Vyhláška č. 136/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových

Čiastka 57/1950
Platnosť od 11.10.1950 do31.12.1955
Účinnosť od 11.10.1950 do31.12.1955
Zrušený 51/1955 Zb.

136

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 30. septembra 1950

o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení č. 105/1950 Sb., ktorým sa vyhlasuje Štatút národných podnikov priemyslových.


Čl. I.

V prvej vete čl. 74 prílohy vládneho nariadenia č. 105/1950 Sb. (Štatút národných podnikov priemyslových), vytlačenej na str. 205 prílohy Sbierky zákonov, opravuje sa tlačová chyba, takže táto veta znie správne:

„Riaditeľ sľúbi generálnemu (oblastnému) riaditeľovi, že bude svedomite plniť svoje povinnosti v súlade so záujmami štátu.“

Čl. II.

Len v slovenskom znení Štatútu národných podnikov priemyslových opravujú sa tieto tlačové chyby:

1. V poslednej vete čl. 14, takže opravované miesto znie správne takto: „Výnimky zo zákazu scudzenia môžu povoliť nadriadené orgány.“

2. Na začiatku druhej vety čl. 155, takže opravované miesto znie správne takto: „V týchto smluvách musí sa pamätať aj na zabezpečenie dodávok materiálu a energie, ktoré budú potrebné na prekročenie výrobnej úlohy, označené v pláne za žiadúce;“

3. V čl. 296, takže opravované miesto znie správne takto: „Ak sú rozpočtované náklady výnimočne vyššie ako rozpočtované výnosy, uvedie národný podnik rozdiel v návrhu svojho rozpočtu ako nárok voči Fondu znárodneného hospodárstva a ako svoj výnos.“


Dr. Palečková v. r.