Vyhláška č. 52/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.

Čiastka 24/1961
Platnosť od 23.06.1961
Účinnosť od 08.07.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IV Zmluva nadobudla platnosť 2. mája 1961

52

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. mája 1961

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom


Dňa 27. novembra 1960 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom. So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 18. januára 1961 a prezident republiky ju ratifikoval 11. februára 1961.

Ratifikačné listiny sa vymenili v Phnom Penhu 2. mája 1961.

Podľa svojho článku IV Zmluva nadobudla platnosť 2. mája 1961.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Československá socialistická republika a Kambodžské kráľovstvo,

prajúc si upevniť priateľské vzťahy, ktoré sa už dlhšiu dobu rozvíjajú medzi oboma krajinami,

vedené snahou prehlbovať a posilňovať vzájomné priateľské hospodárske a kultúrne styky a spoluprácu medzi Československom a Kambodžou za vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nevmešovania do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

pevne odhodlané prispievať vzájomnými stykmi ku zmierneniu medzinárodného napätia, k vytvoreniu ovzdušia dôvery medzi štátmi a k rozvoju medzinárodnej spolupráce,

presvedčené o tom, že rozvoj a upevnenie priateľských vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi nimi zodpovedá záujmom oboch krajín,

prajúc si vo svojich vzájomných vzťahoch uskutočňovať ciele a zásady Charty Organizácie Spojených národov,

sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu.

Článok I

(1) Medzi Československom a Kambodžou bude večný mier a trvalé priateľstvo.

(2) Vysoké zmluvné strany budú riešiť všetky sporné otázky, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť, výlučne mierovými prostriedkami v rámci Charty Organizácie Spojených národov.

Článok II

Vysoké zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať vzájomné styky na poli vedy, kultúry, techniky a školstva a prispievať tak k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi národmi Československa a Kambodže.

Článok III

Vysoké zmluvné strany vychádzajúc z presvedčenia, že vzájomná hospodárska spolupráca je pevným základom ich mierových a priateľských vzťahov a je v záujme mierovej výstavby a pokroku ich krajín, budú si vzájomne pomáhať a rozvíjať tak hospodársku spoluprácu prospešnú obom krajinám.

Článok IV

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná podľa ústavných predpisov každej z Vysokých zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(2) Zostane v platnosti po dobu 10 rokov odo dňa, keď vstúpi v platnosť a jej platnosť bude sa mlčky predlžovať vždy na ďalšie desaťročné obdobie, pokiaľ ju jedna z Vysokých zmluvných strán písomne šesť mesiacov pred uplynutím práve prebiehajúceho desaťročného obdobia nevypovie.

Dané v Prahe 27. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, khmérskom a francúzskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť; v prípade rozdielneho výkladu bude francúzske znenie rozhodujúce.

Za

Československú socialistickú republiku

Novotný v. r.

Za

Kambodžské kráľovstvo

Norodom Sihanuk v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.