Vyhláška č. 75/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky

Čiastka 33/1961
Platnosť od 28.07.1961 do31.12.1982
Účinnosť od 01.08.1961 do31.12.1982
Zrušený 135/1982 Zb.

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 8. júla 1961,

ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky

Ministerstvo vnútra ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 22 zákona č. 52/1949 Sb. o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom v znení zákona č. 76/1957 Zb.:


Čl. I

Ustanovenie § 12 vyhlášky č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky, sa mení a znie takto:

㤠12

Vzory ohlasovacích tlačív a domových kníh určí Ministerstvo vnútra. Ohlasovacie tlačivá vydávajú občanom bezplatne ohlasovne.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.


Minister:

Štrougal v. r.