Predpisy v roku 1950

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1950 Zb. Nariadenie o zrušení zemských finančných pokladníc 26.01.1950
2/1950 Zb. Nariadenie o pôsobnosti národných výborov pri stavbe, správe a udržovaní štátnych ciest 26.01.1950
3/1950 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1949 27.01.1950
4/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948 27.01.1950
5/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948. 27.01.1950
7/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o pôsobnosti finančných prokuratúr 01.02.1950
8/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon 15.02.1950
9/1950 Zb. Nariadenie o osobnej spôsobilosti na vedenie lekárne 08.02.1950
10/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární 08.02.1950
11/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia 01.01.1950
12/1950 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru 01.03.1950
13/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove 01.03.1950
14/1950 Zb. Nariadenie o organizácii miestnych národných výborov 08.03.1950
15/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú ustanovenia divadelného zákona o zriaďovaní bábkových divadiel a divadelnej činnosti bábkárskej 09.03.1950
16/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949 24.03.1950
17/1950 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1950 01.01.1950
18/1950 Zb. Zákon o zrušení osídľovacích úradov 15.03.1950
19/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov 15.03.1950
20/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania 17.03.1950
21/1950 Zb. Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh 17.03.1950
22/1950 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka 17.03.1950
23/1950 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva 01.03.1950
24/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre komunálne podniky 17.03.1950
25/1950 Zb. Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti 01.01.1950
26/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o konečnej úprave vnútorného štátneho dlhu a niektorých iných dlhov z času do 31. decembra 1945 23.03.1950
27/1950 Zb. Zákon o štátnej podpore pri živelných pohromách 22.04.1950
28/1950 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch za rok 1949 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1949
29/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia 01.10.1948
30/1950 Zb. Nariadenie o prestupoch medzi verejným penzijným zaopatrením a národným (verejnoprávnym) dôchodkovým poistením a o prestupoch vo verejnom penzijnom zaopatrení 01.10.1948
31/1950 Zb. Zákon o Štátnej banke československej 01.04.1950
32/1950 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1950 01.01.1950
33/1950 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov 01.01.1950
34/1950 Zb. Nariadenie o scudzovaní cestných motorových vozidiel, používaných na živnostenskú dopravu 08.04.1950
35/1950 Zb. Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1950 (rozpočtový zákon) 01.01.1950
36/1950 Zb. Nariadenie o výkone verejnej správy vo veciach plavby 20.04.1950
37/1950 Zb. Nariadenie o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných liečiv 20.04.1950
38/1950 Zb. Vyhláška o dodatkovej dohode zo dňa 18. mája 1948 k obchodnému dohovoru medzi Československou republikou a Francúzskom 20.04.1950
39/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport 24.04.1950
40/1950 Zb. Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva 01.05.1950
41/1950 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohovore medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o zaopatrovacích platoch pre prípad úmrtia alebo invalidity obetiam vojny z roku 1939-1945, podpísanom v Paríži dňa 1. decembra 1947 15.05.1950
42/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949 30.04.1950
43/1950 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti Štátneho zememeračského a kartografického ústavu a o Technickom poradnom sbore vo veciach verejného vymeriavania a mapovania 18.05.1950
44/1950 Zb. Nariadenie o niektorých prestupoch v sociálnom poistení (zaopatrení) pred 1. októbrom 1948 18.05.1950
45/1950 Zb. Nariadenie o národnom poistení brigádnikov 01.06.1950
46/1950 Zb. Vyhláška ministra financií o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949 03.06.1950
47/1950 Zb. Ústavný zákon o úpravách v organizácii verejnej správy 22.05.1950
48/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo národnej bezpečnosti 23.05.1950
49/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti presunu pôsobnosti vo veci rozlučovania obcí 01.01.1951
50/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949 09.06.1950
51/1950 Zb. Nariadenie o územnom plánovaní obcí 01.06.1950
52/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti niektorých presunov pôsobnosti vo verejnej správe 01.07.1951
53/1950 Zb. Vyhláška o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov 01.05.1950
54/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určuje začiatok účinnosti pre presuny pôsobnosti v niektorých veciach živnostenského a iného podnikania 31.05.1950
55/1950 Zb. Zákon o užívaní a zmene mena a priezviska 03.07.1950
56/1950 Zb. Zákon o premávke na verejných cestách 01.11.1951
57/1950 Zb. Zákon o úprave podnikania v cestnej doprave 01.06.1951
58/1950 Zb. Zákon o vysokých školách 03.06.1950
59/1950 Zb. Zákon o dani z literárnej a umeleckej činnosti 06.06.1950
60/1950 Zb. Zákon o dani zo samostatnej činnosti 06.06.1950
61/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke 24.06.1950
62/1950 Zb. Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami 09.07.1950
63/1950 Zb. Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov 09.06.1950
64/1950 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 01.07.1950
65/1950 Zb. Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami 09.07.1950
66/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov 01.04.1950
67/1950 Zb. Zákon o pracovných a platových pomeroch sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov (sudcovský zákon) 01.04.1950
68/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov 01.04.1950
69/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre učiteľov 01.04.1950
70/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti 01.04.1950
71/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, prokurátorov a sudcovských čakateľov 01.04.1950
72/1950 Zb. zákon o telekomunikáciách 01.07.1950
73/1950 Zb. Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení 01.07.1950
74/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave 17.06.1950
75/1950 Zb. Nariadenie o rozpočtoch a záverečných účtoch národných výborov 17.06.1950
76/1950 Zb. Nariadenie o odmene a náhrade hotových výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmočníkov 01.07.1950
77/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.07.1950
78/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 10 Kčs s dátom 4. apríla 1950 27.06.1950
79/1950 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zaistenie plynulého zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou 30.06.1950
80/1950 Zb. Nariadenie o zriadení ústredných výskumných ústavov 01.07.1950
81/1950 Zb. Nariadenie o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl 01.07.1950
82/1950 Zb. Nariadenie o zrušení predpisov o štátnych finančných monopoloch tabakovom, soľnom, výbušných látok a umelých sladidiel 01.07.1950
83/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia rozpočtového zákona na rok 1950 01.01.1950
84/1950 Zb. Nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku 08.07.1950
85/1950 Zb. Zákon o opatreniach súvisiacich s úpravou disciplinárneho práva príslušníkov ozbrojených sborov 01.10.1950
86/1950 Zb. Trestný zákon 01.08.1950
87/1950 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) 01.08.1950
88/1950 Zb. Trestný zákon správny 01.08.1950
89/1950 Zb. Zákon o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny) 01.08.1950
90/1950 Zb. Nariadenie o správe národného majetku národnými výbormi 20.07.1950
91/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City. 20.07.1950
92/1950 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov 20.07.1950
93/1950 Zb. Nariadenie o výstavbe obcí 01.10.1950
94/1950 Zb. Zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 01.08.1950
95/1950 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré pomery v poisťovníctve 01.08.1950
96/1950 Zb. Zákon o pracujúcom doraste 25.07.1950
97/1950 Zb. Zákon o dráhach 01.06.1951
98/1950 Zb. Zákon o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania 25.07.1950
99/1950 Zb. Zákon o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži 01.10.1950
100/1950 Zb. Zákon o podnikovom registri 24.08.1950
101/1950 Zb. Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory 25.07.1950
102/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 25.07.1950
103/1950 Zb. Zákon o národných podnikoch priemyslových 26.07.1950
104/1950 Zb. Zákon o financovaní národných a komunálnych podnikov 01.07.1950
105/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje štatút národných podnikov priemyslových 01.07.1950
106/1950 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov 01.07.1950
107/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení baní a niektorých priemyslových podnikov 26.07.1950
108/1950 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu 01.07.1950
109/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu 26.07.1950
110/1950 Zb. Zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva 26.07.1950
111/1950 Zb. Zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami 01.01.1951
112/1950 Zb. Nariadenie o bohosloveckých fakultách 26.07.1950
113/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú podrobnosti o prestupe štátnych zamestnancov a niektorých neštátnych verejných zamestnancov, ako aj príjemcov od odpočivných (zaopatrovacích) platov, do národného dôchodkového poistenia a srážky na poistné 01.04.1950
114/1950 Zb. Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov 01.04.1950
115/1950 Zb. Nariadenie o pracovných a platových pomeroch a o penzijnom zabezpečení bývalých pragmatikálnych zamestnancov prevzatých do služieb národných alebo komunálnych podnikov 01.04.1950
116/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje u príslušníkov ozbrojených sborov vymeriavací základ na účely národného poistenia a vojenskej nemocenskej starostlivosti 01.09.1949
117/1950 Zb. Nariadenie o registri trestov 01.08.1950
118/1950 Zb. Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona 01.08.1950
119/1950 Zb. Nariadenie o podrobovacom konaní 01.08.1950
120/1950 Zb. Nariadenie o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách 01.04.1950
121/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva 01.04.1950
122/1950 Zb. Nariadenie o podávaní a vybavovaní zlepšovacích námetov 21.08.1950
123/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách 21.08.1950
124/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú niektoré podrobnejšie predpisy o podnikovom registri 24.08.1950
125/1950 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave 30.08.1950
126/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Fond pre poisťovanie vývozných úverov 30.08.1950
127/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania 30.08.1950
130/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť 30.08.1950
128/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Štátnej banky československej o povinnosti hlásenia niektorých sporov s cudzinou 31.08.1950
129/1950 Zb. Nariadenie o poskytnutí vernostného prídavku baníkov v roku 1950 08.09.1950
131/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 16.09.1950
132/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej 01.10.1950
133/1950 Zb. Nariadenie o zrušení predpisov o liehovom monopole 29.09.1950
134/1950 Zb. Nariadenie o registrácii chmeľníc 11.10.1950
135/1950 Zb. Nariadenie o organizácii ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami 10.11.1950
136/1950 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových 11.10.1950
137/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva 01.09.1950
138/1950 Zb. Nariadenie o náhradnej dávke za všeobecnú daň z liehu 02.10.1950
139/1950 Zb. Nariadenie o zriadení krajských arbitrážnych komisií, o organizácii a príslušnosti arbitrážnych komisií a o konaní pred nimi 01.10.1950
140/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu 27.10.1950
141/1950 Zb. Občiansky zákonník 01.01.1951
142/1950 Zb. Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) 01.01.1951
143/1950 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1951 01.01.1951
144/1950 Zb. Zákon o jednorázovom mimoriadnom prídavku za rok 1950 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1950
145/1950 Zb. Zákon o upravovaní vysvetliviek k colnému sadzobníku 24.11.1950
146/1950 Zb. Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov 15.10.1950
147/1950 Zb. Nariadenie o štátnych cenách 24.11.1950
148/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch 24.11.1950
149/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o národných dopravných podnikoch 24.11.1950
150/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku 24.11.1950
151/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku 24.11.1950
152/1950 Zb. Zákon o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemnej plavby 29.11.1950
153/1950 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1951 06.12.1950
154/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o daňových úľavách pri usporiadaní niektorých právnych pomerov družstiev, spolkov a iných právnických osôb 31.12.1950
155/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby 19.12.1950
156/1950 Zb. Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky 01.11.1950
157/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka 01.01.1951
158/1950 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950 19.12.1950
159/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev 20.12.1950
160/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.01.1951
161/1950 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy 23.12.1950
162/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž 01.10.1950
163/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky 23.12.1950
164/1950 Zb. Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky 23.12.1950
165/1950 Zb. Zákon na ochranu mieru 24.12.1950
166/1950 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva 27.12.1950
167/1950 Zb. Zákon o komunálnych podnikoch 01.01.1951
168/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku 27.12.1950
169/1950 Zb. Zákon o zrušení niektorých poplatkových predpisov 01.01.1951
170/1950 Zb. Zákon o zdravotníckych povolaniach 01.01.1951
171/1950 Zb. Nariadenie o zbúraní stavieb 01.01.1951
172/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami 01.01.1951
173/1950 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch 01.01.1951
174/1950 Zb. Zákon o dražbách mimo exekúcie 01.01.1951
175/1950 Zb. Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu 01.01.1951
176/1950 Zb. Nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám 01.01.1951
177/1950 Zb. Nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí 01.01.1951
178/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou 01.01.1951
179/1950 Zb. Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede 01.01.1951
180/1950 Zb. Nariadenie o exekúcii na peňažné pohľadávky a plat 01.01.1951
181/1950 Zb. Zákon o úprave najnižších dôchodkov bývalých prijímateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov 28.12.1950
182/1950 Zb. Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy 28.12.1950
183/1950 Zb. Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie 28.12.1950
184/1950 Zb. Zákon o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov 28.12.1950
185/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a dokumentačnej služby 28.12.1950
186/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje úplné znenie zákona o organizácií výskumníctva a technického rozvoja 28.12.1950
187/1950 Zb. Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby 15.02.1951
188/1950 Zb. Zákon o zdokonalení rastlinnej výroby 27.01.1951
189/1950 Zb. Zákon o poistnej smluve 01.07.1951
190/1950 Zb. Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva 01.01.1951
191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový 01.01.1951
192/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú podrobnejšie predpisy pre konanie v trestných a v občianskych právnych veciach (spravovací poriadok) 01.01.1951
193/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári 01.01.1951
194/1950 Zb. Nariadenie o sadzbách za advokátske a notárske výkony 01.01.1951
195/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o organizácii bytového majetku a o Fonde bytového hospodárstva 01.01.1951
196/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1951
197/1950 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1951 01.01.1951
198/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Riaditeľstva štátneho dlhu, Ústrednej štátnej pokladnice v Prahe a Štátnej pokladnice pre Slovensko v Bratislave 01.01.1951
199/1950 Zb. Nariadenie o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí 01.01.1951
200/1950 Zb. Nariadenie o nakladaní s nehnuteľným národným majetkom v správe ústredných úradov 29.12.1950
201/1950 Zb. Nariadenie o hmotnom zásobovaní 01.01.1951
202/1950 Zb. Nariadenie o prístavnom poriadku pre československé vnútrozemské prístavy 01.01.1951
203/1950 Zb. Nariadenie o nastúpení a zmenách živnostenskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti 01.01.1951
204/1950 Zb. Nariadenie o zrušení Ústredného sväzu priemyslu pre Čechy a Moravu 30.12.1950
205/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 01.01.1951
206/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o financovaní národných a komunálnych podnikov 23.12.1950
207/1950 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú niektoré miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice 01.01.1951
Presunúť na začiatok