradu škody sa budú prejednávať. Ak nedôjde k dohode o nároku na náhradu škody, rozhodne o ňom okresný národný výbor.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vykonajú ho minister národnej obrany, minister vnútra a národné výbory.


v z. Dolanský v. r.