Nariadenie vlády č. 11/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia

Čiastka 5/1950
Platnosť od 27.02.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1950 do31.12.1951
Zrušený 102/1951 Zb.

OBSAH

11

Vládne nariadenie

zo dňa 24. januára 1950,

ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Výkon pôsobnosti, ktorú vo veciach štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia vykonávaly podľa ustanovení vládneho nariadenia č. 170/1949 Sb. penzijné oddelenia zemských finančných riaditeľstiev v Prahe a v Brne a ich penzijné likvidatúry, na Slovensku Povereníctvo financií, sa až na ďalšie predlžuje.


§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.