Vyhláška č. 53/1950 Zb.Vyhláška o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov

Čiastka 25/1950
Platnosť od 31.05.1950 do31.12.1997
Účinnosť od 01.05.1950 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

53

Vyhláška

Ministerstva národnej obrany

zo dňa 23. mája 1950

o preložení sídla Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov.

Ministerstvo národnej obrany určuje po dohode s Ministerstvom vnútra podľa § 80 ods. 2 vládneho nariadenia č. 209/1949 Sb., ktorým sa vykonáva branný zákon:


§ 1.

Sídlo Krajského vojenského veliteľstva Gottwaldov, ktoré bolo podľa vyhlášky č. 216/1949 Sb. dočasne v Kroměříži, sa prekladá do Gottwaldova.


§ 2.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. mája 1950.


Dr. Čepička v. r.