Vyhláška č. 96/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.

(v znení č. 31/1963 Zb.)

Čiastka 46/1961
Platnosť od 22.09.1961
Účinnosť od 05.04.1963

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 11. septembra 1961,

ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode s predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 17 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a na vykonanie vládneho uznesenia z 9. decembra 1959 č. 1054:


Časť I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Inštitúty národohospodárskeho plánovania (ďalej len „inštitúty“) sú fakultami vysokých škôl ekonomických v Prahe a v Bratislave.

§ 2

Činnosť inštitútov riadi Ministerstvo školstva a kultúry v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou, najmä pokiaľ ide o otázky organizácie a obsahu štúdia, ako aj prijímania poslucháčov.

Časť II

Úlohy inštitútov

§ 3

(1) Inštitúty pripravujú a školia vysokokvalifikovaných odborníkov pre riadenie a plánovanie národného hospodárstva, a to najmä pre:

a) aparát Štátnej plánovacej komisie,

b) ministerstvá a ostatné ústredné orgány,

c) krajské národné výbory, príp. aj pre vedúce funkcie na okresných národných výboroch,

d) vedeckovýskumné ústavy s ekonomickým zameraním.

(2) Okrem úloh uvedených v odseku 1 pripravuje a školí Inštitút Vysokej školy ekonomickej v Prahe aj odborníkov pre úlohy zahraničnej hospodárskej a plánovacej expertízy, Inštitút Vysokej školy ekonomickej v Bratislave aj odborníkov pre aparát Slovenskej plánovacej komisie a komisií Slovenskej národnej rady.

(3) Pri svojej činnosti obidva inštitúty úzko spolupracujú.

§ 4

(1) Na plnenie svojich úloh inštitúty organizujú najmä tieto formy štúdia:

a) postgraduálne jednoročné až dvojročné štúdium zásadne pre pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (na prechodný čas aj pre skorších absolventov dlhodobých kurzov pri vysokých školách ekonomického smeru), zamerané na rozšírenie a doplnenie poznatkov v riadení a plánovaní národného hospodárstva, prípadne aj na doplnenie chýbajúcich ekonomických znalostí;

b) štúdium príslušných odborov vo vedeckej ašpirantúre.

(2) Inštitúty ďalej organizujú:

a) trojročné ucelené štúdium otázok riadenia a plánovania národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov z praxe s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo výnimočne iným vzdelaním, ktoré v súhrne s dlhoročnou úspešnou praxou dáva predpoklady pre toto štúdium, pričom absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";

b) ekonomické štúdium pre absolventov vysokých škôl technického smeru; absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";

c) krátkodobé účelové kurzy a semináre so špeciálnym zameraním podľa aktuálnych potrieb národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov príslušných úsekov praxe bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie;

d) špeciálne jazykové štúdium zamerané predovšetkým na bezpečné ovládanie národohospodárskej terminológie.

(3) O začatí výuky v jednotlivých formách štúdia uvedených v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) rozhoduje Ministerstvo školstva a kultúry podľa potrieb a podmienok.

§ 5

(1) Inštitúty sa zaoberajú v úzkej spolupráci s Výskumným ústavom národohospodárskeho plánovania a inými vedeckými pracoviskami vedecko-výskumnou prácou v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh inštitútu.

(2) Inštitúty sa starajú o vydávanie vedeckej literatúry a vysokoškolských učebníc v odbore riadenia a plánovanie národného hospodárstva.

§ 6

Inštitúty sa zaoberajú podľa potrieb Ministerstva školstva a kultúry otázkami obsahového a metodického usmerňovania štúdia riadenia a plánovania národného hospodárstva na vysokých a odborných školách.

Časť III

Organizácia inštitútov

§ 7

Na čele inštitútov sú dekani, ktorí spravujú inštitúty a zodpovedajú za ich pedagogickú, politickovýchovnú, vedeckú, kádrovú a správnu činnosť rektorom vysokých škôl ekonomických, dekan inštitútu v Prahe prostredníctvom prorektora pre veci inštitútu.

§ 8

(1) Podľa potreby môžu sa na inštitútoch vymenúvať prodekani.

(2) Prodekan zastupuje dekana spravidla v určitom odbore činnosti inštitútu, príp. v čase jeho neprítomnosti.

§ 9

Vedecká rada inštitútu

(1) Na každom inštitúte sa zriaďuje vedecká rada, ktorá sa uznáša v zásadných pedagogických, politickovýchovných a vedeckovýskumných veciach inštitútu.

(2) Predsedom vedeckej rady inštitútu je dekan inštitútu, jej členmi sú prodekani, vedúci katedier inštitútu a dekan druhého inštitútu, ďalších členov vymenúva rektor z významných vedeckých pracovníkov inštitútu, popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a význačných vedeckých pracovníkov vysokých škôl ekonomických a iných vedeckých inštitúcií. Členstvo vo vedeckej rade inštitútu je čestnou funkciou.

(3) Schôdze vedeckej rady inštitútu zvoláva a riadi dekan.

(4) Uznesenia vedeckej rady inštitútu vykonáva dekan; ak nesúhlasí dekan s uznesením vedeckej rady, nevykoná ho, oznámi svoj nesúhlas vedeckej rade inštitútu a predloží spornú vec bezodkladne so svojím návrhom na rozhodnutie rektorovi vysokej školy. Rektor rozhodne po vypočutí vedeckej rady vysokej školy.

§ 10

Dekanát

Pre výkon správy každého inštitútu sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).

§ 11

Katedry a iné pedagogické a vedecké zariadenia inštitútov

Na inštitútoch môžu sa zriadiť podľa potreby katedry a iné pedagogické a vedecké pracoviská alebo útvary podľa príslušných predpisov.

Časť IV

Vedeckopedagogickí pracovníci inštitútov

§ 12

(1) Na inštitútoch pôsobia títo vedeckopedagogickí pracovníci:

a) učitelia inštitútu,

b) poverení učitelia iných fakúlt vysokej školy ekonomickej, príp. iných vysokých škôl,

c) externí vedeckopedagogickí pracovníci.

(2) Externých vedeckopedagogických pracovníkov vymenúva rektor z radov popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a z vedeckovýskumných pracovísk.

(3) Platové pomery externých vedeckopedagogických pracovníkov inštitútu sa spravujú osobitnými predpismi.

Časť V

Poslucháči inštitútov

§ 13

Poslucháčov inštitútov vyberajú a plánovite vysielajú ministri, vedúci ústredných úradov a orgánov a predsedovia krajských národných výborov, a to iba zo skúsených a osvedčených pracovníkov na úseku riadenia a plánovania národného hospodárstva, ktorí už pracujú v štátnom a hospodárskom aparáte, získali bohaté praktické skúsenosti, majú predpoklady pre prácu v riadiacich funkciách v štátnom a hospodárskom aparáte alebo vo vedeckej činnosti a potrebujú si rozšíriť, doplniť alebo prehĺbiť svoje teoretické vedomosti.


Časť VI

Záverečné ustanovenia

§ 14

Ostatné pomery inštitútov sa spravujú, pokiaľ nie je výslovne určené inak, všeobecnými predpismi o vysokých školách.

§ 15

Zrušuje sa vyhláška ministra školstva a kultúry č. 29/1960 Zb., ktorou sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.