Smernica č. 71/1961 Zb.Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby

Čiastka 31/1961
Platnosť od 14.07.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 15.07.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

71

SMERNICE

Ministerstva financií

z 30. júna 1961,

ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby

Minister financií ustanovuje podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, a podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:

I.

Ustanovenia smerníc Ministerstva financií č. 180/1959 Ú. l. (Ú. v.) o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby, sa doplňujú takto:

I. Bod 8 znie:

„Pri ostatných prirážkach než pri tých, ktoré sú uvedené v bode 6, pri prirážkach vyplácaných v decentralizovanej investičnej výstavbe, pri prirážkach vyplácaných poddodávateľom generálnym projektantom alebo ostatnými dodávateľmi investora sa banke doklady nepredkladajú. Doklady sa banke nepredkladajú taktiež v tých prípadoch, keď ide o výplatu 30 % prirážky vo forme preddavku podľa § 15 ods. 2 vyhlášky č. 179/1959 Ú. l. (Ú. v.) v znení vyhlášky č. 70/1961 Zb.“

II. Za bod 12 sa vkladá bod 12a) tohto znenia:

„Preddavok vyplatený dodávateľovi podľa § 15 ods. 2 vyhlášky sa použije rovnakým spôsobom, aký je uvedený v bode 12. Dodávateľ, prípadne poddodávatelia môžu však použiť na výplaty prémií a odmien svojím pracovníkom ihneď pri výplate preddavku až takú sumu, ktorá by podľa týchto smerníc pripadla na prémiovanie v prípade výplaty celej predpokladanej prirážky.

Dodávateľ svojim poddodávateľom prevádza 30% predpokladanej prirážky patriacej poddodávateľom.“

II.

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 15. júlom 1961.

Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.