Vyhláška č. 111/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami

Čiastka 53/1961
Platnosť od 14.10.1961 do05.02.1964
Účinnosť od 14.10.1961 do05.02.1964
Zrušený 13/1964 Zb.

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 5. októbra 1961

o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 14 ods. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách:


§ 1

Účel

Jednotné roľnícke družstvo (ďalej len „družstvo“) môže v záujme rozvoja poľnohospodárskej a lesnej výroby, lepšieho využitia výrobných prostriedkov, využitia vlastných materiálových zdrojov a plného uplatnenia práce členov, najmä v čase vegetačného pokoja, vykonávať pomocnú a pridruženú výrobu, prípadne vykonávať práce a služby mimo družstva.

§ 2

Pomocná výroba

(1) Pomocnou výrobou sa rozumejú údržbárske a opravárske práce pre vlastnú potrebu družstva, najmä údržba a opravy mechanizačných prostriedkov a budov družstva.

(2) Pre vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné povolenie okresného národného výboru.

§ 3

Pridružená výroba

(1) Pridruženou výrobou sa rozumie činnosť družstva smerujúca k uplatneniu práce družstevníkov a k využitiu vlastných materiálových zdrojov v období vegetačného pokoja. Ide najmä o ťažbu piesku, štrku a kameňa, výrobu stavebných hmôt (vápno, tehly, betónové výrobky a pod.), o pomoc iným družstvám pri vykonávaní svojpomocnej investičnej výstavby, spracovanie repkovej slamy, prútia a pod., predovšetkým pre potrebu družstiev. Táto činnosť sa nesmie zneužívať na krytie súkromného podnikania a jej vykonávanie nesmie ohrozovať hlavnú činnosť družstva, t. j. poľnohospodársku výrobu.

(2) Ak sa družstvo rozhodne vykonávať pridruženú výrobu, je povinné uviesť jej druh a rozsah vo vlastných stanovách. Družstvo môže začať vykonávať túto činnosť až dňom schválenia vlastných stanov alebo ich zmien a doplnkov okresným národným výborom.

(3) V pridruženej výrobe pracujú výhradne členovia družstva. Na vedúcich miestach v tejto výrobe nesmú pritom pracovať osoby z radov bývalých vykorisťovateľov alebo osoby súdne trestané pre rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve alebo pre špekuláciu.

(4) Družstvo nesmie vykonávať činnosť, vykonávanie ktorej prislúcha výhradne určitým podnikom alebo odvetviam národného hospodárstva. Spracúvať potravinárske suroviny pre potrebu iných spotrebiteľov, než sú družstevníci a vlastné spoločné hospodárstva družstiev, môže družstvo len so súhlasom Ministerstva potravinárskeho priemyslu. Pri vykonávaní inej činnosti, najmä ak presahuje vlastnú potrebu družstva, je družstvo povinné spravovať sa pokynmi vydanými pre túto činnosť príslušným ústredným úradom alebo orgánom.

(5) Potrebný materiál pre vykonávanie pridruženej výroby, ktorý si družstvo nemôže zadovážiť z vlastných zdrojov, nakupuje za maloobchodné (predajné) ceny bez nároku na obchodnú zrážku.

(6) Predaj výrobkov pridruženej výroby družstvo uskutočňuje v cenách určených podľa vyhlášok o plánovaní, tvorbe a kontrole cien.*)

§ 4

Práce a služby mimo družstva

(1) Prácami a službami mimo družstva sa rozumie činnosť, pri ktorej družstvo poskytuje práce alebo služby iným organizáciám v období vegetačného pokoja. Ide najmä o použitie dopravných prostriedkov družstiev pre pomoc lesnej výrobe pri približovaní a zvoze dreva, pre pomoc iným družstvám pri dovoze stavebných hmôt pre investičnú výstavbu a pod.

(2) Družstvo môže vykonávať túto činnosť len so súhlasom okresného národného výboru. Tento súhlas nie je potrebný, ak ide o poskytovanie krátkodobej výpomoci iným družstvám.

(3) Pre fakturovanie prác a služieb mimo družstva platia taktiež predpisy o plánovaní, tvorbe a kontrole cien.*)

§ 5

Pridružená výroba, práce a služby mimo družstva v horskej a podhorskej oblasti

(1) Vykonávanie pridruženej výroby, vykonávanie prác a služieb mimo družstva má opodstatnenie predovšetkým v družstvách v horskej a podhorskej oblasti, v ktorých vzhľadom na miestne podmienky je obdobie vegetačného pokoja najdlhšie.

(2) Ak družstvo nemôže v týchto oblastiach zabezpečiť dostatok pracovných príležitostí družstevníkom podľa predchádzajúcich ustanovení, môže im v období vegetačného pokoja umožniť, aby prechodne pracovali v podnikoch miestneho hospodárstva, vo výrobných družstvách, prípadne i v iných socialistických podnikoch.

§ 6

Odmeňovanie za prácu

Družstevníci, ktorí pracujú v pomocnej a pridruženej výrobe, prípadne vykonávajú práce a služby mimo družstva, sú odmeňovaní za prácu podľa rovnakých zásad ako ostatní družstevníci, t. j. buď v pracovných jednotkách alebo základnou odmenou a prémiami v peniazoch, ak zaviedlo družstvo peňažné odmeňovanie. Neprípustná je odmena za prácu poskytovaná vo forme percentuálneho podielu na zisku z týchto činností.

§ 7

Činnosť národných výborov

(1) Miestne a okresné národné výbory poskytujú družstvám pomoc pri voľbe, zavádzaní i prevádzke pomocnej a pridruženej výroby, prác a služieb mimo družstva. Miestne a okresné národné výbory sa pri tom starajú, aby družstvá

a) vykonávali v rámci pomocnej výroby riadnu údržbu a opravy vlastných strojov, náradia a budov,

b) nevykonávali iný druh pridruženej výroby, než je vymedzený v § 3 vyhlášky,

c) vykonávali práce a služby mimo družstva len v období vegetačného pokoja, a to predovšetkým pre lesné závody pri približovaní a zvoze dreva, prípadne pri ťažbe dreva, ďalej pre jednotné roľnícke družstvá a melioračné družstvá pri dovoze stavebných hmôt pre investičnú výstavbu, melioračné práce a pod.

(2) Miestne a okresné národné výbory zodpovedajú za to, že

a) všetky druhy pridruženej výroby, práce a služby mimo družstva budú vykonávať družstvá tak, aby nenarušovali ich poľnohospodárske práce a aby sa vykonávali v období vegetačného pokoja;

b) družstvá budú vykonávať len tie práce a služby mimo družstva, na ktoré dal súhlas okresný národný výbor (§ 4 ods. 2 prvá veta);

c) družstvo bude vykonávať len ten druh a rozsah pridruženej výroby, ktorý je uvedený v stanovách družstva schválených okresným národným výborom;

d) v pridruženej výrobe nepracujú na vedúcich miestach osoby z radov bývalých vykorisťovateľov alebo osoby súdne trestané pre rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve alebo pre špekuláciu.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušuje sa vyhláška č. 144/1960 Zb. o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o ich vzájomnej spolupráci.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 186/1959 Ú. l. (Ú. v.) o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien v znení vyhlášky č. 229/1959 Ú. l. (Ú. v.), vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 187/1959 Ú. l. (Ú. v.) o metodike tvorby cien.