Zákon č. 182/1950 Zb.Zákon o zrušení Fondov národnej obnovy

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950
Účinnosť od 28.12.1950

182.

Zákon

zo dňa 20. decembra 1950

o zrušení Fondov národnej obnovy.

Národné shromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Fond národnej obnovy v Prahe a Fond národnej obnovy v Bratislave (ďalej len „Fondy“) sa zrušujú dňom 1. júla 1951.

§ 2.

(1) Minister financií sa splnomocňuje, aby urobil opatrenia o právach a povinnostiach Fondov a iné opatrenia súvisiace so zrušením Fondov a s ich likvidáciou.

(2) Opatrenia všeobecnej povahy vyhlási Ministerstvo financií v úradnom liste; rovnakým spôsobom vyhlási po dohode s Ministerstvom vnútra opatrenia o prenesení niektorých úloh Fondov na národné výbory a iné orgány verejnej správy.

(3) Likvidáciu zrušených Fondov vykoná Ministerstvo financií a odvedie likvidačné zvyšky do štátnej pokladnice.

§ 3.

Pre urýchlené vykonávanie opatrení potrebných na zrušenie a na prípravu likvidácie Fondov (§ 2 ods. 1) vymenuje minister financií pre každý z Fondov splnomocnenca. Na splnomocnenca prechádza aj pôsobnosť doterajších orgánov Fondov (§ 3 ods. 2 dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy).

§ 4.

(1) Fondom neprislúcha náhrada za konfiškovaný majetok, ktorý bol alebo bude sverený orgánom verejnej správy alebo na ne zmluvne prevedený; to isté platí o konfiškovanom majetku, ktorý bol alebo bude úradným výrokom zverený do správy národným a komunálnym podnikom.

(2) Ministerstvo financií môže určiť, v ktorých prípadoch Fondom neprislúcha náhrada za konfiškovaný majetok smluvne prevedený na národné a komunálne podniky.

(3) Fondy nevracajú náhrady, ktoré za konfiškovaný majetok už dostali od orgánov verejnej správy a od národných a komunálnych podnikov.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 o národných a komunálnych podnikoch platia aj pre Ústredie pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a pre Veľkodistribučný podnik.

§ 5.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu.


§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.