Vyhláška č. 70/1961 Zb.Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby

Čiastka 31/1961
Platnosť od 14.07.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 15.07.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

70

VYHLÁŠKA

ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 30. júna 1961,

ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby

Minister financií podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 190 ods. 1 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, ustanovujú:


Čl. 1

Ustanovenie § 15 vyhlášky č. 179/1959 Ú. l. ( Ú. v. ) o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby sa mení a znie takto:

(1) Nárok na zaplatenie prirážok podľa § 13 vzniká prevzatím dokončených prác (stavieb) alebo ich samostatnej časti investorom na základe zistenia, že zamýšľané úspory sa skutočne dosiahli, alebo že k prevzatiu pred dohodnutým časom plnenia [§ 13 písm. c)] skutočne došlo, a pokiaľ ide o zlepšenie iných kvalitatívnych technickohospodárskych ukazovateľov, že sa dosiahnu.

(2) Investor je však povinný, ak ho o to dodávateľ požiada ešte v priebehu vykonávania prác, vyplatiť mu ako preddavok 30% predpokladanej prirážky, ak preukáže dodávateľ, že podmienky pre jej priznanie sa splnia.

(3) Právo na prirážku sa musí uviesť v zápisnici o prevzatí.“*)


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júlom 1961.


Prvý námestník ministra:

Inž. Sucharda v. r.

Námestník hlavného arbitra

Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 167 ods. 2 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami.