Nariadenie vlády č. 160/1950 Zb.Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru

Čiastka 67/1950
Platnosť od 23.12.1950 do30.06.1980
Účinnosť od 01.01.1951 do30.06.1980
Zrušený 74/1980 Zb.

OBSAH

160.

Vládne nariadenie

zo dňa 12. decembra 1950

o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom:


§ 1.

Colný sadzobník sa mení a doplňuje takto:

1. Sadzobné číslo 22 zneje: za 100 kg

22. Tabak surový a tabakové výrobky:

a) tabak surový 5.000.-

b) tabakové výrobky:

1. tabak fajkový:

α) rezaný v prúžkoch alebo lístkoch v šírke alebo priemeru do 1,5 mm 15.000.-

ß) ostatný 8.000.-

2. tabak šnupavý a žuvací 8.000.-

3. cigary 12.000.-

4. cigarety 15.000.-

5. tabakový prach 50.-

6. tabakový výťažok 5.000.-

P o z n á m k a. Tabakový výťažok, dovážaný pre potrebu poľnohospodársku, na osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva 2.800.-“.

2. V poznámke 2 k triede XXI sa vkladajú za slová „parafínový olej sadz. čís. 177 a 178“ slová „olej z hnedouhoľného dechta sadz. čís. 178".

3. Za sadz. pol. 409a) sa vkladá táto poznámka:

„P o z n á m k a. Mikanitový papier, od 1. januára 1951 do 31. decembra 1951 100.-".

4. Za sadz. pol. 599k)2 sa vkladá táto poznámka: za 100 kg

„P o z n á m k a. Dusitan sodný, od 1. januára 1951 do 31. decembra 1951 50.-“.

5. Za sadz. pol. 600a)1 sa vkladá táto poznámka:

„P o z n á m k a. Citran a vínan vápenatý, od 1. januára 1951 do 31. decembra 1951 50.-“.

6. Slová „do 31. decembra 1950“ sa nahradzujú slovami „do 31. decembra 1951“ pri týchto sadzobných poznámkach: pri poznámke k sadz. čís. 14, pri poznámke k sadz. čís. 44, pri poznámke k sadz. pol. 62b)2, pri poznámke k sadz. pol. 109b)1, pri poznámke 2 k triede XXI, pri poznámke k sadz. pol. 250a)1, pri poznámke k sadz. čís. 250, pri poznámkach 3 a 4 [ods. a) i b)] k sadz. čís. 284, pri poznámke k sadz. čís. 287, pri poznámke 2 k sadz. pol. 290a), pri poznámke k sadz. pol. 292a), pri poznámke 2 k sadz. čís. 294, pri poznámke 1 a 2 k sadz. pol. 296a)3ß), pri poznámke k sadz. čís. 318, pri poznámke k sadz. pol. 413a), pri poznámke k sadz. čís. 418, pri poznámke k sadz. pol. 420a), pri poznámke k sadz. čís. 443, pri poznámke k sadz. čís. 483 a 484, pri poznámke k sadz. čís. 491, 496 a 500, pri poznámke k sadz. pol. 520b), pri poznámke k sadz. čís. 517 a 520, pri poznámke k sadz. pol. 540a), pri poznámke k sadz. pol. 597a)1, pri poznámke 1 k sadz. pol. 597e), pri poznámke k sadz. pol. 598d)2, pri poznámke k sadz. pol. 599o)2, pri poznámke k sadz. pol. 600l), pri poznámke k sadz. pol. 602f), pri poznámke k sadz. pol. 604i), pri poznámke k sadz. čís. 621, pri poznámke k sadz. pol. 622a), pri poznámke k sadz. pol. 623a), pri poznámke 2 k sadz. čís. 624, pri poznámke k sadz. čís. 630, pri poznámke k sadz. čís. 644 a pri poznámke k sadz. pol. 646a).

§ 2.

Na čas od 1. januára do 30. júna 1951 sa zrušujú clá na dovoz tovaru patriaceho do týchto sadzobných čísel (položiek):

1. Kakaové boby a šupky.

P o z n á m k a 1 za sadz. čís. 9. Sušené figy vo vencoch alebo inak balené, na výrobu kávových náhradkov, na povoľovací list.

13. Citróny, cedráty a pomaranče, naložené v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra pomarančová, cedrátová a citrónová, aj mletá alebo naložená v slanej vode.

21. Melasa.

22a). Tabak surový.

P o z n á m k a za sadz. čís. 22. Tabakový výťažok pre potrebu poľnohospodársku.

23 až 29. Obilie.

31 až 34. Strukoviny; múka a mlynské výrobky; ryža.

35 až 39. Ovocie.

40. Zemiaky, repa.

43. Zelenina výslovne nevymenovaná, čerstvá.

45 až 52. Semená.

63 až 70. Dobytok jatočný a ťažný.

73, 74, 75b). Iné zvieratá.

78. Mlieko a smotana.

79. Vajcia hydiny, aj žĺtok a bielok, tekutý.

88 až 97, 99 až 101. Tuky, vyššie mastné kyseliny a pod.

102 až 106. Mastné oleje.

117 až 119, 122, 125 až 128, 130 až 132. Potraviny.

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok.

141b). Umelé suroviny rezbárske a tokárske výslovne nevymenované, ďalej neopracované.

145b). Sadra pálená.

146b). Biela krieda, baryt, mleté, plavené.

147b). Šmirgel zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

146b). Biela krieda, baryt, mleté, plavené.

147b). Šmirgel zrnený, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Farebné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výťažok z dreva gaštanového; výťažok z dreva kvebrachového, výťažky trieslové výslovne nevymenované.

163. Výťažky farbiarske výslovne nevymenované.

183 až 187. Bavlnená priadza.

204a), b), c). Priadza ľanová (z ľanového vlákna alebo z ľanovej kúdele); priadza ramiová (z čínskej žíhľavy).

P o z n á m k a k sadz. čís. 204, 205 a 206. Priadza na viazanie snopov, v kĺbku alebo na vijáku.

242 až 244. Hodváb.

306. Kaučukové cesto.

312. Tovar z mäkkého kaučuku výslovne nevymenovaný, aj spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v platniach, tyčiach a rúrkach, aj leštená, avšak ďalej neopracovaná.

320. Technické potreby.

328 až 337 i poznámka 1 za sadz. čís. 337. Koža.

351a)1. Dýhy i dosky zo sglejených dýh, nevykladané, surové.

381. Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v kusoch, v tabuliach alebo ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, aj pribrúsené, biele alebo farebné.

423. Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnické účely, nespojené s inými hmotami.

428a), 429 až 435. Železo a železné polotovary.

470. Pružinová oceľ (oceľ sploštená na pásy vo sväzkoch alebo v kotúčoch, kalená), aj leštená.

488: a) olovo, aj sliatiny olova s antimónom, arzénom, cínom alebo zinkom

c) zinok, aj sliatiny zinku s olovom alebo cínom.

489. Rezané platne (planches), t. j. platne rezané z balvanov surových kovov alebo kovových sliatin na priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním.

546. Elektrické uhlíky.

597: Poznámka 2 k e). Kysličník hlinitý dovážaný na výrobu umelého korundu, na osobitné povolenie, za podmienok určených nariadením

g) zinková bieloba (kysličník zinočnatý biely); zinková šeď (nečistý kysličník zinočnatý šedý)

h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol)

i) popol olovený

q) peroxyd vodíka.

598c)1. Kyselina sírová nedýmavá.

599: a) 1. liadok sodný (prírodný [čílsky] i umelý), nečistený

b) síran sodný

ex e) vodné sklo, pevné

f) 1. sóda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amónny

m) 1. chroman draselný i sodný (žltý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

ex o) 2. chlorečnan draselný a sodný.

600: d) spódium (kostné uhlie)

g) i poznámka: bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran barnatý); síran horečnatý (horká soľ)

m) dusíkaté vápno

n) liadok vápenatý.

601d)2. síran nikelnatý a nikelnato-amónny.

604: a) glycerín surový

b) glycerín čistený, t. j. vodojasný alebo sfarbený, bez popola

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čistená, sušená glejovatina pôvodu živočíšneho i rastlinného), aj na prach utlčená a želatinový tovar.

611. Glej každého druhu, aj vyzina (vyzí glej).

612 i poznámka 2. Albumín a ostatné bielkoviny výslovne nevymenované; kazein.

613. Škrob (aj škrobová múčka).

614a) Lepek.

617. Fosfáty rozložené kyselinami (superfosfáty).

619 i poznámka 1 až 3. Kolódium; chloroform; alkohol metylnatý (metanol, drevný lieh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; pripálenina; aceton; koncentrovaná kyselina octová.

620b) i poznámka: étery (okrem éteru etylnatého), estery.

622d) i poznámky 1 až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne nevymenované, ostatné.

625a). sírne černe; farby antrachinónové, okrem kypových; farby azové.

626a) i 626b) 2. Farby výslovne nevymenované, iné než ultramarín modrý.

630 II. prostriedky proti škodlivým činiteľom výroby rastlinnej.

652a). múčka kostná.

653a). tuhé zvyšky po výrobe mastných olejov, aj mleté.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.