Vyhláška č. 47/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike

Čiastka 20/1961
Platnosť od 16.05.1961 do31.05.1982
Účinnosť od 16.05.1961 do31.05.1982
Zrušený 55/1982 Zb.

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 29. apríla 1961

o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými úradmi podľa § 1 zákona č. 80/1948 Zb., ktorým sa minister pôdohospodárstva splnomocňuje na opatrenia v poľnohospodárskej výrobe:


Účel a pojem komplexného prieskumu pôd

§ 1

(1) Na získanie podkladov pre vykonanie opatrení smerujúcich na sústavné zvyšovanie pôdnej úrodnosti a pre riadenie výživy rastlín s využitím vedeckých poznatkov o pôdnych vlastnostiach, vykoná sa komplexný prieskum všetkej poľnohospodárskej pôdy.

(2) Komplexný prieskum pôd zahrňuje jednorazové uskutočnenie pôdoznaleckého prieskumu v rokoch 1961-1970 a sústavné agrochemické skúšanie pôd v opakujúcich sa cykloch.

§ 2

(1) Pôdoznaleckým prieskumom sa rozumie zistenie geneticko-výrobných vlastností pôd na základe všestranného vyšetrenia celého vegetačného profilu a vymedzenia okrskov jednotlivých pôdnych predstaviteľov. Pôdoznalecký prieskum pozostáva z terénneho prieskumu pôd, laboratórneho a kartografického spracovania materiálu a vypracovania sprievodných správ k pôdnym mapám.

(2) Agrochemickým skúšaním pôd sa rozumie sústavné zisťovanie agrochemických a iných vlastností pôd, ktoré sú v bezprostrednom vzťahu k výžive a hnojeniu poľnohospodárskych plodín. Sústavné agrochemické skúšanie pôd zahrnuje odber vzoriek pôd, laboratórne spracovanie vzoriek, vyhodnotenie laboratórnych výsledkov a ich mapové spracovanie.

§ 3

Organizácia pôdoznaleckého prieskumu

(1) Pôdoznalecký prieskum riadi a organizuje v celoštátnom meradle Československá akadémia pôdohospodárskych vied.

(2) Pôdoznalecký prieskum sa vykoná najprv v oblastiach s vysokou intenzitou poľnohospodárskej výroby, zahrňujúcu cca 60% celkovej poľnohospodárskej pôdy, a potom v ostatných oblastiach.

(3) Všetky laboratórne práce pre pôdoznalecký prieskum vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

(4) Kartografické spracovanie výsledkov prieskumu, t. j. čistopisy pôdnych máp a doplnkových kartogramov, vykonáva Ústredná správa geodézie a kartografie.

§ 4

Organizácia sústavného agrochemického skúšania pôdy

(1) Sústavné agrochemické skúšanie pôdy riadi a organizuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky na základe dlhodobých a ročných plánov schvaľovaných krajskými národnými výbormi.

(2) Sústavnému agrochemickému skúšaniu pôd podliehajú všetky obhospodarované poľnohospodárske pozemky socialistických poľnohospodárskych závodov vo výmere väčšej ako 1 ha. Okresný národný výbor môže zaradiť na žiadosť užívateľa pôdy do skúšania pôdy aj poľnohospodárske pozemky menšie ako 1 ha.

(3) Sústavné agrochemické skúšanie pôd na tom istom pozemku sa opakuje najmenej raz za 5 rokov. Ak ide o pozemky šľachtiteľských a semenárskych závodov, chmeliarskych, vinárskych a iných špecializovaných hospodárstiev, vykonáva sa skúšanie pôdy každé 2-3 roky.

(4) Na vlastnom vykonávaní skúšania pôdy podieľajú sa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a strojové a traktorové stanice v rozsahu, ktorý určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 5

Úhrada nákladov spojených s komplexným prieskumom pôd

(1) Náklady na vykonanie pôdoznaleckého prieskumu uhradzuje štát s výnimkou tých, ktoré podľa ustanovenia § 8 uhradzuje sám užívateľ pôdy.

(2) Pre vykonávanie sústavného agrochemického skúšania pôdy užívanej socialistickými závodmi platí ustanovenie odseku 1 aj vtedy, ak sa toto skúšanie pôdy uskutočňuje na poľnohospodárskych pozemkoch menších ako 1 ha.

§ 6

Využitie výsledkov pôdoznaleckého prieskumu

(1) Výsledky pôdoznaleckého prieskumu odovzdá Československá akadémia pôdohospodárskych vied prostredníctvom okresných národných výborov jednotlivým socialistickým poľnohospodárskym závodom a miestnym národným výborom, ďalej okresným a krajským výborom na využitie v určenom rozsahu.*)

(2) Užívatelia pôdy sú povinní využiť odovzdané výsledky pôdoznaleckého prieskumu pri vykonávaní komplexných opatrení na zvyšovanie pôdnej úrodnosti, na efektívne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pri riešení otázok perspektívneho rozvoja poľnohospodárskej výroby.

§ 7

Využitie výsledkov sústavného agrochemického skúšania pôdy

(1) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odovzdá prostredníctvom strojových a traktorových staníc spracované výsledky agrochemického skúšania pôdy v jednotlivých obciach užívateľom pôdy a miestnym národným výborom na využitie.

(2) Užívatelia pôdy sú povinní využiť výsledky agrochemického skúšania pôdy na zlepšenie výživy a hnojenie poľnohospodárskych plodín.

§ 8

Povinnosti užívateľov pôdy

Užívatelia poľnohospodárskej pôdy sú povinní:

a) umožniť pracovníkom vykonávajúcim komplexný prieskum pôd vstup na ich pozemky a poskytovať im potrebné informácie,

b) poskytnúť na svoj náklad pracovné sily a dopravné prostriedky potrebné pre výkop a zahádzanie sond, odber pôdnych vzoriek a ich prepravu z miesta odberu do najbližšej obce,

c) poskytnúť na svoj náklad na nevyhnutne potrebný čas vhodné priestory pre vysúšanie pôdnych vzoriek a pre ich uskladnenie až do odoslania na laboratórny rozbor orgánom Československej akadémie pôdohospodárskych vied, prípadne strojovej a traktorovej stanice.

§ 9

Povinnosti národných výborov

Národné výbory všetkých stupňov sú povinné:

a) dbať na riadne vykonávanie komplexného prieskumu pôd a zabezpečiť, aby ich pôdohospodárske komisie poskytli potrebnú pomoc organizáciám povereným vykonávaním tohto prieskumu,

b) zabezpečovať riadne využitie výsledkov komplexného prieskumu pôd na uskutočňovanie potrebných zúrodňovacích opatrení v socialistických poľnohospodárskych závodoch, pri distribúcii priemyslových hnojív a na spresnenie perspektívnych plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby,

c) pomáhať užívateľom pôdy pri praktickom využívaní výsledkov pôdoznaleckého prieskumu a sústavného agrochemického skúšania pôdy a kontrolovať u nich plnenie povinností určené touto vyhláškou.


§ 10

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rozsah je určený uznesením vlády č. 11/1961