Vyhláška č. 130/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov

Čiastka 61/1961
Platnosť od 23.11.1961 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 15. novembra 1961

o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov

Ministerstvo chemického priemyslu ustanovuje v dohode s ostatnými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 1 a § 2 dekrétu č. 109/1945 Zb. o riadení výroby:


§ 1

Upotrebené minerálne (mazacie) oleje (ďalej len „upotrebené oleje“), pôvodné vlastnosti ktorých sa použitím zmenili tak, že ich nemožno bez regenerácie chemickou cestou (ďalej len „regenerácia“) na predpísaný (určený) účel naďalej použiť, sú veľmi cennou surovinou pre ďalšie spracovanie.

Plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva preto vyžaduje, aby sa tieto upotrebené oleje čo najhospodárnejšie využívali.

§ 2

Všetci spotrebitelia minerálnych (mazacích) olejov (socialistické organizácie vrátane jednotných roľníckych družstiev, ako aj spotrebitelia z radov obyvateľstva) sú povinní upotrebené oleje zachytávať a zhromažďovať a nakladať s nimi podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky. Pritom sú povinní dbať na to, aby zhromaždené upotrebené oleje sa akokoľvek ďalej neznehodnocovali a neznečisťovali.

§ 3

(1) Spotrebitelia zhromažďujú a odvádzajú upotrebené oleje v týchto skupinách:

a) oleje letecké motorové, oleje automobilové motorové, oleje pre traktory, oleje trvanlivé kompresorové alebo ich zmesi,

b) všetky ostatné druhy upotrebených olejov, najmä oleje ložiskové, trvanlivé turbínové, transformátorové, automobilové prevodové a i. alebo ich zmesi.

(2) Spotrebitelia sú povinní starať sa o to, aby oleje skupín a) a b) sa navzájom nemiešali a aby sa uchovávali v oddelených obaloch.

(3) Ak spotrebiteľ - socialistická organizácia - nemá vlastné obaly na zhromažďovanie upotrebených olejov, zapožičia mu vhodné obaly (sudy, drumy) distribučný sklad národného podniku Benzina.*)

(4) Na zhromažďovanie upotrebených olejov sa nesmú používať obaly národného podniku Benzina, určené pre dodávky nepoužitého tovaru.

§ 4

(1) Spotrebitelia minerálnych (mazacích) olejov skupiny a) (§ 3) sú povinní odvádzať všetok upotrebený olej tejto skupiny národnému podniku Benzina, najmenej však 35 % z odobraných čerstvých olejov.

(2) Ak by spotrebitelia opäť nedodržali svoje odvodné povinnosti podľa odseku 1, je národný podnik Benzina oprávnený krátiť primerane dodávky čerstvého oleja zo skladov, maximálne do výšky nesplnenej odvodnej povinnosti. Závažné prípady neplnenia odvodnej povinnosti prejedná národný podnik Benzina s okresným národným výborom.

(3) Socialistické organizácie odvádzajú upotrebené oleje skupiny a) príslušným distribučným skladom národného podniku Benzina. Ostatní spotrebitelia odvádzajú tieto upotrebené oleje čerpacím staniciam národného podniku Benzina.

(4) Akékoľvek iné použitie týchto upotrebených olejov je neprípustné.

§ 5

Spotrebitelia minerálnych (mazacích) olejov skupiny b) (§ 3), ktorí nemôžu upotrebené oleje tejto skupiny bezpečne a hospodárne využiť vo vlastnej prevádzke, sú povinní ich odviesť distribučným skladom národného podniku Benzina.

§ 6

(1) Národný podnik Benzina je povinný vykupovať upotrebené oleje obidvoch skupín odvedené mu podľa § 4 a 5 tejto vyhlášky, pričom uhradí

Kčs 69,- za 100 kg čistej váhy upotrebených olejov skupiny a) (§ 3 ods. 1),

Kčs 28,- za 100 kg čistej váhy upotrebených olejov skupiny b) (§ 3 ods. 1).

(2) Uvedené ceny sa rozumejú pri vyplatených dodávkach železnicou na najbližšiu železničnú stanicu distribučného skladu národného podniku Benzina, prípadne franko distribučný sklad národného podniku Benzina pri použití iných dopravných prostriedkov.

(3) Po dôjdení upotrebených olejov vystaví distribučný sklad národného podniku Benzina potvrdenie o príjme a odovzdá (zašle) ho spotrebiteľovi. Na jeho podklade vystaví národný podnik Benzina dobropis, ktorý spotrebiteľovi uhradí do 30 dní od prijatia upotrebených olejov.

§ 7

Čerpacie stanice národného podniku Benzina vykupujú (v zmysle druhej vety odseku 3 § 4) a pri odvode upotrebených olejov v hotovosti vyplácajú

Kčs 0,60 za 1 liter upotrebených olejov skupiny a) (§ 3 ods. 1).

§ 8

Ceny za odvod upotrebených olejov do distribučných skladov aj pri čerpacích staniciach národného podniku Benzina sa rozumejú za predpokladu, že maximálny obsah vody a nečistôt v upotrebených olejoch nie je vyšší ako 2 %. Ak prevyšuje obsah vody a nečistôt odvedených upotrebených olejov 2 %, vyjadrí sa tento nedostatok množstvovou zrážkou vo výške 10 %. Upotrebené oleje obsahujúce viac ako 10 % vody a nečistôt sa nevykúpia.

§ 9

Z povinnosti zhromažďovať a odvádzať upotrebené oleje sa oslobodzujú spotrebitelia, ktorí používajú oleje

a) na účely mazania dvojdobých motorov,

b) na účely technologické (na výrobu iného tovaru),

c) pre prvú náplň vyrobených strojov a zariadení,

d) na výskumné, študijné a podobné účely,

e) na iné účely, ak bola týmto spotrebiteľom povolená úľava alebo výnimka.

§ 10

(1) Spotrebiteľom trvanlivých turbínových, kompresorových a transformátorových olejov sa povoľuje vykonávanie regenerácie vo mzde. Minimálne množstvo oleja na regeneráciu vo mzde sa určí na 1500 kg jedného druhu.

(2) Regeneráciu týchto olejov vykonávajú výhradne rafinérie minerálnych olejov.

(3) Regenerácia rovnakých druhov olejov je vykonávaná spoločne pre rôznych spotrebiteľov z dôvodov hospodárneho využitia výrobných zariadení rafinérií.

(4) Podmienky pre samostatnú regeneráciu vo mzde oznámi záujemcom na požiadanie príslušná rafinéria minerálnych olejov.

§ 11

Ministerstvo chemického priemyslu splnomocňuje národný podnik Benzina povoľovať vo svojej pôsobnosti v odôvodnených prípadoch výnimky z ustanovení § 4 ods. 1, § 5 a § 9 písm. e) tejto vyhlášky.


§ 12

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 93/1957 Ú. l. (Ú. v.) o využití odpadových a upotrebených mazacích olejov.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Minister:

inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška číslo 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru sa na takto zapožičané obaly nevzťahuje.