Nariadenie vlády č. 155/1950 Zb.Nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950
Účinnosť od 19.12.1950

OBSAH

155.

Vládne nariadenie

zo dňa 5. decembra 1950

o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Úrad hospodárskej kontrolnej služby, zriadený nariadením Slovenskej národnej rady č. 45/1947 Sb. n. SNR, sa zrušuje. Pôsobnosť tohto úradu vykonáva Povereníctvo vnútra.

§ 2.

Podrobnosti potrebné na vykonávanie tohto nariadenia upraví Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi vyhláškou v úradnom liste.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.