Vyhláška č. 18/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Čiastka 7/1961
Platnosť od 23.02.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 23.02.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

zo 16. februára 1961,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so Štátnym úradom štatistickým a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


§ 1

Základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác ustanovené vyhláškou Štátneho úradu štatistického č. 139/1959 Ú. l. (Ú. v.) platia i pre dodávky strojových počtovníckych prác v odbore mechanizácie plánovacích, evidenčných a výpočtových prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (ako dodávatelia) pre iné rozpočtové a hospodárske organizácie v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, riadené týmto ministerstvom alebo národnými výbormi (ako odberatelia).


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. februárom 1961.


Minister:

Štrougal v. r.