Vyhláška č. 78/1961 Zb.Vyhláška ministra financií o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií

Čiastka 36/1961
Platnosť od 04.08.1961 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1966
Zrušený 100/1966 Zb.

78

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 12. júla 1961

o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií

Pre zvýšenie efektívnosti prémiových fondov a zjednodušenie administratívy v súvislosti so zavedením úhrady prémiových fondov zo zisku na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky zo 14. júla 1960 vykonáva minister financií podľa § 11 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, po prerokovaní s ústrednými úradmi a vybranými podnikmi čiastkovú úpravu vyhlášky č. 123/1960 Zb.


§ 1

Na podniky, ktorých prémiový fond (limit prémiového fondu) sa tvorí zo zisku, ako aj na orgány, pokiaľ sú týmto podnikom nadriadené, sa nevzťahujú ustanovenia §§ 19, 20, 23, 24, 25, 28, 33 a 52 vyhlášky ministra financií č. 123/1960 Zb. o finančných zdrojoch niektorých hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a o úhrade ich strát, ale namiesto nich zodpovedajúce ustanovenia tejto vyhlášky.*)

§ 2

(1) Po schválení štátneho rozpočtu vládou určí vedúci podnik podnikom, ktoré tvoria hospodársku jednotku, so zreteľom na ich návrhy výšku ročného plánovaného odvodu zo zisku. Tento plánovaný odvod musí byť v súlade s úlohou odvodu zisku určenou vládou, s dlhodobými podielmi, ako aj s príslušnými sumami prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond.

(2) Ak má podnik určený podiel z prírastku zisku, upraví sa výška jeho plánovaného odvodu zo zisku na bežný rok podľa hospodárskeho výsledku, ktorý bol schválený pri záverečnom hodnotení výsledkov jeho hospodárenia za predchádzajúci rok; plánovaný odvod sa upraví o rozdiel medzi skutočným a očakávaným hospodárskym výsledkom predchádzajúceho roku. Ak je skutočný výsledok nižší než očakávaný, zníži sa o uvedený rozdiel plán odvodu zo zisku, a ak je skutočný výsledok vyšší než očakávaný, plán odvodu zo zisku sa o uvedený rozdiel zvýši. Podnik, ktorý oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku nemení alebo ho znižuje, vykoná len uvedenú úpravu určeného odvodu zo zisku. Ak však súčasne zníži plánovaný prémiový fond (limit prémiového fondu) alebo plánované poistné nemocenského poistenia pripadajúce na tento fond, zvýši o rozdiel vyplývajúci z tohto zníženia plánovaný odvod zo zisku. Podnik, ktorý oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku zvyšuje, ešte upravený odvod zo zisku zvýši, a to tak, aby plánovaný odvod sa rovnal sume zvyšujúcej z plánovanej tvorby zisku po odpočítaní príslušného podielu z prírastku zisku, prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia na tento fond pripadajúceho. Úpravy sa vykonajú do troch dní po schválení výsledkov finančného hospodárenia.

(3) Ak podnik zvýši v inom prípade, než je uvedené v odseku 2, oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku, zvýši súčasne plán odvodu zo zisku, a to tak, aby sa odvod rovnal sume zvyšujúcej z plánovanej tvorby zisku po odpočítaní príslušného podielu podniku z prírastku zisku, prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia na tento fond pripadajúceho. Ak podnik síce nezvyšuje oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku, avšak zníži plánovaný prémiový fond (limit prémiového fondu) alebo plánované poistné nemocenského poistenia, ktoré na tento fond pripadá, zvýši o rozdiel vyplývajúci z tohto zníženia plánovaný odvod zo zisku.

(4) Podnik rozdelí v svojom podnikovom pláne na jednotlivé štvrťroky odvod zo zisku určený, príp. upravený podľa predchádzajúcich odsekov, a to v rovnakom pomere, v akom je v podnikovom pláne rozvrhnutý na jednotlivé štvrťroky plán tvorby zisku. Ak je štvrťročný plán tvorby zisku nižší než úhrn uvedeným spôsobom vypočítaného štvrťročného odvodu zo zisku a plánovaných štvrťročných súm prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, zníži sa odvod zo zisku plánovaný na príslušný štvrťrok tak, aby sa do štvrťročného plánu mohli zaradiť príslušné štvrťročné sumy prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond. Sumu, o ktorú sa plánovaný štvrťročný odvod zo zisku znižuje, naplánuje podnik ako odvod v ostatných štvrťrokoch, a to v rovnakom pomere, v akom je v podnikovom pláne rozvrhnutý na tieto štvrťroky plán tvorby zisku. Podľa svojej potreby môže však podnik naplánovať skorší odvod rozdielu z vykonaného zníženia plánovaného štvrťročného odvodu zo zisku.

§ 3

(1) Podnik odvádza vedúcemu podniku 13. a 26. dňa každého mesiaca po jednej šestine sumy plánovaného odvodu zo zisku pripadajúceho na príslušný štvrťrok (§ 2 ods. 4).

(2) Podnik, ktorý zvýši plán odvodu zo zisku podľa § 2 ods. 2, odvedie doplatok za predchádzajúce obdobie bežného roka vyplývajúci z vykonaného zvýšenia plánu odvodu zo zisku do troch dní po schválení výsledkov finančného hospodárenia.

(3) U podnikov, ktoré vytvorili zisk nižší, než koľko je spolu plánovaný odvod zo zisku, suma, ktorá sa má z tohto zisku previesť do prémiového fondu (čerpaná na ťarchu limitu prémiového fondu), a príslušná suma poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, sa použije počas štvrťroka na plánované odvody celý vytvorený zisk bez časti zisku určenej pre prémiový fond (pre výplatu na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia. Po uplynutí každého mesiaca zistí podnik podľa zostavenej súvahy, či splnil povinnosť určenú v predchádzajúcej vete, a prípadný nedoplatok uhradí z vytvoreného zisku, pokiaľ nie je určený pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia. Úhradu nedoplatku vykoná podnik najneskoršie súčasne s odvodom plánovaného zisku, ktorý bezprostredne nasleduje po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie mesačnej (štvrťročnej) súvahy. Nedoplatok, pokiaľ na jeho úhradu nestačí vytvorený zisk (bez časti zisku určenej pre prémiový fond, prípadne pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu, a na poistné nemocenského poistenia), uhradí podnik z vlastných finančných zdrojov uvedených v § 4 vyhlášky č. 123/1960 Zb., a to najneskoršie súčasne s odvodom plánovaného zisku, ktorý nasleduje bezprostredne po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie štvrťročnej (ročnej) súvahy.

(4) Ak podnik dosiahne vyšší zisk, než plánoval (nadplánový zisk), zvýši dodatočne štvrťročne odvody zo zisku podľa zisku vykázaného v štvrťročnej (ročnej) súvahe, a to tak, aby podniku ostala suma, ktorú si ponechal podľa plánu od začiatku roka, zvýšená o časť nadplánového zisku zodpovedajúcu určenému percentovému podielu z prírastku zisku (podielu zo zisku), ako aj o príslušné sumy prémiového fondu a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond. Doplatok odvedie podnik do troch dní po lehote určenej pre predloženie štvrťročnej (ročnej) súvahy vedúcemu podniku.

(5) Ak podnik síce splnil plánovaný zisk, avšak je oprávnený previesť do svojho prémiového fondu sumu nižšiu než plánoval, odvedie tento rozdiel vedúcemu podniku najneskoršie súčasne s odvodom plánovaného zisku, ktorý bezprostredne nasleduje po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie mesačnej (štvrťročnej) súvahy.

§ 4

(1) Ak podnik nevykoná odvod podľa §§ 2 a 3 tejto vyhlášky a §§ 21 a 22 vyhlášky č. 123/1960 Zb. včas a v plnej výške, môže vedúci podnik uložiť podniku, aby mu zaplatil za každý deň meškania na ťarchu svojich nákladov penále vo výške 1 promile zo sumy včas neodvedenej.

(2) Podnik, ktorý použil na odvod zo zisku vykonaný počas štvrťroka v lehote pre odvod určenej celý vytvorený zisk bez časti zisku určenej pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia, nie je povinný zaplatiť penále zo sumy zisku načas neodvedenej. To platí obdobne, ak podnik použil na úhradu nedoplatok plánovaného odvodu zo zisku v lehote určenej v § 3 ods. 3 okrem vytvoreného zisku, pokiaľ nebol určený pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia, aj všetky vlastné finančné zdroje.

§ 5

(1) Po schválení štátneho rozpočtu vládou určí ministerstvo priamo podriadenému podniku so zreteľom na jeho návrh výšku ročného plánovaného odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu a ministerstvu. Tieto plánované odvody musia byť v súlade s úlohou odvodu zisku určenou vládou, s dlhodobými podielmi ako aj s príslušnými sumami prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond.

(2) Ak má podnik určený podiel z prírastku zisku, upraví sa výška jeho plánovaného odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu na bežný rok podľa hospodárskeho výsledku, ktorý bol schválený pri záverečnom hodnotení výsledkov jeho hospodárenia za predchádzajúci rok; plánovaný odvod do štátneho rozpočtu sa upraví o rozdiel medzi skutočným a očakávaným hospodárskym výsledkom predchádzajúceho roku. Ak je skutočný výsledok nižší než očakávaný, zníži sa o uvedený rozdiel plán odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu, ak je skutočný výsledok vyšší než očakávaný, plán odvodu zo zisku do štátneho rozpočtu sa o uvedený rozdiel zvýši. Podnik, ktorý oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku nemení alebo ho znižuje, vykoná len uvedenú úpravu určeného odvodu zo zisku. Ak však súčasne zníži plánovaný prémiový fond (limit prémiového fondu) alebo plánované poistné nemocenského poistenia pripadajúce na tento fond, zvýši o rozdiel vyplývajúci z tohto zníženia plánovaný odvod zo zisku ministerstvu. Podnik, ktorý oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku zvyšuje, zvýši svoj plánovaný podiel z prírastku zisku tak, aby zvýšená suma podielu zodpovedala určenej percentovej sadzbe, zahrnie do plánu príslušné sumy zisku určené pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia pripadajúce na tento fond, zvýši upravený plánovaný odvod zo zisku do štátneho rozpočtu tak, aby sa štátny rozpočet podieľal na prírastku zisku v rovnakom pomere, v akom sa podieľal na prírastku zisku podľa upravovaného plánu; zvyšok plánovaného zisku predstavuje plánovaný odvod ministerstvu. Úpravy sa vykonajú do troch dní po schválení výsledkov finančného hospodárenia.

(3) Ak zvýši podnik v inom prípade ako uvedenom v odseku 2 oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku, zvýši súčasne svoj plánovaný podiel z prírastku zisku tak, aby zvýšená suma podielu zodpovedala určenej percentovej sadzbe, zahrnie do plánu príslušné sumy zisku určené pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia pripadajúce na tento fond, zvýši plánovaný odvod zo zisku do štátneho rozpočtu tak, aby sa štátny rozpočet podieľal na prírastku zisku v rovnakom pomere, v akom sa podieľal na prírastku zisku podľa plánu, na základe ktorého sa podniku naposledy určil odvod zo zisku; zvyšok plánovaného zisku predstavuje plánovaný odvod ministerstvu. Ak podnik síce nezvyšuje oproti doterajšiemu plánu plán prírastku zisku, avšak zníži plánovaný prémiový fond (limit prémiového fondu) alebo plánované poistné nemocenského poistenia pripadajúce na tento fond, zvýši o rozdiel vyplývajúci z tohto zníženia plánovaný odvod zo zisku ministerstvu.

(4) Podnik rozdelí v svojom podnikovom pláne na jednotlivé štvrťroky odvod zo zisku určený, prípadne upravený podľa predchádzajúcich odsekov, a to v rovnakom pomere, v akom je v podnikovom pláne rozvrhnutý na jednotlivé štvrťroky plán tvorby zisku. Ak je štvrťročný plán tvorby zisku nižší než úhrn uvedeným spôsobom vypočítaného štvrťročného odvodu zo zisku a plánovaných štvrťročných súm prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, zníži sa odvod zo zisku plánovaný na príslušný štvrťrok tak, aby sa do štvrťročného plánu mohli zaradiť príslušné štvrťročné sumy prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond. Sumu, o ktorú sa plánovaný štvrťročný odvod zo zisku zníži, naplánuje podnik ako odvod v ostatných štvrťrokoch, a to v rovnakom pomere, v akom je v podnikovom pláne rozvrhnutý na tieto štvrťroky plán tvorby zisku. Podľa svojej potreby môže však podnik naplánovať skorší odvod rozdielu z vykonaného zníženia plánovaného štvrťročného odvodu zo zisku.

§ 6

(1) Plánovaný zisk odvádza podnik do štátneho rozpočtu a ministerstvu 13. a 26. dňa každého mesiaca po jednej šestine sumy plánovaného odvodu zo zisku pripadajúceho na príslušný štvrťrok.

(2) Podnik, ktorý zvýši plán odvodu zo zisku podľa § 5 ods. 2, odvedie doplatok za predchádzajúce obdobie bežného roku vyplývajúci z vykonaného zvýšenia plánu odvodu zo zisku najneskoršie do troch dní po schválení výsledkov finančného hospodárenia.

(3) Ak podnik dosiahne nadplánový zisk, ponechá si z nadplánového zisku sumu zodpovedajúcu určenému percentovému podielu z prírastku zisku (podielu zo zisku), ako aj príslušné sumy prémiového fondu a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, zvýši odvod do štátneho rozpočtu tak, aby sa štátny rozpočet podieľal na nadplánovom zisku v rovnakom pomere, v akom sa podieľa na prírastku zisku (na zisku) podľa plánu, na základe ktorého sa podniku naposledy určil odvod zo zisku; zvyšok nadplánového zisku odvedie podnik ministerstvu. Doplatok do štátneho rozpočtu i doplatok ministerstvu odvedie podnik do troch dní po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie štvrťročnej (ročnej) súvahy.

(4) Ak podnik síce splnil plánovaný zisk, avšak je oprávnený previesť do svojho prémiového fondu sumu nižšiu, než plánoval, odvedie tento rozdiel ministerstvu najneskoršie súčasne s odvodom plánovaného zisku bezprostredne nasledujúcom po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie mesačnej (štvrťročnej) súvahy.

(5) Ináč platí o odvodoch zo zisku obdobne ustanovenie § 3 ods. 3.

(6) Do štátneho rozpočtu odvádza podnik zisk na bankový účet ministerstva, ktorý je účtom štátneho rozpočtu.

§ 7

(1) Ak podnik nevykoná odvod do štátneho rozpočtu včas a v plnej výške, je povinný zaplatiť na ťarchu svojich nákladov do štátneho rozpočtu za každý deň meškania penále vo výške 1 promile zo sumy načas neodvedenej.

(2) Ak podnik nevykoná odvod ministerstvu včas a v plnej výške, môže mu ministerstvo uložiť, aby mu zaplatil na ťarchu svojich nákladov za každý deň meškania penále vo výške 1 promile zo sumy načas neodvedenej. Penále odvedené ministerstvu vytvára jeho centralizovaný zdroj.

(3) Podnik, ktorý použil na odvod zo zisku vykonaný počas štvrťroka v lehote pre odvod určenej celý vytvorený zisk bez časti zisku určenej pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia, nie je povinný zaplatiť penále zo sumy zisku včas neodvedenej. To platí obdobne, ak podnik použil na úhradu nedoplatok plánovaného odvodu zo zisku v lehote určenej v § 3 ods. 3 okrem vytvoreného zisku, pokiaľ nebol určený pre prémiový fond (pre výplaty na ťarchu limitu prémiového fondu) a na poistné nemocenského poistenia, aj všetky vlastné finančné zdroje.

§ 8

(1) O určení a úprave súm odvodov zo zisku do štátneho rozpočtu a ministerstvu platí obdobne ustanovenie § 5 ods. 1 až 3.

(2) Vedúci podnik rozdelí v pláne hospodárskej jednotky určené, príp. upravené odvody zo zisku na jednotlivé štvrťroky, a to v rovnakom pomere, v akom je v pláne hospodárskej jednotky rozvrhnutý na jednotlivé štvrťroky plán tvorby zisku. Ak je štvrťročný plán tvorby zisku hospodárskej jednotky nižší než úhrn uvedeným spôsobom vypočítaného štvrťročného odvodu zo zisku a plánovaných štvrťročných súm prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, zníži sa odvod zo zisku plánovaný na príslušný štvrťrok tak, aby do štvrťročného plánu sa mohli zaradiť príslušné štvrťročné sumy prémiového fondu (limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond. Sumu, o ktorú sa plánovaný štvrťročný odvod zo zisku zníži, naplánuje vedúci podnik ako odvod v ostatných štvrťrokoch a to v rovnakom pomere, v akom je v pláne hospodárskej jednotky rozvrhnutý na tieto štvrťroky plán tvorby zisku. Podľa potreby môže však vedúci podnik naplánovať skorší odvod rozdielu z vykonaného zníženia plánovaného štvrťročného odvodu zo zisku.

(3) Plánovaný zisk odvádza vedúci podnik do štátneho rozpočtu a ministerstvu 16. deň a predposledný deň každého mesiaca, a to po jednej šestine sumy plánovaného odvodu pripadajúceho na príslušný štvrťrok.

(4) Ak zvýši hospodárska jednotka plán odvodu zo zisku podľa § 5 ods. 2, odvedie vedúci podnik doplatok za predchádzajúce obdobie bežného roku vyplývajúci z vykonaného zvýšenia plánu odvodu zo zisku do troch dní po schválení výsledkov finančného hospodárenia.

(5) Ak dosiahne hospodárska jednotka nadplánový zisk, ponechá si z nadplánového zisku sumu zodpovedajúcu určenému percentovému podielu z prírastku zisku (podielu zo zisku), ako aj príslušné sumy prémiového fondu a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, zvýši odvod do štátneho rozpočtu tak, aby sa štátny rozpočet podieľal na nadplánovom zisku v rovnakom pomere, v akom sa podieľal na prírastku zisku (na zisku) podľa plánu, na základe ktorého sa hospodárskej jednotke naposledy určil odvod zo zisku; zvyšok nadplánového zisku odvedie vedúci podnik ministerstvu. Doplatok do štátneho rozpočtu i doplatok ministerstvu odvedie vedúci podnik do troch dní po lehote určenej Ministerstvom financií pre predloženie štvrťročnej (ročnej) súvahy hospodárskej jednotky.

§ 9

(1) Ak je skutočný zisk podniku za dobu od začiatku roku do konca príslušného mesiaca nižší než zisk plánovaný na to isté obdobie, použije podnik zisk, ktorý mu zostane po vykonaní plánovaných odvodov a odpočítaní príslušných súm prémiového fondu (výplat na ťarchu limitu prémiového fondu) a poistného nemocenského poistenia pripadajúceho na tento fond, predovšetkým na plánované zvýšenie vlastných obežných prostriedkov.

(2) Ak vykáže podnik podľa súvahy od začiatku roka do konca príslušného mesiaca nadplánový zisk, ponechá si z neho sumu vo výške 15 %. Túto sumu použije v prevádzke alebo podľa osobitných predpisov na financovanie decentralizovanej výstavby. Okrem toho si podnik ponechá z nadplánového zisku príslušné sumy prémiového fondu a poistného nemocenského poistenia na tento fond pripadajúceho. Zvyšok nadplánového zisku odvedie podnik vedúcemu podniku. Podnik podriadený priamo ministerstvu odvedie zvyšok nadplánového zisku do štátneho rozpočtu.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. § 2 tejto vyhlášky namiesto § 19 vyhlášky č. 123/1960 Zb., § 3 tejto vyhlášky namiesto § 20 vyhlášky č. 123/1960 Zb. atď.