Opatrenie č. 26/1961 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov

Čiastka 12/1961
Platnosť od 22.03.1961 do27.02.1964
Účinnosť od 22.03.1961 do27.02.1964
Zrušený 34/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 33/1961 Zb. zo dňa 18. apríla 1961.

26

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. marca 1961,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 27/1954 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia v znení zákona č. 37/1960 Zb. sa mení takto:

1. § 11 ods. 2 znie:

(2) Zoznam volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia uverejní Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní pred dňom voľby.“

2. § 13 ods. 1 znie:

(1) Pre riadenie volieb do Národného zhromaždenia na území celého štátu zriadi Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 55 dní pred dňom voľby Ústrednú volebnú komisiu.“

3. § 14 ods. 1 znie:

(1) Orgánom Ústrednej volebnej komisie na Slovensku je Slovenská volebná komisia, ktorú zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 55 dní pred dňom voľby.“

4. § 28 ods. 1 znie:

(1) Deň volieb do Národného zhromaždenia určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred.“

5. § 48 včítane nadpisu znie:

㤠48

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa uprázdni z akéhokoľvek dôvodu miesto poslanca Národného zhromaždenia, určí doplňovaciu voľbu Predsedníctvo Národného zhromaždenia. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Národného zhromaždenia uprázdnilo.

(2) Pre riadenie doplňovacích volieb zriadi Predsedníctvo Národného zhromaždenia pre celé volebné obdobie Národného zhromaždenia Ústrednú volebnú komisiu pre doplňovacie voľby. Komisia sa skladá z predsedu, námestníka, tajomníka a z ďalších 6 členov. Orgánom Ústrednej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia na Slovensku je Slovenská volebná komisia, ktorú zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; má rovnaké zloženie.“

Čl. II

Zákon č. 39/1960 Zb. o voľbách do národných výborov sa mení takto:

1. § 21 ods. 2 znie:

(2) Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Ústrednej volebnej komisie vymenúva Predsedníctvo Národného zhromaždenia na návrh Ústredného výboru Národného frontu. Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Slovenskej volebnej komisie vymenúva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh Ústredného výboru Slovenského národného frontu.“

2. § 30 ods. 1 znie:

(1) Deň volieb do národných výborov určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred.“


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.