Nariadenie vlády č. 3/1961 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie

Čiastka 1/1961
Platnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Účinnosť od 24.01.1961 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb.

3

VLÁDNE NARIADENIE

z 18. januára 1961,

ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 ods. 3 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii:


§ 1

Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady pre úsek plánovania a oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie. Spolu so Štátnou plánovacou komisiou, s ministerstvami, s ostatnými ústrednými orgánmi a s krajskými národnými výbormi sa podieľa na vykonávaní základných direktív o všestrannom využívaní prírodných a ekonomických zdrojov na Slovensku v záujme posilnenia ekonomiky Československej socialistickej republiky a postupného vyrovnávania ekonomickej a kultúrnej úrovne Slovenska s českými krajmi.

§ 2

Slovenská plánovacia komisia plní najmä tieto úlohy:

a) pripravuje návrhy súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci plánov rozvoja národného hospodárstva, najmä dlhodobých, a predkladá ich Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii. Tieto návrhy zahrňujú celé hospodárstvo na Slovensku a vypracúvajú sa v základných ukazovateľoch, vyjadrujúcich celkový rozsah a tempá rozvoja hospodárstva na Slovensku a jeho jednotlivých častí;

b) vypracúva na základe úloh určených vládou a predkladá Slovenskej národnej rade územný prierez plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a navrhuje opatrenia na mobilizáciu pracujúcich na Slovensku pre splnenie plánovaných úloh;

c) preveruje plnenie plánu rozvoja hospodárstva na Slovensku a predkladá Štátnej plánovacej komisii návrhy riešení vzniknutých problémov;

d) predkladá Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii návrhy rozvoja jednotlivých oblastí Slovenska smerujúce k najefektívnejšiemu rozmiestneniu výrobných síl, ako aj návrhy na umiestnenie významných investičných akcií;

e) zúčastňuje sa na metodickom riadení územného plánovania, príprave investičnej výstavby a skúmaní jej hospodárskej efektívnosti, ako aj projektovaní; zúčastňuje sa na usmerňovaní riešení územných plánov, ako aj plánovacej prípravy a technicko-ekonomickej koncepcie významných stavieb na Slovensku;

f) zúčastňuje sa na vypracovaní metodiky plánovania národného hospodárstva, vysvetľuje správne uplatňovanie a používanie zásad metodiky vo výrobných hospodárskych jednotkách, prípadne v podnikoch, a v národných výboroch na Slovensku a pomáha im pri zvyšovaní úrovne plánovania; spolupracuje pri rozvíjaní a správnom zameriavaní ekonomickej propagandy a dbá pri tom na to, aby rozsiahle oboznamovanie pracujúcich s problémami národohospodárskeho plánovania podporovalo ich účasť na riešení týchto problémov; zabezpečuje maximálne využívanie skúseností a návrhov pracujúcich pre správne riešenie národohospodárskych otázok;

g) vykonáva systematický rozbor rozvoja hospodárstva na Slovensku a zisťuje odchýlky od plánovaných proporcií; za tým účelom, ako aj z dokumentačných dôvodov, je v aparáte Slovenskej plánovacej komisie zriadený štatistický a dokumentačný útvar. Na základe svojich zistení Slovenská plánovacia komisia predkladá podľa povahy problému Slovenskej národnej rade alebo Štátnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy a rozpracúva potrebné opatrenia pre riešenie otázok súhrnného rozvoja hospodárstva na Slovensku. Pomáha odhaľovať rezervy v hospodárstve a navrhuje využívanie dodatočných zdrojov;

h) vypracúva pre Slovenskú národnú radu, pre Štátnu plánovaciu komisiu, prípadne pre iné orgány stanoviská k návrhom hospodárskeho dosahu, ktoré predkladajú iné orgány;

i) rieši otázky súvisiace s prípravou kvalifikovaných kádrov pre národné hospodárstvo; vychádza pritom z potrieb a z praktických skúseností plánovacích orgánov všetkých stupňov a z výsledkov výskumných prác ekonomickej vedy.

§ 3

Pri plnení svojich úloh Slovenská plánovacia komisia sleduje tieto ciele:

a) všestranný rozvoj hospodárstva na Slovensku ako nedeliteľnej súčasti národného hospodárstva Československej socialistickej republiky;

b) maximálne využitie prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok na Slovensku v súlade s potrebami a zameraním hospodárstva Československej socialistickej republiky;

c) trvalý rast spoločenskej produktivity práce ako predpoklad pre zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva;

d) postupné vyrovnanie hospodárskej a kultúrnej úrovne Slovenska s českými krajmi.

§ 4

(1) Slovenská plánovacia komisia ako orgán Slovenskej národnej rady predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a posúdenie návrhy súhrnného rozvoja hospodárstva na Slovensku, rozbory a návrhy o rozvoji jednotlivých odvetví hospodárstva, riešenia otázok rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja oblastí, zprávy o výsledku plnenia plánu a ďalšie materiály vypracované z vlastnej iniciatívy alebo vyžiadané Slovenskou národnou radou alebo jej Predsedníctvom. Spolupracuje s orgánmi Slovenskej národnej rady v otázkach, ktoré sú obsahom ich činnosti.

(2) Slovenská plánovacia komisia ako oblastný orgán Štátnej plánovacej komisie sa zúčastňuje na riešení otázok a zabezpečovaní plnenia úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku, určených direktívami strany a vlády. Za tým účelom predkladá Štátnej plánovacej komisii podklady, rozbory a návrhy týkajúce sa súhrnného rozvoja hospodárstva, rozvoja jednotlivých odvetví výroby i rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja jednotlivých oblastí, ako aj plnenia plánu na Slovensku. Predkladá Štátnej plánovacej komisii stanoviská k návrhom plánov krajských národných výborov na Slovensku, ako aj k návrhom plánov ministerstiev, pokiaľ ide o úlohy rozvoja hospodárstva na Slovensku, a zúčastňuje sa prejednávania týchto návrhov v Štátnej plánovacej komisii. Predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a vyjadrenie návrhy plánov vypracované Štátnou plánovacou komisiou za jednotlivé slovenské kraje pred ich definitívnym prejednávaním s krajskými národnými výbormi. Plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí Štátna plánovacia komisia.

(3) Pri riešení rozvoja jednotlivých odvetví hospodárstva na Slovensku Slovenská plánovacia komisia úzko spolupracuje s ministerstvami a s ústrednými orgánmi a prejednáva s nimi závažné problémy rozvoja hospodárstva na Slovensku; ďalej úzko spolupracuje s výrobnými hospodárskymi jednotkami, prípadne s podnikmi, a to najmä v otázkach využitia výrobných kapacít, výstavby a rozmiestnenia nových závodov, využitia pracovných síl a zabezpečenia výchovy kvalifikovaných kádrov.

(4) Slovenská plánovacia komisia ako oblastný orgán Štátnej plánovacej komisie spolupracuje s krajskými národnými výbormi na Slovensku pri zostavovaní návrhov plánov, pri riešení problémov rozvoja nimi riadeného hospodárstva i komplexného rozvoja hospodárstva na ich území. Pritom dbá na dodržanie direktív daných stranou a vládou pre rozvoj hospodárstva na Slovensku a na vytváranie správnych proporcií medzi jednotlivými krajmi.

(5) Prácu Slovenskej plánovacej komisie metodicky riadi Štátna plánovacia komisia.

§ 5

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány, ako aj krajské národné výbory a výrobné hospodárske jednotky, prípadne podniky na Slovensku, sú povinné napomáhať Slovenskej plánovacej komisii pri plnení jej úloh a poskytovať jej údaje na to potrebné. Najmä zasielajú Slovenskej plánovacej komisii:

a) výrobné hospodárske jednotky, prípadne podniky odpisy návrhov plánov a rozborov výsledkov plnenia plánov, ktoré predkladajú príslušným ministerstvám;

b) krajské národné výbory odpisy návrhov plánov a rozborov výsledkov plnenia plánov, ktoré predkladajú Štátnej plánovacej komisii;

c) ministerstvá smernice a rozpisy plánov pre výrobné hospodárske jednotky na Slovensku, prípadne pre podniky na Slovensku, ktoré sú podriadené výrobnej hospodárskej jednotke v českých krajoch;

d) Štátny úrad štatistický súhrnné údaje o výsledkoch plnenia plánu v priereze za Slovensko a za jeho jednotlivé kraje a okresy.

(2) Slovenská plánovacia komisia vychádza pri svojej práci z vlastných rozborov a previerok vo výrobných hospodárskych jednotkách, prípadne v podnikoch a v národných výboroch.

§ 6

(1) Stálou metódou práce Slovenskej plánovacej komisie je práca s aktívom. Členovia Slovenskej plánovacej komisie a pracovníci jej aparátu sú povinní opierať sa pri plnení svojich úloh o aktív najlepších odborníkov vedy a praxe a overovať si riešenie dôležitých otázok na aktívoch, ekonomických konferenciách a priamo na pracoviskách.

(2) Pracovníci aparátu Slovenskej plánovacej komisie sa zúčastňujú významných plánovacích prác vo výrobných hospodárskych jednotkách, prípadne v podnikoch a v národných výboroch, aby im poskytli pomoc pre dosiahnutie cieľov týchto prác a aby získali pre prácu Slovenskej plánovacej komisie praktické skúsenosti a poznatky.

(3) Slovenská plánovacia komisia cieľavedome využíva pri plnení svojich úloh výsledky práce výskumných ústavov a iných vedeckých inštitúcií.

§ 7

(1) Prácu Slovenskej plánovacej komisie a jej aparátu riadi predseda Slovenskej plánovacej komisie. V dennom riadení práce mu pomáha Sekretariát Slovenskej plánovacej komisie, ktorý sa skladá z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, z námestníkov predsedu Slovenskej plánovacej komisie a z niektorých vedúcich pracovníkov jej aparátu, vymenovaných Predsedníctvom Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

(2) Aparát Slovenskej plánovacej komisie sa člení na odbory. Vedúcich odborov vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

(3) Pre všestranné posúdenie národohospodárskych otázok môžu sa pri Slovenskej plánovacej komisii zriadiť stále výbory alebo dočasné komisie. Na čele stálych výborov je vždy člen Slovenskej plánovacej komisie. Predsedu a členov stálych výborov vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Slovenskej plánovacej komisie. Predsedu a členov dočasných komisií vymenúva a odvoláva predseda Slovenskej plánovacej komisie.

§ 8

Podrobnosti o rokovaní Slovenskej plánovacej komisie určuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


§ 9

Vládne nariadenie č. 45/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie, sa zrušuje.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.