Opatrenie č. 85/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov

Čiastka 41/1961
Platnosť od 23.08.1961 do04.01.1963
Účinnosť od 23.08.1961 do04.01.1963
Zrušený 1/1963 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 98/1961 Zb. zo dňa 19. 9. 1961.

85

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. augusta 1961

o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov

Vychádzajúc zo smerníc Ústredného výboru Komunistickej strany Československa upevniť ústredné riadenie národných výborov, lepšie zabezpečovať konkrétnu pomoc národným výborom a užšie koordinovať činnosť ministerstiev (ústredných orgánov) vo vzťahu k národným výborom a zriadiť za tým účelom Vládnu komisiu pre národné výbory a Ústredný úrad pre veci národných výborov,

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ústredný úrad pre veci národných výborov sa zriaďuje pri vláde ako ústredný orgán štátnej správy.

§ 2

Hlavnou úlohou Ústredného úradu pre veci národných výborov je pripravovať pre vládu (jej orgány) návrhy týkajúce sa výstavby a činnosti národných výborov a rozpracúvať otázky ďalšieho rozvoja národných výborov a ich úlohy vo vyspelej socialistickej spoločnosti. Podľa pokynov vlády (jej orgánov) Ústredný úrad pre veci národných výborov pomáha národným výborom plniť ich úlohy a odhaľovať vznikajúce nedostatky a v úzkom styku s národnými výbormi a za pomoci ministerstiev (ústredných orgánov) zabezpečuje ich prekonanie; organizuje výmenu skúseností z organizátorskej a výchovnej práce národných výborov, zovšeobecňuje a rozširuje kladné skúsenosti z tejto práce; koordinuje činnosť ministerstiev vo vzťahu k národným výborom, najmä vydávanie právnych predpisov a smerníc, usporadúvanie celoštátnych porád a iných akcií a poskytovanie pomoci národným výborom pri riešení problémov rozvoja jednotlivých odvetví a plní ďalšie úlohy, ktorými ho vláda (jej orgány) poverí. Pri výkone tejto činnosti je oprávnený kontrolovať prácu národných výborov.

§ 3

(1) Do pôsobnosti Ústredného úradu pre veci národných výborov prechádzajú z Ministerstva vnútra veci v odbore územného členenia štátu, zabezpečovania socialistického poriadku národnými výbormi, dobrovoľných organizácií a zhromaždení, matrík, ako aj organizačno-technických príprav volieb, pomerov poslancov a systemizácia aparátu národných výborov.

(2) Na úseku služieb obyvateľstvu a miestneho priemyslu Ústredný úrad pre veci národných výborov zabezpečuje jednotné riešenie zásadných otázok metodických, mzdových a cenových, technického rozvoja, prípravy a kvalifikácie kádrov a ďalej aj vykonávanie predpisov o hospodárení s bytmi i nebytovými miestnosťami a o správe bytového majetku.

(3) Pri plnení svojich úloh môže Ústredný úrad pre veci národných výborov vydávať na základe zákonov a vládnych nariadení a na ich vykonanie všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 4

Na čele Ústredného úradu pre veci národných výborov je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

§ 5

Pôsobnosť a organizáciu Ústredného úradu pre veci národných výborov podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 6

Ministerstvá (ústredné orgány) a národné výbory úzko spolupracujú s Ústredným úradom pre veci národných výborov a poskytujú mu potrebnú pomoc pri plnení jeho úloh. Ministerstvá sú povinné s ním prejednávať všetky pripravované opatrenia týkajúce sa národných výborov.


§ 7

Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva sa začleňuje do Ústredného úradu pre veci národných výborov. Vládne nariadenie č. 66/1959 Zb. o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva sa zrušuje.

§ 8

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.