Nariadenie č. 118/1950 Zb.Nariadenie o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona

Čiastka 47/1950
Platnosť od 01.08.1950 do31.12.1955
Účinnosť od 01.08.1950 do31.12.1955
Zrušený 54/1955 Zb.

118

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 31. júla 1950

o tom, čo sa považuje za omamné prostriedky, jedy, nákazlivé choroby a za škodcov úžitkových rastlín podľa trestného zákona.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 205 trestného zákona č. 86/1950 Sb.:


§ 1.

Za omamné prostriedky v smysle §§ 197 a 198 tr. zák. sa považujú:

1. Surové ópium, spracované ópium, lekárske ópium, indické konope, kokové listy, surový kokain.

2. Morfín a jeho soli, počítajúc do toho prípravky vyrobené priamo zo surového alebo lekárskeho ópia, diacetylmorfín a ostatné estery morfínu a ich soli, kokain a jeho soli, počítajúc do toho prípravky vyrobené priamo z listu koka, všetky estery ekgonínu a ich soli, dihydrooxykodeinón a jeho soli eukodal a dinarkón (chránené názvy), dihydrokodeinón a jeho soľ dikodid a multakodín (chránené názvy), dihydromorfinón a jeho soľ dilaudid (chránený názov), acetyldihydrokodeinón a acetylodemethylodihydrothebain a ich soľ acedikón (chránený názov), dihydromorfín a jeho soľ paramorfan (chránený názov), ich estery a soli ktorejkoľvek z týchto látok a ich esterov, N-oxymorfín (genomorfín - chránený názov), slúčeniny N-oxymorfínové, ako aj ostatné slúčeniny morfínu s dusíkom päťmocným.

3. Ekgonín, thebain a ich soli, ethery morfínu, ako benzylmorfín a ich soli.

4. Všetky prípravky (oficinálne alebo neoficinálne, zahrnujúc do toho i prostriedky zvané antiópium), ako aj roztoky alebo ich zredenia, či sú v hmote beztvárnej, tekutej alebo tuhej, prípravky obsahujúce hydrochlorid ethylesteru kyseliny 1-methyl-4-phenylpiperidín-4 karbonovej (uvádzané do behu najmä pod názvom Dolantín, Demerol, Pethidine) a prípravky typu phenylmethylaminopropanu (uvádzané do obehu najmä pod názvom Psychotón, Astedrín), prípravky typu dimethyl-aminodiphenyl-heptanonu, napr. imethyl- -aminodiphenyl-propylbutanon (uvádzané do obehu najmä pod názvami Mecodin, Methadon, Amidon, Physepton a Dolophine).

5. Každý nový derivát morfínu, kokainu a ich solí, každý iný alkaloid ópia a vôbec ktorýkoľvek iný prípravok, ktorý by mohol byť podľa všeobecne uznaných vedeckých výskumov podobne zneužitý a ktorý by mohol mať rovnaké škodlivé účinky.

§ 2.

Za jedy v smysle §§ 197 a 198 tr. zák. sa považujú:

1. Arzén a kysličník arzenitý (arzenik, otrušík, utrých, arzénový kvet, biele sklo arzénové, sklovitý kysličník arzenitý, arzénová múčka), sírnik arzenitý (auripigment) a sírnik arzenatý (realgar, červené sklo arzénové, arzénový rubín), kyseliny arzenité a arzeničné, arzenitany (arzenity, soli kyseliny arzenitej, napr. arzenitan draselný, sodný, kobaltnatý, meďnatý).

2. Antimónové preparáty (okrem zlatej síry čiže sírnika antimoničného) a kysličník antimoničitý (popol antimónový), antimónové sklo (smes popola antimónového alebo kysličníka antimoničitého so surmou) a kyselina antimoničná, antimónové maslo (chlorid antimonitý), dávivý vínny kameň (víňan antimonylodraselný), chlorid antimoničný, antimónová žlť (antimoničnan olovnatý) a antimónová bieloba.

3. Ortuťové preparáty a soli, kysličník ortuťnatý (žltý beztvarý, kryštalický červený tzv. červený precipitát), síran ortuťnatý, kysličník ortuťný (hnedočierny až čierny), chlorid ortuťnatý (sublimát), chlorid ortuťný (kalomel), biely precipitát a jodid ortuťnatý (žltý, červený).

4. Fosfor obyčajný (kryštalinický), fosforové pasty.

5. Bróm.

6. Metylalkohol (metanol, drevný lieh).

7. Kyanid draselný (cyankalium) a sodný (cyannatrium), kyanovodík.

8. Alkaloidy a soli alkaloidov, napr. atropín, brucín, koniín, digitalín, morfín, nikotín, strychnín, veratrín a pod.

9. Dusitan sodný a draselný.

§ 3.

Za nákazlivé ľudské choroby v smysle §§ 199 a 200 tr. zák. sa považujú:

Choroby, ktoré vznikajú tým, že choroboplodné zárodky (baktériá, rickettsie, vírusy, protozoá) alebo ich jedy (toxíny) vniknú do živého organizmu a spôsobia jeho prechodné alebo trvalé poškodenie alebo smrť; väčšina z nich je prenosná na ďalšie živé organizmy.

Sú to najmä:

1. ázijská cholera

2. intoxikácie a infekcie z poživatín (botulismus, gastroenteritis infectiosa rôzneho pôvodu)

3. mor (pestis)

4. kiahne (variola)

5. nemoc papagájov (psittacosis)

6. sopľavka (malleus) a melioidosa

7. besnota (lyssa)

8. žltá zimnica (febris flava).

§ 4.

Za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat v smysle § 201 tr. zák. sa považujú:

1. červienka ošípaných

2. furunkulóza (vredovitosť) rýb

3. nákaza žriebät

4. cholera hydiny

5. mor hydiny

6. mor rožného statku

7. mor ošípaných

8. nákaza zveri a rožného statku

9. nákazlivá málokrvnosť jednokopytníkov

10. nákazlivá obrna ošípaných

11. nákazlivé zmetanie rožného statku (abortus Bang)

12. nákazlivý streptokokový zánet vemena

13. sypanice ovčie

14. nemoc papagájov (psittacosis)

15. pľúcna nákaza rožného statku

16. pohlavné nákazy rožného statku (pľuzgierový výsyp rožného statku, nákazlivý katar pošvy, trichomonádová nákaza)

17. pľuzgierový výsyp jednokopytníkov

18. roztočová nákaza včiel, mor a hniloba včelieho plodu

19. slintačka a krívačka

20. sneť slezinná

21. sneť chrastivá

22. svrab (prašina)

23. tuberkulóza rožného statku, ošípaných a hydiny

24. tularaemia

25. sopľavka

26. besnota.

§ 5.

Za škodcov úžitkových rastlín v smysle § 202 tr. zák. sa považujú:

1. Škodcovia obyčajní:

Hraboš poľný (Arvicola arvalis)

hrdzavka (Apodemus agrarius - Mus agrarius)

chrček (Cricetus sp.)

syseľ (Citellus sp.)

vrabec domový (Passer domesticus)

vrabec poľný (Passer montanus)

slimáky (Agriolimax sp.)

drótovce (Agriotes sp.)

skočky (Haltica sp.)

háďatká (Tylenchus sp.)

chrústy (Melolontha melolontha)

kobylky (Orphania denticauda)

medvedík obyčajný (Gryllotalpa vulgaris)

zdochlináre (Silpha sp.)

mora gamma (Plusia gamma)

siatica oziminná (Agrotis segetum)

triasnivky (Thrips sp.).

2. Škodcovia obilnín, škodcovia na lúkach a pastvinách:

Byľomor ničivý (Mayetiola destructor)

bodruška obilná (Cephus pygmaeus)

bzučavka jačmenná (Oscinis frit)

hrbáč siatinný (Zabrus tenebrioides)

chlpáč huňatý (Tropinota hirta)

bzdochy (Eurygaster maura, Aelia rostrata)

chrústovce (Anisoplia sp.)

smutník tmavý (Hypogymna morio)

zavíjač kukuričný (Pyrausta nubilalis)

zelenuška pásavá (Chlorops taeniopus).

3. Škodcovia repy:

Háďatko repné (Heterodera Schachtii)

voška maková (Aphis fabae)

nosatce, všetky ich druhy, ktoré sa vyskytujú ako škodcovia repných zárastov, najmä ryhonos repný (Bothynoderes punctiventris), lalokonos ligurčekový (Otiorrhynchus ligustici) a dlháč pŕhľavový (Tanymecus palliatus)

zaprášenec repný (Opatrum sabulosum)

sieťnatka repná (Piesma quadrata).

zavíjač repný (Phlyctaenodes sticticalis).

4. Škodcovia zemiakov:

Pásavka zemiaková (mandelinka zemiaková) (Leptinotarsa - Doryphora decemlineata).

5. Škodcovia olejnatých rastlín (mak, repka, slnečnica, soja):

Blyskáčik repicový (Meligethes aeneus)

tenkonožec začadený (Stenocarpus fuliginosus)

krytonos makový (Ceutorrhynchus macula alba)

moľa slnečnicová (Homoeosoma nebulella)

piliarka (Athalia spinarum)

listojed (Entomoscellis adonidis)

roztočec chmeľový (Epitetranychus altheae).

6. Škodcovia chmeľu:

Skočka chmeľová (Psylliodes athenuata)

voška chmeľová (Phordon humuli)

roztočec chmeľový (Epitetranychus altheae).

7. Škodcovia krmovín:

Byľomor lucernový (Dasineura ignorata)

nosáčik ďatelinový (Apion apricans)

plodomor lucernový (Contarinia medicaginis)

lienka lucernová (Epilachna globosa).

8. Škodcovia zeleniny:

Plodomor karfiolový (Contarinia torquens - nasturtii)

mlynáriky (Pieris sp.)

blyskáčik repicový (Meligethes aeneus)

cibuľovka sivá (Hylemyia antiqua)

kvetovka kapustná (Chortophila brassicae)

zrnovec hrachový (Bruchus pisi)

moľa rascová (Depressaria nervosa)

vošky (Brevicoryne brassicae)

obaľač hrachový (Grapholita sp.).

9. Škodcovia ovocných stromov a krov:

Mníška sosnová (Lymantria monacha)

mníška veľkohlavá (Lymantria dispar)

zlatorítka obyčajná (Euproctis chrysorrhoea).

mlynárik ovocný (Aporia crataegi)

priadka ovocná (Gastropacha quercifolia)

priadka obrúčková (Malacosoma neustria)

priadka čerešňová (Eriogaster lanestris)

červce z rodu Aspidiotus, najmä červec sanjoský (Aspidiotus perniciosus)

červec brestový (Lepidosaphes ulmi)

drevotoč vŕbový (Cossus cossus)

moľa hnedá (Simaethis pariana)

kôrovec jabloňový (Eccoptogaster rugulosus)

kôrovec slivkový (Eccoptogaster pruni)

kvetovka jabloňová (Anthomomus pomorum)

listovka záhradná (Phyllopertha horticola)

mera hrušková (Psylla piricola a Psylla pirisuga)

mera jabloňová (Psylla mali)

moľa jabloňová (Hyponomeuta padellus subsp. malinellus)

vlnovoška krvavá (Eriosoma lanigera)

listové vošky (čelaď Aphidae)

fyloxéra (Phylloxera)

obaľač jablčný (Carpocapsa pomonella)

obaľač pochybný (Conchylis ambiguella)

obaľač mramorový (Polychrosis botrana)

piadivka jesenná (Cheimatobia brumata)

zimovka piadivá (Hybernia defoliaria)

piliarka egrešová (Pristiphora pallipes)

piliarka ríbezľová (Nematus ribesii)

piliarka slivková (Hoplocampa minuta a Hoplocampa flava)

plodomor hruškový (Contarinia pirivora)

priadka americká (Hyphantria cunea)

roztoč hruškový (Eriophyes piri)

roztoč révový (Phyllocoptes vitis)

roztočec ovocný (Paratetranychus pilosus)

roztočce z rodu Tetranychus

vŕtavka čerešňová (Rhagoletis cerasi).

10. Škodcovia lesných stromov:

Mníška sosnová (Lymantria monacha)

mníška veľkohlavá (Lymantria dispar)

priadka borová (Dendrolinus pini)

lykožrút svrčinový (Ips typographus)

lykohub menší (Myelophillus minor)

lykohub sosnový (Myellophillus piniperda)

lykožrút borový (Ips sexdentatus)

lykožrút limbový (Ips cembrae)

lykožrút ihličinový (Ips amitinus)

piliarka borová (Diprion pini)

piliarka štítová (Pachynematus scutellatus)

piliarka smreková (Lygaeonematus abietum)

sosnokaz obyčajný (Panolis piniperda)

piadivka sosnová (Bupalus piniarius).

11. Škodcovia uloženého obilia:

Črvotoč chlebový (Sitodrepa panicea)

ryžovec surinamský (Oryzaephilus surinamensis)

zrnovec hrachový (Bruchus pisi)

moľa múčna (Ephestia Kühniella)

moľa obilná (Sitotroga cerealella)

moľa zrnová (Tinea granella)

zrniar čierny (Calandra granaria)

zrniar kukuričný (Calandra zae-mais)

zrniar ryžový (Calandra oryzae)

múčiar obyčajný (Tenebrio molitor)

roztoč múčny (Aleurobius farinae)

sladkožrút domový (Glyciphagus domesticus)

roztoče syrové (Tyroglyphus sp.)

múčiar hrdzavý (Tribolium navale)

vŕtavec zlodejský a príbuzné druhy (Ptinus fur).

12. Buriny a ich semená:

Cesnak poľný (Allium vineale L.)

deväťsil obyčajný (Petasitas officinalis L.)

horčica poľná (Sinapis arvensis L.)

hrachor lúčny (Lathyrus pratensis L.)

nevädza poľná (Centaurea cyanus L.)

opilec mámivý (mátonoh) (Lolium temulentum L.)

skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L.)

kamejka poľná (Lithospermum arvense L.)

štrkáč huňatý (Alectorolophus hirsutus L.)

kúkoľ poľný (Agrostemma githago L.)

loboda rozkladitá (Atriplex patula L.)

mak vlčí (Papaver rhoeas L.)

ohnica obyčajná (Raphanus raphanistrum L.)

ovos hluchý (Avena fatua L.)

galinsoga drobnokvetá (Galinsoga parviflora Cav.)

pichliač poľný čiže bodliak (Cirsium arvense Scop.)

podbeľ obyčajný (Tussilago farfara L.)

pýr plazivý (Agropyrum repens L.)

rdesno vtáčie čiže truskavec (Polygonum aviculare L.)

rumeň poľná (Anthemis arvensis L.)

starček jarný (Senecio vernalis W. K.)

sverep poľný (Bromus arvensis L.)

pupenec poľný (Convolvulus arvensis L.)

lipkavec prítula (Galium aparine L.)

šťav obyčajný (Rumex acetosa L.)

vesnovka obyčajná (Cardaria draba Desv.)

vika vtáčia (Vicia cracca L.).

13. Rastlinní paraziti:

Imelo (Viscum album)

žežulina (Cuscuta sp.)

záraza (Orobanche sp.), najmä záraza menšia (Orobanche minor Sutt.) a záraza vetevnatá (Orobanche ramosa).

§ 6.

Za nákazlivé choroby úžitkových rastlín v smysle § 202 tr. zák. sa považujú:

1. Choroby obilnín:

Hrdze (Puccinia sp.)

sneti obilné a iné choroby obilnín, ktoré sa ničia morením osiva.

2. Choroby repy:

Kiahne repné (Cercospora)

vírusové choroby repy.

3. Choroby chmeľu:

Peronospora chmeľová (Pseudoperonospora humuli).

4. Choroby zemiakov:

Rakovina zemiakov (Synchytrium endobioticum)

vírusové choroby zemiakov (mozaiky, svinutky, kučeravosť, koreňomorka a i.), ktoré sa všeobecne vyskytujú a ktoré možno ľahko prenášať.

5. Vírusové choroby tabaku.

6. Choroby krmovín:

Rakovina (Sclerotinia trifoliorum)

koreňokaz fialový (Rhizoctonia violacea).

7. Choroby zeleniny:

Antraknóza fazule (Gloeosporium Lindemuthianum)

nádorovitosť rodu kapusty (Plasmodiophora brassicae)

peronospora cibuľová (Peronospora Schleideni)

vírusové choroby zeleniny.

8. Choroby ovocných stromov a krov:

Americké plesne egrešové (Sphaerotheca mors uvae)

bakteriálna nádorovitosť čiže hrčovitosť (Bacterium - Pseudomonas tumefaciens)

bakteriálna vlasatosť koreňov (Bacterium rhizogenes)

znetvorenie slivák (Taphrina - Exoascus pruni)

červená škvrnitosť listov slivkových (Polystigma rubrum)

červený šarlach čiže antraknóza viniča (Gloeosporium ampelophagum)

červený šarlach viniča (Pseudopeziza tracheiphila)

dierkovitosť čiže suchá škvrnitosť listov ovocných stromov (Clasterosporium carpophilum)

choroše (Polyporus)

kučeravosť broskýň (Taphrina - Exoascus deformans)

moniliové hniloby čiže moniliózy (Monilia sp.)

nektriové uschýnanie vetiev (Nectria cinnabarina)

pleseň čiže múčenka viničová čiže Oidium (Uncinula necator - Oidium tuckeri)

pleseň jabloňová (Podosphaera leucotricha)

peronospora viniča (Plasmopora viticola)

rakovina ovocných stromov a krov (Nectria galligena a Nectria Ditissima)

strupovitosť hrušiek a jabloní (Fusicladium dendriticum - Venturia inaequalis a Fusicladium pirinum - Venturia pirina)

verticiliosa čerešní (Verticillium alboatrum)

vírusové choroby slivák, jabloní, hrušiek, maliníka, ríbezlí,

egrešu a viniča.

9. Choroby lesných stromov:

Choroš sosnový (Trametes pini)

kustrebka červenosmreková (Dasyscypha Willkomi)

mechúrnatec borový (Peridermium pini)

skulinatec borový (Lophodernium pinastri).

10. Hostitelia hrdze trávnej:

Dráč obyčajný (Berberis vulgaris) s listom opadovým zeleným alebo sfarbeným

mahónia (Mahonia sp.).


§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 1950.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.