119

Nariadenie ministra financií

zo dňa 1. augusta 1950

o podrobovacom konaní.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom vnútra podľa § 59 ods. 1 zákona č. 89/1950 Sb., o trestnom konaní správnom:


§ 1.

V podrobovacom konaní môžu sa na žiadosť obvineného prejednať:

a) priestupky skrátenia alebo ohrozenia cla alebo dane vyberanej s clom podľa §§ 61 a 62 trestného zákona správneho, ak nie je skrátená alebo ohrozená daň alebo clo alebo ich súčet viac než 10.000 Kčs;

b) priestupky pri obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 63 cit. zák., ktorými boly porušené zákazy alebo obmedzenia vydané na ochranu finančných záujmov štátu, ak ide o porušenie menej závažné a ak nie je zároveň všeobecná cena tovaru viac než 20.000 Kčs;

c) priestupky devízové podľa § 64 cit. zák., ak ide o dovoz, vývoz alebo prevoz platidiel, alebo o vývoz darov alebo cenných predmetov, ak nie je hodnota darov alebo cenných predmetov viac než 20.000 Kčs a ak ide o platidlá, viac než 10.000 Kčs.

§ 2.

Podrobovacie konanie pri priestupkoch uvedených v § 1 môže sa vykonať len v prípadoch, keď:

a) priestupok alebo pokus oň bol spáchaný v cestovnom styku osobou, ktorá nemá bydlisko na území Československej republiky, alebo

b) priestupok alebo pokus oň bol spáchaný pri výstupe z územia Československej republiky osobou, ktorá má bydlisko na tomto území.

§ 3.

Podrobovacie konanie nesmie sa použiť,

a) ak vyplýva zo spôsobu alebo povahy činu, že ním bol alebo mal byť prejavený nepriateľský postoj k ľudovodemokratickému zriadeniu republiky, alebo

b) ak nasvedčujú okolnosti prípadu zrejme na to, že ide o čin pripravovaný so zvláštnou premyslenosťou alebo o čin, na ktorom je zúčastnená iná osoba, alebo o páchateľa už trestaného, alebo

c) ak ide o súbeh priestupkov uvedených v § 1 s inými priestupkami alebo s trestným činom.

§ 4.

Podrobovacie konanie vykonávajú orgány trestnej a colnej služby finančnej.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.