72

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 28. júna 1961

o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách

Vláda Československej socialistickej republiky na vykonanie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Aby sa zabezpečil všestranný a harmonický rozvoj detí predškolského veku, jednota a postupnosť v ich výchove, môžu sa jasle a materské školy podľa miestnych podmienok zriaďovať v spoločných budovách. To umožní, aby výchovnú starostlivosť o deti v týchto zariadeniach vykonával jeden kolektív odborných pracovníkov na základe jednotného zdravotného a výchovného systému s prihliadnutím na rozvoj jednotlivých detí a aby sa prechod detí z jaslí do materskej školy uskutočňoval plynule a bez ťažkostí pre deti a rodičov.

§ 2

Zriaďovanie

(1) Jasle a materské školy v spoločných budovách zriaďuje miestny národný výbor v rámci štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a kultúry a štátneho rozpočtu.

(2) Názov jaslí a materskej školy v spoločnej budove je: „Jasle-materská škola v ........“.

(3) Počet detí v oddeleniach a v triedach je rovnaký ako v samostatných jasliach a materských školách.

(4) Výstavba nových budov pre jasle-materské školy sa vykonáva podľa základných typových podkladov a adaptácia starších budov podľa zásad týchto podkladov.*) Celkový počet detí v jasliach-materskej škole nemá prevyšovať počet 165.

§ 3

Riadenie

(1) Jasle-materské školy riadi, kontroluje a za ich činnosť zodpovedá miestny národný výbor. Odborný dozor vykonáva okresný národný výbor.

(2) Ústredné riadenie a kontrola jaslí-materských škôl prislúcha Ministerstvu školstva a kultúry, ktoré pritom úzko spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva, najmä pokiaľ ide o metodické riadenie výchovy a starostlivosť o deti do 3 rokov.

(3) Odbornú zdravotnú starostlivosť v jasliach-materských školách riadi a kontroluje a za túto činnosť miestnemu národnému výboru zodpovedá príslušný ústav národného zdravia, ktorý poverí jedného lekára vykonávaním zdravotnej starostlivosti.

(4) Priame riadenie jaslí-materskej školy vykonáva riaditeľka ustanovená z osôb, ktoré majú kvalifikáciu učiteľky materskej školy alebo kvalifikáciu detskej sestry. Riaditeľka je za svoju činnosť zodpovedná miestnemu národnému výboru a v zdravotných otázkach príslušnému ústavu národného zdravia.

(5) V jasliach-materskej škole sa ustanovuje zástupkyňa riaditeľky, ktorou je detská sestra, ak riaditeľka má kvalifikáciu učiteľky materskej školy, alebo učiteľka materskej školy, ak riaditeľka má kvalifikáciu detskej sestry. Zástupkyňa riaditeľky je za svoju činnosť zodpovedná riaditeľke.

§ 4

Pracovníci

(1) V jasliach-materskej škole sa okrem riaditeľky a jej zástupkyne ustanovujú pracovníci ako v samostatných jasliach a materských školách, a to podľa predpisov Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva a kultúry.

(2) Osobným úradom riaditeľky, jej zástupkyne a ostatných odborných pracovníkov je okresný národný výbor. Osobným úradom prevádzkových pracovníkov je miestny národný výbor.

(3) Pracovné a platové pomery riaditeľky a jej zástupkyne upravia osobitné predpisy. Pracovné pomery ostatných pracovníkov sa spravujú predpismi platnými pre jasle a materské školy. Platové pomery odborných zdravotníckych pracovníkov sa spravujú predpismi Ministerstva zdravotníctva platnými pre jasle, odborných pedagogických a prevádzkových pracovníkov predpismi Ministerstva školstva a kultúry.

§ 5

Jasľové oddelenia

Pre jasľové oddelenia jaslí-materských škôl platia predpisy pre samostatné jasle, najmä pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o normy stravovania a vybavenia.

§ 6

Združenie rodičov a priateľov

Na zabezpečenie jednotného výchovného pôsobenia jaslí-materskej školy a rodiny treba, aby miestne národné výbory dbali na to, aby sa pri jasliach-materskej škole zriadilo jedno združenie rodičov a priateľov. Zriaďovanie, organizáciu a činnosť združení upravujú osobitné predpisy.

§ 7

Jasle-materské školy pri závodoch a JRD

Jasle-materské školy môžu sa zriaďovať aj pri závodoch a jednotných roľníckych družstvách. Ich zriaďovanie, výstavba, prevádzka, riadenie a financovanie sa spravuje obdobne zásadami schválenými uznesením vlády zo 7. decembra 1959 č. 1029*) a platnými smernicami Ministerstva financií**) a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva***) vydanými na vykonanie týchto zásad.


Záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Ak nie je v tejto vyhláške ustanovené inak, riadia sa jasle-materské školy predpismi platnými pre samostatné jasle a materské školy.

(2) Miestne národné výbory rozhodnú, ktoré doterajšie jasle a materské školy umiestnené v jednej budove budú od 1. januára 1962 riadené a spravované podľa tejto vyhlášky.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Základné typové podklady jaslí - materských škôl schválilo Ministerstvo školstva a kultúry 27. februára 1961 č. 14241/61-E III/3. Možno ich dostať v Študijnom a typizačnom ústave v Prahe 1, Perlová 1.

*) Úradný list (Úradný vestník) 1959, čiastka 98.

**) Vestník Ministerstva financií 1960, č. 13-14.

***) Vestník Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 1960, č. 41.