Vyhláška č. 16/1950 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949

Čiastka 7/1950
Platnosť od 09.03.1950
Účinnosť od 24.03.1950

16.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 3. marca 1950

o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému dňa 10. októbra 1949.

Podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Sb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode, vyhlasujem po dohode s ministrami zahraničných vecí a zahraničného obchodu:


Dňom 9. marca 1950 nadobudnú dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X - Československo, pripojenej k hore uvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:

9 b)1; 9 b)2; 10; ex 17 b) svätojánsky chlieb, olivy; ex 62 b)2 semeno svätojánskeho chleba; ex 82 a) jemné i obyčajné špongie v prírodnom stave, neupravené, neprané; ex 83 kožušiny a kože, surové: ovčie, jahňacie, kozie, kozľacie; ex 108 a)1 vínne destiláty prichádzajúce z krajiny pôvodu, s obsahom do 45 obj. percent alkoholu atď.; 147 a); 147 b); ex 150 b) magnezit surový; ex 165 obyčajná živica, kalofónia; ex 173 b) terpentín, terpentínový olej; ex 600 a) 1 víňan vápenatý - a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.


Kabeš v. r.