Vyhláška č. 116/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva

Čiastka 56/1961
Platnosť od 27.10.1961 do31.10.1984
Účinnosť od 11.11.1961 do31.10.1984
Zrušený 9/1985 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 vstúpila Dohoda v platnosť 1. augusta 1961.

116

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. septembra 1961

o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva

Dňa 17. januára 1961 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničného obchodu a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva.

Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené rakúskej strane nótou z 1. júla 1961 a nótou z toho istého dňa oznámila rakúska strana, že i z jej strany sú splnené podmienky pre vstup Dohody v platnosť.

Podľa svojho článku 9 vstúpila Dohoda v platnosť 1. augusta 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

V z dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva

Ministerstvo zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky, zastúpené pánom Stanislavom Saurom, vedúcim Ústrednej colnej správy, a

Spolkové ministerstvo financií Rakúskej republiky, zastúpené pánom sekčným šéfom dr. Jozefom Stangelbergerom,

v snahe upevniť susedské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou

sa rozhodli uzavrieť Dohodu o spolupráci v odbore colníctva.

Splnomocnenci po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

(1) Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia, aby uľahčili colné prejednávanie v železničnej, cestnej a lodnej doprave medzi obidvoma štátmi.

(2) Pod pojmom „colné prejednávanie“ v zmysle tejto Dohody sa rozumie vykonávanie všetkých opatrení predvídaných v predpisoch obidvoch štátov pre dovoz, vývoz a prevoz tovaru.

Článok 2

(1) Obidve zmluvné strany sa všemožne vynasnažia, aby čo najviac skrátili trvanie colného prejednávania; to platí najmä pre

a) medzinárodnú prepravu tovaru v prevoze,

b) tovar podliehajúci rýchlej skaze, živé zvieratá a iný tovar, pri ktorom je potrebná rýchla preprava,

c) vozne so spešninovým tovarom,

d) tovar prepravovaný v medzinárodných spešných vlakoch a

e) hromadný tovar v ucelených vlakoch.

(2) Na vykonanie ustanovení odseku 1 budú železničné správy včas informovať príslušné orgány svojho štátu o každej zmene v prevádzke, v cestovnom poriadku a v skladbe medzinárodných vlakov.

Článok 3

(1) Cestovný styk a preprava tovaru cez spoločné štátne hranice obidvoch štátov sa smie uskutočňovať len na priechodoch určených vo vzájomnej dohode.

(2) Obidve zmluvné strany určia vo vzájomnej dohode úradné hodiny svojich colných úradov na priechodoch uvedených v odseku 1 tak, aby sa úradné hodiny protiľahlých colných úradov zhodovali.

(3) Preprava tovaru cez priechody uvedené v odseku 1 sa smie vykonávať len v úradných hodinách colných úradov určených podľa odseku 2; to sa netýka železničnej a lodnej prepravy tovaru. Prestup cestujúcich cez štátne hranice taktiež nepodlieha časovému obmedzeniu, pokiaľ títo cestujúci nevezú so sebou obchodný tovar.

Článok 4

(1) Colné úrady každého z obidvoch štátov uznávajú colné uzávery druhého štátu s výnimkou prípadov, keď treba tieto colné uzávery odstrániť za účelom vykonania colnej prehliadky. Colné úrady môžu taktiež dodatočne priložiť vlastné uzávery.

(2) To isté platí o uzáverách, ktoré prikladá železničná správa druhého štátu.

(3) Colné úrady každého z obidvoch štátov uznávajú úradné označenia, ktorými orgány druhého štátu vyznačujú na dopravných prostriedkoch ich obsah, nosnosť a podobné údaje.

Článok 5

(1) V železničnej doprave sa môžu v oddeleniach osobných vozňov prepravovať iba ručné batožiny cestujúcich.

(2) Na rušňoch, tendroch, drezinách a podobných dopravných prostriedkoch, ako aj na miestach vyhradených pre vodičov motorových vlakov môžu sa prepravovať iba veci určené pri chode vlaku pre služobnú alebo osobnú potrebu zamestnancov železničnej správy.

Článok 6

S tovarom alebo platidlami, ktoré boli z územia jedného štátu podludne dopravené na územie druhého štátu, naloží sa podľa predpisov štátu, na území ktorého sa tieto podludne dopravené veci nachádzajú.

Článok 7

(1) Zmluvné strany rokujú spolu priamo v otázkach vyplývajúcich z vykonávania tejto Dohody.

(2) Zmluvné strany budú konať podľa potreby porady za účelom výmeny skúseností a na vykonávanie tejto Dohody.

Článok 8

V písomnom styku vyplývajúcom z tejto Dohody sa používa jazyk toho štátu, orgány ktorého robia oznámenie.

Článok 9

(1) Táto Dohoda vstúpi v platnosť po uplynutí tridsiatich dní odo dňa výmeny nót o jej schválení podľa vnútroštátnych predpisov obidvoch štátov.

(2) Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju rok pred uplynutím tejto lehoty jedna zo zmluvných strán nevypovie.

Dané vo Viedni 17. januára 1961 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo zahraničného obchodu

Československej socialistickej republiky:

Sauer v. r.

Za Spolkové ministerstvo financií

Rakúskej republiky:

Stangelberger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.