Vyhláška č. 90/1961 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín

Čiastka 43/1961
Platnosť od 05.09.1961 do30.06.1988
Účinnosť od 05.09.1961 do30.06.1988
Zrušený 97/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola táto vyhláška zrušená vyhláškou ČGÚ č. 96/1988 Zb.

90

VYHLÁŠKA

Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu

z 27. júla 1961

o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín

Ústredný geologický úrad a Ústredný banský úrad ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 1, ods. 2 vl. nar. č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby a podľa § 57 ods. 1, písm. b) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (Banského zákona):


§ 1

Základné ustanovenie

(1) V bilanciách a evidencii zásob výhradných ložísk nerastných surovín môžu ťažobné organizácie robiť odpisy zásob, zodpovedajúcich schváleným podmienkam (kondíciám) bilančnosti (ďalej len „bilančné zásoby“), len po schválení odpisu podľa tejto vyhlášky.

(2) Odpisy bilančných zásob rádioaktívnych surovín sa riadia osobitnými predpismi.

§ 2

Základné pojmy

(1) Odpisom bilančných zásob ložísk nerastných surovín (ďalej len „odpis“) sa rozumie ich úplné vypustenie z bilancie alebo evidencie, alebo ich prevod zo zásob bilančných do nebilančných podľa tejto vyhlášky.

(2) Za odpis zásob sa nepovažujú a konaniu podľa tejto vyhlášky nepodliehajú tieto zmeny v stave bilančných zásob:

a) úbytky ťažbou a stratami, spojenými so zvolenou dobývacou metódou;

b) úbytky v dôsledku zmien dobývacích priestorov;

c) úbytky v dôsledku spresnenia prieskumom, otvárkou, prípravou a ťažobným prieskumom oproti zásobám už vyčísleným;

d) úbytky v dôsledku prepočtu a prehodnotenia podľa schválených kondícií.

§ 3

Dôvody odpisov

Odpisy bilančných zásob sa posudzujú, prejednávajú a evidujú podľa svojho dôvodu, a to v týchto skupinách:

a) zásoby úsekov ložiska so zvlášť zložitými banskotechnickými, hydrogeologickými a pod. pomermi súvisiacimi s prírodnými podmienkami alebo vzniknutými nepredvídanými udalosťami, v dôsledku ktorých nie je vydobytie zásob možné;

b) zásoby úsekov ložiska, ktorých vydobytie nie je účelné z ekonomického hľadiska, napr. pre ich odľahlosť, izolovanosť, nižšiu kvalitu a mocnosť a pod.;

c) zásoby, ktoré stratili priemyslový význam, napr. zmenou hospodárskych (výrobných, odbytových a i.) pomerov.

Návrhy na odpis

§ 4

Ak zistí organizácia pri vypracovaní projektu ťažobného závodu, plánu otvárky, prípravy a dobývania, plánu likvidácie hlavných banských diel alebo lomov alebo pri vykonávaní týchto prác, že z dôvodov uvedených v § 3 nebude možné z ložiska vyťažiť za súčasných ekonomických a technických podmienok časť zásob vykazovaných ako bilančné, je povinná podať návrh na ich odpis.

§ 5

(1) Návrh na odpis musí obsahovať všetky údaje a podklady, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné posúdiť nevyhnutnosť odpisu bilančných zásob a odpisované zásoby presne vymedziť. Najmä treba:

a) údaj množstva na odpis navrhnutých zásob podľa kategórií s kvalitatívnou charakteristikou a miestnym určením;

b) uvedenie dôvodov, pre ktoré sa majú zásoby odpísať s príslušným ekonomickým a technickým rozborom;

c) meračskú a geologickú dokumentáciu, v ktorej sú v prehľadnej mierke v pôdoryse, príp. náryse vyznačené časti ložiska, v ktorých sa navrhuje odpis zásob;

d) rezy ložiskom vedené časťami navrhovanými na odpis;

e) ďalšia potrebná grafická dokumentácia doplňujúca údaje o geologickom, technologickom a pod. vývoji ložiska v časti, kde sú navrhované zásoby na odpis;

f) ďalšie podklady potrebné na preukázanie ekonomických alebo technických príčin, ktoré sú prekážkou vydobytia suroviny, alebo na vymedzenie úseku ložiska, kde sa navrhuje odpis zásob, alebo na osvetlenie ich kvality;

g) vyjadrenie geológa alebo merača príslušnej ťažobnej organizácie k návrhu z hľadiska ochrany surovín.

(2) Základnú dokumentáciu k návrhu [ods. 1, písm. c)] treba predložiť v štyroch vyhotoveniach.

(3) Návrh na odpis musí byť podpísaný riaditeľom príslušnej ťažobnej organizácie alebo jeho zástupcom.

§ 6

Prerokovanie návrhu

(1) Návrh na odpis prerokuje ťažobná organizácia vo svojej technicko-ekonomickej rade, v príslušnej komisii pre hospodárenie zásobami a pod. K prerokovanému a odporúčanému návrhu vyžiada si od príslušného obvodného banského úradu stanovisko z hľadiska banskotechnického.

(2) Návrh prerokovaný spôsobom podľa ods. 1 s vyjadrením uvedených orgánov predloží ťažobná organizácia svojmu ústrednému hospodárskemu orgánu alebo orgánu ním splnomocnenému.

(3) Ak množstvo zásob vyhradených nerastov navrhované na odpis neprevyšuje spolu so zásobami za posledné tri roky pred podaním návrhu už odpísanými celkom 1 % bilančných zásob kat. A+B+C1 príslušného ložiska (dobývacieho priestoru), vykazovaných k 1. januáru príslušného roku, a súčasne za rovnaké obdobie neprevyšuje 100 tisíc ton uvedených zásob, alebo ak bez ohľadu na percento neprevyšuje celkom 10 tisíc ton, rozhodne o odpise ústredný hospodársky orgán alebo orgán ním splnomocnený.

(4) Ak množstvo zásob vyhradených nerastov navrhovaných na odpis prevyšuje rozsah uvedený v ods. 3, postúpi ústredný hospodársky orgán alebo orgán ním splnomocnený návrh so svojím vyjadrením Ústrednému geologickému úradu.

(5) O odpise zásob nevyhradených nerastov, pokiaľ sa na ne vzťahuje táto vyhláška, rozhoduje príslušný ústredný hospodársky orgán alebo orgán ním splnomocnený bez ohľadu na množstvo odpisovaných zásob.

§ 7

Konanie na Ústrednom geologickom úrade

(1) Ústredný geologický úrad rozhodne o návrhu postúpenom ústredným hospodárskym orgánom alebo orgánom ním splnomocneným po jeho prešetrení v komisii, zriadenej pri Ústrednom geologickom úrade, v ktorej je zastúpený Ústredný geologický úrad, Ústredný banský úrad, Štátna plánovacia komisia a príslušný ústredný hospodársky orgán.

(2) Podľa potreby prizve Ústredný geologický úrad na prerokovanie návrhu zástupcu Komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín, zástupcu príslušnej ťažobnej organizácie, znalca a pod.

§ 8

Zákaz likvidácie technických zariadení a prístupu k zásobám

Do rozhodnutia o odpise nesmie ťažobná organizácia likvidovať technické zariadenia potrebné na vydobytie zásob navrhnutých na odpis a rušiť k zásobám prístup.

Rozhodnutie o odpise

§ 9

(1) O návrhu na odpis rozhodne príslušný orgán do jedného mesiaca od jeho predloženia s príslušnými dokladmi. Ak nebude možné v tejto lehote rozhodnúť pre zvláštnu zložitosť veci alebo z iných dôležitých dôvodov, vyrozumie o tom príslušný orgán navrhovateľa s uvedením dôvodov a oznámi mu, do kedy o návrhu rozhodne.

(2) V rozhodnutí, ktorým sa návrh na odpis schvaľuje, uvedie množstvo odpisovaných zásob s ich lokálnym určením a stručným dôvodom odpisu. Súčasne určí, či sa odpisované zásoby prevádzajú z bilančných do nebilančných alebo sa vylučujú zo stavu zásob vôbec. V rozhodnutí sa určí podľa potreby opatrenie na ochranu zásob prevádzaných z bilančných do nebilančných, prípadne opatrenie na ich neskoršie hospodárske využitie.

(3) Rozhodnutie zasiela príslušný orgán navrhovateľovi s jedným vyhotovením základnej dokumentácie (§ 5 ods. 2); súčasne mu vráti ostatnú dokumentáciu priloženú k návrhu. Odpis rozhodnutia s jedným vyhotovením základnej dokumentácie zašle príslušnému obvodnému banskému úradu.

(4) Ak o odpise rozhoduje Ústredný geologický úrad, zašle odpis rozhodnutia s jedným vyhotovením základnej dokumentácie aj ústrednému hospodárskemu orgánu.

(5) Ak o odpise rozhoduje ústredný hospodársky orgán alebo orgán ním splnomocnený, zašle odpis svojho rozhodnutia s jedným vyhotovením základnej dokumentácie aj Ústrednému geologickému úradu.

§ 10

(1) Rozhodnutie o odpise je súčasťou geologickej dokumentácie a evidencie zásob.

(2) Odpis musí byť vyznačený v banskej meračskej a geologickej dokumentácii.

(3) Vo výkazoch zásob podľa smerníc Ústredného geologického úradu č. 180/1958 Ú. l. (Ú. v.) o evidencii stavu a pohybu zásob ložísk vyhradených nerastných surovín sa pri odpisovaných zásobách v poznámke uvedie dátum a číslo rozhodnutia o odpise a orgán, ktorý odpis schválil.


Záverečné ustanovenie

§ 11

Výnimky a odchýlky z tejto vyhlášky povoľuje Ústredný geologický úrad v dohode s Ústredným banským úradom a príslušným ústredným hospodárskym orgánom.

§ 12

Ruší sa ustanovenie § 1213 Bezpečnostných predpisov Ústredného banského úradu č. 5000/1958 pre vyhľadávanie, prieskum a dobývanie rudných a nerudných ložísk, § 1420 Bezpečnostných predpisov Ústredného banského úradu č. 2300/1959 pre uhoľné a lignitové bane okrem uhoľných lomov a kamenouhoľných baní revíru ostravsko-karvinského, článok 1766 Bezpečnostných predpisov Ústredného banského úradu č. 500/1955 pre ostravsko-karvinský revír v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich a ustanovenie § 12 smerníc Ústredného geologického úradu č. 180/1958 Ú. l. (Ú. v.) o evidencii stavu a pohybu zásob ložísk nerastných surovín.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda

Ústredného banského úradu:

Teper v. r.

Predseda

Ústredného geologického úradu:

Suchopa v. r.